Úspěchy

Klinika byla přijata do prestižního mezinárodního konsorcia ITCC, realizujícího inovativní léčbu rezistentních a relabujících nádorových onemocnění u dětí

Cílem konsorcia ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) je iniciovat léčebné studie fáze I a II, které zlepší prognózu dětských onkologických pacientů s relabujícím nebo primárně rezistentním onemocněním. Souběžně s klinickými studiemi probíhá i řada výzkumných aktivit. Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol je jediným centrem v ČR, které se stalo členem tohoto konsorcia a je také společně s Polskem jedinou zemí bývalého východního bloku, která získala přístup k těmto klinickým studiím v dětské onkologii.

Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera

Student doktorského studia MUDr. Michael Svatoň získal Cenu Alberta Schweitzera v oboru lékařství, kterou každoročně uděluje francouzské velvyslanectví mladým talentovaným vědcům. Cena byla dr. Svatoňovi udělena za jeho přínos k využití sekvenování nové generace v diagnostice krevních onemocnění u dětí se zvláštním zřetelem k publikaci v prestižním časopisu Blood (IF 17,8), ve které popsal prvního pacienta s vrozenou megaloblastickou anémií z deficitu folátů v důsledku vrozené mutace genu buněčného folátového transporteru.

Prof. Jan Zuna obdržel Cenu ministra zdravotnictví za výzkum

Za mimořádně úspěšné řešení grantů AZV, podložené mimo jiné prvoautorskými publikacemi v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood (IF 17,8), byly naší klinice uděleny v roce 2020 Cena ministra zdravotnictví (prof. Jan Zuna – Biologie BCR-ABL pozitivních leukémií) a Čestné uznání ministra zdravotnictví (prof. Jan Trka – Extenzivní genomické profilování pro personalizovanou diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby u dětí).

První evropská konference dětské onkologie se uskutečnila v Praze 2019

Pracovníci kliniky se podíleli na organizaci první evropské konference dětské onkologie, která se konala v květnu 2019 v Praze a zúčastnilo se jí 1 500 lékařů z Evropy i zámoří. Konferenci předcházel mezinárodní workshop představitelů vedoucích světových pracovních skupin, zabývajících se výzkumem a léčbou nejčastějšího zhoubného nádorového onemocnění u dětí – akutní lymfoblastické leukémie. Workshop se konal na zámku Zbiroh (viz obrázek).

Klinika oslavila s pacienty 30. výročí transplantace kostní dřeně v Motole

V květnu 2019 jsme s vyléčenými pacienty, jejich rodinami a spřízněnými nadacemi a občanskými sdruženími oslavili 30 let trvání programu transplantace krvetvorných buněk na klinice a v motolské nemocnici. Tento náročný léčebný zákrok se používá v léčbě závažných forem leukémie, selhání kostní dřeně, těžkých primárních poruch imunity, některých vrozených poruch metabolismu a maligních nádorů. Léčba probíhá na transplantační jednotce kliniky, ve spolupráci s řadou pracovišť motolské nemocnice i klinik extramurálních. 

Viz video na YouTube

Doc. O. Hrušák oceněn za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukémií

Doc. Ondřej Hrušák obdržel Cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hematologie v roce 2019 a současně Cenu Bedřicha Hrozného Univerzity Karlovy za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukémií nejasného liniového původu v prestižním časopise Blood. 

Citace: Hrušák O et al. International cooperative study identifies treatment strategy in childhood ambiguous lineage leukemia. Blood. 2018 Jul 19;132(3):264-276. doi: 10.1182/blood-2017-12-821363.

Cena České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci.

Mgr. Lenka Hovorková (první autor) a doc Jan Zuna (senior autor) obdrželi v roce 2018 Cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci. Výsledky jejich výzkumu byly realizovány v mezinárodní spolupráci a uveřejněny v časopisu Blood, vydávaném Americkou hematologickou společností, s impakt faktorem 15,1. Výzkum vzácné formy dětské leukémie opatřil komentářem předseda americké pracovní skupiny pro dětskou leukémii profesor S. Hunger.

Profesor Trka laureátem Ceny ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018

Výzkum profesora Jana Trky a týmu jeho spolupracovníků je zaměřen na poznání biologie nejčastějšího nádorového onemocnění u dětí – akutní leukémie. Profesor Trka patří mezi přední experty řešící tuto výzkumnou problematiku ve světě. Je autorem více než 120 odborných sdělení citovaných více než 3000krát. Jeho výzkumná skupina CLIP (Childhood Leukemia Investigation Prague) patří dle profesora Shaie Izraeliho, přednosty dětské kliniky v Tel-Avivu, mezi vedoucí evropská centra řešící moderní diagnostiku a výzkum dětské leukémie a předstihla v tom Německo, Francii či Velkou Británii.

