Léčba nádorových onemocnění u dětí na mezinárodní úrovni

Pracovníci kliniky zajišťují péči o děti s onkologickými onemocněními na úrovni srovnatelné s vynikajícími zahraničními centry. U významného podílu dětských hematoonkologických onemocnění je KDHO referenčním českým pracovištěm. Pracovníci KDHO v létech 2004–2006 spoluvytvářejí mezinárodní léčebné či diagnostické standardy pro léčbu významných nádorů dětského věku jako jsou akutní leukémie, neuroblastom, hepatoblastom, nefroblastom, hepatoblastom, Ewingův sarkom, sarkom měkkých tkání, nehodgkinské lymfomy a histiocytóza z Langerhansových buněk.