Výuka

Pregraduální a doktorská výuka na klinice dětské hematologie a onkologie
 
Pracovníci kliniky vyučují hematologii v rámci výuky Pediatrie v 5. ročníku.
V 6. ročníku absolvují studenti v rámci stáží z pediatrie praktickou výuku na lůžkových odděleních kliniky.

Klinika organizuje výuku volitelných předmětů Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce ve 3. a 4. ročníku, Moderní diagnostika v onkohematologii – dětská akutní leukémie jako model ve 4. a 5. ročníku a dva předměty Vybrané kapitoly z dětské onkologie, Nejasné diagnózy v pediatrii a hematologii – úloha moderních metod v diferenciální diagnostice v 5. ročníku.

Pracovníci kliniky se podílejí na výuce fyziologie ve 2. ročníku, na výuce onkologie v rámci interní propedeutiky, hematologie v rámci interny, na výuce imunologie v 3. ročníku a patologické anatomie rovněž ve 3. ročníku.

Dětskou onkologii a hematologii rovněž přednášíme na 3. LF UK v Praze v rámci stáží pediatrie v 6. ročníku, podílíme se na výuce volitelného předmětu 3. LF 4. ročníku – Hendikepované dítě.

Klinika je zapojena do výměnných studentských výzkumných projektů v rámci IFMSA výukou zahraničních studentů.

Ve výuce bakalářských oborů zajišťujeme výuku předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami a paliativní péče (obor Všeobecná sestra) a podílíme se na výuce studia „Fyzioterapie“ a „Speciálního ošetřovatelství v pediatrii“.

V doktorském studiu v biomedicíně jsou pracovníci kliniky školiteli studentů v oborech Biologie a patologie buňky, Molekulární biologie, genetika a virologie, Preventivní medicína a Imunologie. Vedou také bakalářské a diplomové práce studentů UK PřF a VŠCHT.

Klinika zajišťuje doktorské specializační vzdělávání v oboru Dětská onkologie a hematologie a podílí se na vzdělávání v oborech Klinická onkologie, Hematologie a transfúzní lékařství, Dětské lékařství, Klinická biochemie a Radioterapie. Je sídlem subkatedry dětské onkologie IPVZ.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Fyziologie
3. ročník
  Imunologie
  Klinická propedeutika
5. ročník
  Interna II
  Onkologie
  Pediatrie II
6. ročník
  Pediatrie III
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Pediatrie
Všeobecná sestra – Bc. studium
3. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami a paliativní péče

Poslední aktualizace: 14. 10. 2021 / Administrátor