Profesor Trka se stal laureátem Ceny ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018

Organizace mezinárodní konference o pozdních následcích dětských nádorů a jejich léčby

Pracovníci kliniky organizovali v dubnu 2018 v Praze konferenci evropské skupiny PanCare, zabývající se pozdními následky dětských nádorů a jejich léčby. Do této mezinárodní aktivity jsou zapojeni nejen lékaři, ale i bývalí pacienti v dětství léčení pro zhoubný nádor. Skupina PanCare vypracovává doporučení pro dlouhodobé sledovaní vyléčených z nádorového onemocnění a zabývá se výzkumem pozdních následků. Pražský mítink byl s 200 účastníky nejnavštívenější konferencí v historii skupiny, úspěšně řešící několik evropských grantů.

Cena Alberta Schweitzera L. Hovorkové z rukou laureáta Nobelovy ceny

Francouzské velvyslanectví v České republice pořádá každoročně ve spolupráci s partnerskými společnostmi soutěž o vědecké ceny, jejímž smyslem je vyzdvihnout nejlepší výzkumné práce studentů a mladých vědců z vybraných oborů. Letos je převzalo v Buquoyském paláci z rukou profesora Jean-Marie Lehna, držitele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátora akce, sedm studentů či čerstvých absolventů Univerzity Karlovy. Cenu Alberta Schweitzera za rok 2017 obdržela doktorandka Výzkumného centra kliniky Mgr. Lenka Hovorková za publikaci věnovanou výzkumu dětské leukémie, která byla uveřejněna v prestižním mezinárodním časopisu.

Cena FN Motol za tvůrčí počin za rok 2017 MUDr. M. Kubričanové Žaliové

Lékařka Výzkumného centra kliniky MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, Ph.D., obdržela rozhodnutím vědecké rady FN Motol Cenu za tvůrčí počin za rok 2017 za práci Nová genetická diagnostika dětských akutních lymfoblastických leukémií. M. Kubričanová Žaliová se věnuje výzkumu v oblasti genetiky dětských leukémií, prioritně publikovanému ve špičkových světových časopisech. Praktická aplikace tohoto výzkumu završená zavedením nejmodernější genetické diagnostiky na Klinice dětské hematologie a onkologie (celostátní referenční centrum diagnostiky dětských leukémií) umožňuje České republice přistoupit do nejnovější mezinárodní studie léčby akutní lymfoblastické leukémie.

Dr. M. Kotrová získala Cenu Alberta Schweitzera

Lékařka kliniky a studentka doktorského studia dr. Michaela Kotrová získala Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví spolu se společností Pierre Fabre. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství, tedy doktorandů všech lékařských a farmaceutických fakult. Oceněná práce se zabývala výzkumem dětské akutní leukémie.

Úhrnný IF kliniky za publikační aktivitu v roce 2016 přesáhl 350

Publikační aktivita pracovníků kliniky v roce 2016: 57 článků v časopisech s IF (úhrnný IF = 359,108). 19 článků mělo prvního nebo posledního autora z kliniky, 38 vzniklo ve spolupráci. 14 bylo věnováno klinickému výzkumu s IF 83, diagnostice 23 (IF 168) a translačnímu/základnímu výzkumu 20 (IF 107).

V České republice proběhl 2. ročník Mezinárodního dne dětské onkologie

Mezinárodní den dětské onkologie je stanoven na 15. února a je spojen s mediálními aktivitami seznamujícími veřejnost s touto problematikou. Pracovníci kliniky a rodičovské organizace HAIMA založili tuto tradici v ČR v roce 2015. V únoru 2016 proběhl druhý ročník. Akce se zúčastnilo přes 400 dětských pacientů a jejich rodin z celé ČR, jakož i stovky zájemců z řad široké veřejnosti. Celodenní program vyvrcholil galakoncertem hvězd na Václavském náměstí. Více na www.dendetskeonkologie.cz.

Profesor Koutecký laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., emeritní přednosta Kliniky dětské onkologie, obdržel prestižní cenu nadačního fondu na podporu vědy Neuron za celoživotní přínos medicíně. Profesor Koutecký patří ke generaci zakladatelů oboru dětská onkologie v mezinárodním měřítku. Centralizací péče a mezinárodní spoluprací stoupla v období 1960–2010 šance na vyléčení dítěte se zhoubným nádorem z méně než 10 % na 80 %.

