Ph.D.

Doktorské studijní programy poskytují nejvyšší formální vzdělání, jakého lze v České republice dosáhnout. 2. lékařská fakulta UK nabízí 16 doktorských studijních programů bez specializací v prezenční a kombinované formě, v českém i anglickém jazyce, a to nejen absolventům magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje, standardní doba studia je čtyři roky, maximální doba osm let.


Pro uchazeče

Doktorské studijní programy

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení doktorského studia

Průvodce přijímacím řízením

Před podáním přihlášky

Jak podat přihlášku

Přijímací zkouška


Pro doktorandy

Základní informace o doktorském studiu

Metodické pokyny a manuály ke studiu

Státní doktorská zkouška

Disertace, termíny přihlášení a obhajoby

Formuláře a vzory

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení doktorského studia


Pro školitele

Školitelé a konzultanti


Základní informace o doktorském studiu

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, kterého lze v České republice dosáhnout. Podmínky doktorského studia na UK jsou stanoveny zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (§ 47), Studijním a zkušebním řádem UKOpatřením děkana č. 2/2024.

Doktorské studium zajišťuje 2. lékařská fakulta společně s 1. lékařskou fakultou, 3. lékařskou fakultou, Přírodovědeckou fakultou, Fakultou tělesné výchovy a sportu, některými ústavy Akademie věd ČR zaměřenými na biomedicínu a resortními výzkumnými ústavy Ministerstva zdravotnictví ČR.

Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Distanční studium není na 2. LF UK akreditováno. Standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu je čtyři roky. Maximální doba studia je osm let. Všechny doktorské studijní programy jsou bez specializací.

Hlavní charakteristikou doktorského studia je individualizovaná forma a samostatná vědecká aktivita ve zvoleném studijním programu ve spolupráci se zkušeným školitelem pod dohledem oborové rady (OR). Tato podoba studia je přípravou nejen pro další vědeckou kariéru, ale i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele, případně i konzultanta, a je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

Ke studiu v doktorských studijních programech jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, které se pro jednotlivé studijní programy koná na fakultě v období vyhlášeném rektorem, a to zpravidla v červnu. Zahájení přijímacího řízení vyhlašuje fakulta veřejně nejméně čtyři měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně je oznamuje rektorátu UK.

Přijímací zkoušky, formou pohovoru, probíhají před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy OR jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky je i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele uchazeče (viz Aktuální seznam všech aktivních školitelů na 2. LF UK). Další informace o doktorském studiu, školitelích a oborových radách je možné najít v manuálu pro doktorské studium.

Pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě studia je ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole vyhlašováno výběrové řízení do kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání, tzv. „M.D. Ph.D. programu“ (viz sekce Co přesně znamená „M.D. Ph.D. program“). Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro uskutečňování kvalitního výzkumu na klinických pracovištích nemocnic ve zdravotnických oblastech, které jsou považovány za prioritní. Kritéria pro přijetí jsou zveřejňována na webových stránkách Fakultní nemocnice v Motole.

Rámcový popis studijního plánu doktorského studijního programu je totožný pro všechny studenty a obsahuje základní výčet studijních povinností a dalších požadavků na tvůrčí činnost a absolvování stáží, které jsou dále konkretizovány ISP studenta, návrh tématu disertační práce a údaje podstatné pro státní doktorskou zkoušku. ISP může obsahovat studijní povinnosti, které jsou realizovány i na dalších zúčastněných fakultách. Garant studijního programu je akademickým pracovníkem jedné ze zúčastněných fakult, který ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult předložený mu po vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad. Spolupráci v rámci organizace studia doktorských studijních programů akreditovaných na více fakultách Univerzity Karlovy upravuje Opatření rektora č. 26/2019.

Fakulta, na které je student zapsán do studia, zodpovídá za správnou organizaci jeho studia. Student je povinen se řídit předpisy té fakulty, na které je zapsán do studia. Bližší informace o konkrétním doktorském studijním programu akreditovaném na 2. LF UK jsou k dispozici zde.

Studium cizinců

Studentem doktorského studijního programu může být státní příslušník kterékoli země, pokud splňuje podmínky předepsané pro zvolenou formu studia. Studium v českém i anglickém jazyce je bezplatné. Zdravotní stav uchazeče musí splňovat požadavky týkající se cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR. Zahraničním uchazečům je doporučeno, aby si osvojili základy češtiny nezbytné pro komunikaci s pacienty na klinických pracovištích. V případě, že uchazeč není absolventem univerzity v rámci EU nebo neexistuje žádná dohoda mezi příslušnou zemí a Českou republikou o vzájemném uznávání vysokoškolského diplomu, je nutné, aby předložil potvrzení o rovnocennosti svého diplomu (viz Posouzení zahraničního VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení pro uchazeče).

Poslední aktualizace: 18. 3. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.