Jak podat přihlášku

Kdy a jak podat přihlášku

 • Přihlášky je možné podávat a poplatek hradit od 6. 12. 2023 do 30. 4. 2024 (23:59:59).
 • Přihlášku podejte elektronicky přes on-line aplikaci Studijní informační systém (SIS) 

Studijní informační systém Univerzity Karlovy (SIS)

Přihlásit se a založit přihlášku k doktorskému studiu

Jak vyplnit přihlášku — 6 kroků

Krok 1:
Vyplňte přílohy přihlášky
1. Anotace disertační práce

Anotace disertační práce (výzkumného projektu) musí splňovat tyto náležitosti:

 • napsána na formuláři pro anotaci disertační práce
 • rozsah: nejvýš 5 stran A4
 • název (popř. podnázev)
 • hypotéza a cíle práce – konkretizace práce uchazeče
 • základní teze (stručně v pěti větách)
 • metodika výzkumu – způsob sběru dat, trvání projektu, metodika řešení (sledované markery, technika, intervaly odběrů atd.), statistické zhodnocení, předpokládané výsledky výzkumu
 • konkrétní finanční zajištění projektu
 • použitá literatura (odborná četba zaměřená k programu studia či jeho projektu) – stručně (3–5 položek)

Prohlédněte si vzorovou anotaci (pdf, 210 kB).

2. Stručný odborný životopis s datem a podpisem uchazeče
3. Doklady o dosaženém vzdělání (tj. kopie diplomu a dodatku k diplomu).
Studenti českých vysokých škol kromě Univerzity Karlovy

Pokud ještě studujete českou vysokou školu s výjimkou Univerzity Karlovy, doložíte potvrzení o studiu vydané příslušným studijním oddělením fakulty.

Studenti Univerzity Karlovy

Jako aktivní student/studentka Univerzity Karlovy předložíte potvrzení o studiu/absolutoriu (v případě, že jste již studium zdárně dokončili, ale ještě neobdrželi diplom) vydávané studijním oddělení či vygenerované ze SIS

Absolventi českých vysokých škol

Jste-li absolvent/absolventka českých vysokých škol, doložíte úředně ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom).

Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole

navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o magisterském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak). Žádost je zpoplatněna a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání je platné pouze pro přijímací řízení na konkrétní fakultě UK pro daný akademický rok.

Prokázat, že jste splnili podmínku řádného ukončení studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole, můžete následujícími doklady:

 1. Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“).  Vydávají ho veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvem obrany. Samotné posouzení je bez poplatku; poplatek 3000 Kč hradíte veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí. Více informací najdete na webu Univerzity Karlovy. Doložíte:
 1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze SIS. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: obecná nostrifikaceNejpozději do 30. 9. 2024.
 2. Úředně ověřená kopie dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.
 1. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady ze Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c), Polska, Maďarska a Slovinska (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c). Doložíte:
 1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: rovnocenný dokladNejpozději do 30. 9. 2024. Posouzení není zpoplatněno.
 2. Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou.
 3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).
 4. V případě dokladu ze Slovenska po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.
 1. Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání – týká se dokladů, na které nelze aplikovat žádný z výše uvedených postupů. Poplatek činí 930 Kč. Doložíte:
 1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: zahraniční doklad (posuzuje se). V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“). Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě v jednom akademickém roce. Nejpozději do 30. 9. 2024.
 2. Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou.
 3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).
 4. V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
 • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
 • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci).
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem,

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b). V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“). Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati, tzn., že žádost o uznání předchozího vzdělání uchazeč podá až poté, co obdrží informaci o přijetí ke studiu.

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty nejpozději do 30. 9. 2024. Pokud to situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve, ať je dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

Poplatek 930 Kč uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku (Moje přihlášky – Doložení vzdělání) nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Poplatek je možné uhradit platební kartou on-line nebo bankovním převodem na účet. Doporučujeme uchazečům platbu kreditní kartou.

Údaje pro platbu:

Číslo účtu: 37530021
Kód banky: 0100
Banka: Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1
Variabilní symbol: šestimístný kód přihlášky podané na 2. LF UK
Konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021
SWIFT: KOMB CZ PP
 

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Kontakt
Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 
e-mail:@email
telefon: +420 224 435 845
Další podklady
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady: 
 
 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list), 
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.
Formy ověření
Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):
 
 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.
 1. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12).

  Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).
 1. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  1. ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  2. a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.


 

 

4. Přehled vašich dosavadních aktivit

Např. doklad o absolvovaných odborných kurzech, praxi, seznam publikovaných a nepublikovaných prací, posudků aj.

5. Doklad o zaplacení poplatku

V případě, že poplatek nezaplatíte on-line platební kartou – tento způsob, který vám systém nabídne po potvrzení elektronické přihlášky, doporučujeme –, přiložte výpis z účtu.

6. Můžete připojit i příslib navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci.

Tato možnost je nepovinná.

Krok 2:
Vyplňte elektronický formulář přihlášky
Jak se přihlásit?

 

Studenti Univerzity Karlovy

Jste-li aktivní student/studentka Univerzity Karlovy, použijte k přihlášení svůj studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, uvedené na průkazu studenta (pod fotografií). Pokud máte potíže s heslem, navštivte aplikaci CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).

Noví uchazeči

Pokud jste nestudovali na Univerzitě Karlova ani jste si v minulosti nepodali přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzváni k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzváni k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS.

 

 • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko Moje přihlášky uvidíte přehled svých dosud podaných přihlášek. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze „nový uchazeč“ a tlačítko Moje přihlášky nebude zobrazeno.
 • Prosíme nezakládejte novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, neboť pak dochází ke komplikacím v identifikaci nejen v systému. Nastane-li situace, že se nemůžete ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte správce SIS, který vám pomůže proces přihlášení obnovit.
 
 • Do přihlášky vyznačte formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program.
 • Uveďte potenciálního školitele, případně předsedu OR, se kterým jste svůj návrh disertačního projektu konzultovali. Vaše volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s vámi navrhnout jiného školitele.
 • Údaje v přihlášce můžete změnit prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Formu nebo program studia můžete měnit jen do uzávěrky přihlášek 30. 4. 2024, osobní údaje kdykoliv.
 • Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení a případnému vyloučení ze studia.
Krok 3:
Vložte všechny přílohy
 • Každou z předepsaných sedmi příloh vložte do systému samostatně, v čitelné podobě a v doporučených formátech. Neakceptujeme snímky pořízené mobilem nebo přes CamScanner (či jiné mobilní aplikace), pouze soubory v prohledávatelném elektronickém formátu (např. docx či PDF).
 • U dokladů o dosaženém vzdělání, potvrzení o studiu a zaplaceném poplatku lze použít formát JPG či PDF ve formě kvalitního skenu.
 • Vložené přílohy nemusejí být podepsány. 
Krok 4:
Odešlete přihlášku

Ve chvíli, kdy přihlášku odešlete, systém:

 • nabídne zaplatit poplatek on-line platební kartou,
 • vygeneruje platební údaje pro platbu převodem nebo poukázkou (viz krok 5),
 • po několika minutách vygeneruje formulář přihlášky ve formátu PDF 
Krok 5:
Zaplaťte poplatek

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 780 Kč a platí se zvlášť za každou podanou přihlášku.

Platba on-line platební kartou

Tuto možnost systém nabízí po odeslání přihlášky (viz výše). Platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, takže nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a budete okamžitě vědět, že přihláška je zaplacená.

Převodem nebo poštovní poukázkou

Při tuzemské platbě i platbě ze zahraničí jste povinni uhradit veškeré bankovní poplatky.

Adresa banky

Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1

Bankovní údaje univerzity

číslo účtu: 37530021/0100
variabilní symbol: šestimístný kód (= ID webové přihlášky) vygenerovaný v SIS po vyplnění elektronického formuláře
konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
SWIFT: KOMB CZ PP
Platba z účtu v cizí měně

Platíte-li z účtu vedeného v cizí měně, zjistěte si, jaký poplatek za převod si strhává vaše banka, a platbu poté o tento poplatek navyšte tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme, abyste si asi po týdnu zkontrolovali, zda platba dorazila a byla spárována s přihláškou.

 

Nedojde-li platba za přijímací řízení na účet fakulty do 30. 4. 2024, vyzveme vás k zaplacení a stanovíme přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení zastavíme. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný.

Krok 6:
Zašlete doklady o dosaženém vzdělání v listinné podobě

Doklady o dosaženém vzdělání - úředně ověřené kopie - zašlete v listinné podobě nejpozději do 30. 9. 2024 na:

​Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06 Praha 5


 

Přijímací zkouška

Dále »

 

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.