Pětistý pacient podstoupil transplantaci kostní dřeně v prosinci 2014

Program transplantace kostní dřeně u dětí byl ve FN Motol zahájen v roce 1989. V roce 2013 jsme provedli pětistou alogenní transplantaci a v prosinci 2014 byl transplantován pětistý pacient (někteří pacienti absolvovali dvě, a výjimečně i tři transplantace pro relapsy leukémie či odhojení štěpu). Většina pacientů obdrží transplantát od nepříbuzného dárce z registrů, méně často od sourozence. Nejčastější indikací jsou leukémie a vrozené těžké poruchy imunity. Žije 68 % dětí.

Cena ministra školství v roce 2014 profesoru Starému

Profesor Jan Starý obdržel Cenu ministra školství za mimořádné a mezinárodně uznávané výsledky výzkumu a léčby akutní lymfoblastové leukémie. Laureát vedl mezinárodní léčebnou studii, do níž bylo zařazeno více než 5000 dětí z 15 zemí tří kontinentů. Nulová šance na vyléčení ALL počátkem 60. let minulého století se změnila na více než 80% šanci na vyléčení nemocných v současnosti (v ČR dokonce 90%). Studie byla publikována v časopisu Journal of Clinical Oncology s IF 17,96. Toto sdělení získalo i Cenu České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v roce 2014 (viz přiložený obrázek).

Cena A. Schweitzera udělena v roce 2014 i 2013 L. Slámové a I. Heřmanové

Studentky doktorského studia MUDr. Lucie Slámová (2014) a Mgr. Ivana Heřmanová (2013) získaly Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví spolu se společností Pierre Fabre (viz přiložený obrázek). Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství – tedy doktorandů všech lékařských a farmaceutických fakult. Oceněné práce se zabývaly výzkumem dětské akutní leukémie.

Pracovníci kliniky organizátory významné vědecké konference v roce 2014

V dubnu 2014 organizovali pracovníci kliniky v Praze 25. výroční zasedání mezinárodní studijní skupiny BFM a 9. sympozium o dětské leukemii, věnované především problematice dětské akutní lymfoblastické leukemie. Kombinace uzavřeného dvoudenního mítinku diskutujícího ještě nepublikované výsledky výzkumu a léčby a navazující volně přístupné konference „standardního“ typu se zúčastnilo na 500 odborníků z 51 zemí.

Mgr. Ivana Heřmanová získala Cenu Alberta Schweitzera za rok 2013

Studentka doktorského studia Ivana Heřmanová získala Cenu Alberta Schweitzera za lékařství, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví spolu se společností Pierre Fabre. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství – tedy doktorandů všech lékařských a farmaceutických fakult. Oceněná práce se zabývala mechanismem účinku cytostatika L-asparaginasy na leukemické buňky.

Pětistá transplantace kostní dřeně provedena v roce 2013

Program transplantace kostní dřeně u dětí byl ve FN Motol zahájen na bývalé II. dětské klinice v roce 1989 a pokračuje na Klinice dětské hematologie a onkologie. V roce 2013 jsme provedli pětistou alogenní transplantaci. Většina transplantací je v současnosti realizována od nepříbuzných dárců krvetvorných buněk z domácích i zahraničních registrů. Tato náročná léčba je nejčastěji indikována u dětí s rizikovými formami leukémie, selháním kostní dřeně a vrozenými těžkými imunodeficiencemi.

Koordinace mezinárodní spolupráce

Evropská skupina EuroFlow standardizovala metodiku průtokové cytometrie pro účely hematologické diagnostiky. Část tohoto úspěšného projektu koordinovali pracovníci kliniky (Kalina et al., Leukemia. 2012 Sep;26(9):1986–2010)

Nová klasifikace dětské leukémie

Kolektiv pracovníků laboratoře CLIP průtokové cytometrie Kliniky dětské hematologie a onkologie publikoval v roce 2010 v časopisu Evropské hematologické společnosti HAEMATOLOGICA analýzu imunofenotypu leukémie u 689 dětí a dospívajících do 18 let věku diagnostikovaných v osmi leukemických centrech České republiky v období 10 let (1996–2006). Práce získala v roce 2011 Cenu České hematologické společnosti za nejlepší publikaci. Navržené jednoduché zásady, které každého jednotlivého pacienta léčebně zařadí jako akutní myeloidní nebo akutní lymfoblastickou leukémii, se staly základem diagnostické klasifikace mezinárodní pracovní skupiny I-BFM-SG, která ve svých centrech na 5 kontinentech léčí tisíce dětí s leukémií ročně.

XX. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR v Praze 2010

Klinika dětské hematologie a onkologie byla organizátorem výroční XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Slavnostní ráz konference byl určen oslavou 25. výročí založení „Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky“, jejíž vznik inicioval zakladatel moderní české dětské hematologie profesor MUDr. Otto Hrodek, DrSc., v roce 1985. Prvním rozhodnutím skupiny bylo sjednocení léčby dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) podle německých BFM (Berlin-Frankfurt-Münster) protokolů ve všech centrech České republiky. Výsledky léčby dětí s ALL v té době v České republice zaostávaly za výsledky západoevropských zemí a vyléčit se dařilo jen přibližně 30 % pacientů. Postupné zlepšování výsledků léčby dětské ALL v České republice je znázorněno na obrázku. Slavnostní přednášku na konferenci přednesli dva ze tří zakladatelů německé BFM leukemické skupiny – profesor Hans-Jörg Riehm z Hannoveru (foto) a profesor Günther Schellong z Münsteru.

Postgraduální vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci postgraduálního kontinuálního vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost uspořádali v roce 2009 lékaři kliniky 5 celodenních víkendových seminářů na téma „Současná dětská onkologie“ v Praze (Praha a SČ region), Děčíně (Severočeský kraj), Pardubicích (Východočeský kraj), Hluboké nad Vltavou (Jihočeský kraj) a Plzni (Západočeský kraj).

Docent Zuna oceněn Cenou ministryně zdravotnictví a Jesseniovou cenou

Docent MUDr. Jan Zuna, Ph.D., získal v roce 2009 Cenu ministryně zdravotnictví za velmi úspěšné řešení výzkumného projektu „Adaptorové molekuly u leukémií“ podporovaného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Docent Zuna byl v tomto roce rovněž oceněn Jesseniovou cenou udělenou Unií pacientů ČR lékaři s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Úspěšnost léčby dětí s leukémií

V roce 2008 byly vyhodnoceny, prezentovány na konferencích a publikovány v odborných časopisech výsledky léčby dětí s leukémií v 8 centrech České republiky: 380 dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) léčených 1996–2002, 70 dětí s akutní myeloidní leukémií (AML) léčených 1998–2004 a 13 kojenců mladších jednoho roku s akutní leukémií léčených 2000–2006. Klinika byla národním koordinačním centrem pro všechny tři uvedené studie. Šance na vyléčení dětí s ALL přesáhla 80 %, s AML dosáhla téměř 60 % a více než 50 % kojenců s leukémií bylo vyléčeno. Jsou to historicky nejlepší výsledky léčby dětí s leukémií v České republice, plně srovnatelné s výsledky vedoucích světových leukemických skupin.

Dětské onkologické centrum

Klinika úspěšně podstoupila audit organizovaný MZ ČR a byl jí přiznán statut „Dětského onkologického centra“ Věstníkem MZ ČR z prosince 2008.

Intenzita léčby optimalizovaná díky molekulární genetice

V listopadu 2007 jsme v České republice začali léčit děti s akutní lymfoblastickou leukémií podle výše minimální residuální nemoci. Residuální nemoc určujeme v průběhu léčby s citlivostí nalezení jedné nádorové buňky mezi 105 buňkami normálními. Toto vysoce specializované vyšetření (kdho.lf2.cuni.cz/vedaavyzkum) provádíme pro všechny české pacienty. Jde o významný krok kupředu ve snaze individualizovat léčbu nejčastějšího nádorového onemocnění u dětí.

Transplantace kostní dřeně

V posledních letech provádíme cca 5–10 transplantací ročně od sourozenců a cca 20–25 transplantací ročně od nepříbuzných dárců z celého světa (asi třetina je z českých registrů), počet autologních transplantací se snižuje v souladu s celosvětovým trendem. Transplantační jednotka je akreditována k provádění nepříbuzné transplantace kostní dřeně jako jediné pediatrické pracoviště v ČR. Výsledky léčby řadí transplantační jednotku mezi přední pracoviště svého druhu v mezinárodním měřítku.

Léčba nádorových onemocnění u dětí na mezinárodní úrovni

Pracovníci kliniky zajišťují péči o děti s onkologickými onemocněními na úrovni srovnatelné s vynikajícími zahraničními centry. U významného podílu dětských hematoonkologických onemocnění je KDHO referenčním českým pracovištěm. Pracovníci KDHO v létech 2004–2006 spoluvytvářejí mezinárodní léčebné či diagnostické standardy pro léčbu významných nádorů dětského věku jako jsou akutní leukémie, neuroblastom, hepatoblastom, nefroblastom, hepatoblastom, Ewingův sarkom, sarkom měkkých tkání, nehodgkinské lymfomy a histiocytóza z Langerhansových buněk.