Před podáním přihlášky

 1. Zvolte si jeden ze 16 doktorských studijních programů, do kterých vypisuje děkan 2. lékařské fakulty UK přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024.
 2. Zvolte si předběžné téma disertační práce a kontaktujte potenciálního školitele (přehled aktivních školitelů je uveden ve Studijním informačním systému). Společně s ním konzultujte zvolené téma a dohodněte se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu oborové rady (OR) v příslušném studijním programu. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci „Termíny přijímacích pohovorů“.
 3. Prostudujte si podmínky přijetí do vámi vybraného studijního programu a také příslušné předpisy pro doktorské studium.

Často kladené otázky (FAQ)
Jak se rozhodnout – je pro mě doktorské studium vhodné?

Ano – pokud  se chcete v budoucí kariéře věnovat výzkumu nebo dále působit v akademické sféře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci. K tomu je potřeba stálá motivace pro oblast, která vás zajímá a budete se jí chtít čtyři roky hluboce věnovat a obětovat jí spoustu času. Dále se neobejdete bez zájmu učit se novým znalostem a dovednostem (hluboké porozumění teoriím, pokročilé vědecké metody, psaní článků atd.), sebedisciplíny, pevné vůle a motivace dotahovat projekty do konce, ochoty spolupracovat s kolegy (na projektech, grantech a publikacích), chuti posouvat vědění dál, trpělivosti při studiu literatury a odvahy při přípravě projektových žádostí a posílání odborných článků do recenzního řízení.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci. Jistou výjimkou, jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu, je „M.D. Ph.D.“ program (viz níže).

Komu je doktorské studium určeno?

Hlavním cílem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali doktorské studium. Doktorské studium tedy není v žádném případě určeno těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům.

Můžete se přihlásit do prezenční formy studia (máte již místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání) nebo kombinované (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek). 

Doktorand zapsaný v prezenční formě studia je řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školicím pracovišti, pobírá stipendium, využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK.

Doktorand zapsaný v kombinované formě studia je student zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza apod.).

Standardní doba studia u všech studijních programů je čtyři roky (dle akreditace). Maximální doba studia je standardní doba tohoto studia navýšená o čtyři roky, tj. osm let. 

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Podrobné informace o jednotlivých doktorských studijních programech realizovaných na 2. LF UK naleznete v sekci Doktorské studijní programy. Po rozkliku položek se zobrazí požadavky příslušných OR a kontakty na jejich předsedkyně/předsedy, na které se můžete případně obrátit s doplňujícími dotazy, na něž nenaleznete odpověď na webových stránkách. 

Během studia budete absolvovat povinné předměty návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Na formě absolvování se dohodnete se školitelem a garantem předmětu.

Informace by měly být dostupné také na webových stránkách Koordinační rady DSPB. Bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní.

Pro jaký studijní program se rozhodnout?

To záleží samozřejmě na profesionálním zájmu uchazeče. Některé studijní programy jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak programy jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Mohu se hlásit na více studijních programů?
 • S jedním disertačním projektem se můžete hlásit pouze na jeden studijní program. Podáte-li přihlášky s týmž projektem na více programů, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Vyzveme vás, abyste k ostatním podaným přihláškám připojili samostatné projekty. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, tato řízení zastavíme.
 • U studijních programů akreditovaných na více fakultách UK můžete podat přihlášku jen na jednu z fakult; podáte-li více, bude u později podané přihlášky řízení zastaveno.
Mohu se hlásit zároveň do prezenční i kombinované formy téhož studijního programu?

Ano, v tomto případě podejte dvě přihlášky a k oběma přihláškám přiložte tentýž disertační projekt i ostatní přílohy. Zkoušku vykonáváte pouze jednou a výsledek se vám započte pro obě formy studia.

Jak vybrat vhodného školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám, ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Vyberte si takového školitele, jehož odborné zájmy odpovídají zájmům vašim, doporučujeme podívat se na jeho publikační činnost a zkušenost s vědeckými projekty. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním, nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen OR – kritéria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé OR. V průběhu studia lze disertační práci diskutovat i s dalšími odborníky, kteří nejsou školiteli (školitel je vždy jen jeden), ale mohou figurovat jako konzultanti práce. Konzultant se může podílet na specifické oblasti studentova výzkumu. Pouze školitel je za studenta opravdu odpovědný a je partnerem OR. 

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých OR. Co v něm najdete? Kontakty, publikace a popř. navrhovaná témata disertačních prací. V SIS jsou u každého školitele jmenovitě vypsáni studenti současní, dále ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. 

Pokud uchazeč neví, jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR v konkrétním studijním programu, s nímž konzultuje zvolené téma a potenciálního školitele. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci Termíny přijímacích pohovorů.

Volba školitele v přihlášce je předběžná, nejedná se o podmínku přijetí ke studiu a není předmětem hodnocení u přijímací zkoušky. Přijímací komise může, na základě diskuse s uchazečem, navrhnout jiného školitele.

Jak zvolit téma disertační práce?

Vyberte si téma, o které máte největší zájem, vypracujte výchozí představu o tom, jak byste chtěl/a dané téma uchopit a kontaktujte potenciálního školitele. Daný text pak diskutujete přímo s ním. Můžete navrhnout i téma vlastní, ale je obvykle lepší vybrat si z témat nabízených jednotlivými školiteli a konkretizovat je po domluvě s ním.

Projekt by měl být dostatečně ambiciózní (viz dále kritéria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium. 

Jak úspěšně absolvovat přijímací řízení?

Musíte podat přihlášku a ve stanoveném termínu a dostavit se k přijímacímu řízení. To vypisuje každá OR zvlášť (všechny informace se včas objevují na našich webových stránkách). 

Přijímací zkouška spočívá v odborné diskusi nad projektem disertační práce. Důležitá je velmi dobrá orientace v problematice, kterou chcete zkoumat (tj. zejména znalost relevantních a aktuálních vědeckých článků ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech). Musíte být schopni obhájit očekávaný přínos práce a přesvědčit komisi o realizovatelnosti záměru. Část diskuze během přijímacího pohovoru může u některých studijních programů probíhat  v anglickém jazyce. Tímto je ověřena schopnost uchazeče v anglickém jazyce následně studovat a vést relevantní odbornou diskuzi. Anglický jazyk není možné nahradit jazykem jiným. 

Jaké můžu získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium po celou standardní dobu studia, tj. čtyři roky. Aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete zde. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musím splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kritéria určuje zákon o vysokých školách a Studijní a zkušební řád UK. Jednotlivé OR si ovšem kritéria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních OR naleznete zde.

Základní kritéria studijní části jsou:

 • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle individuálního studijního plánu
 • složení jazykové zkoušky (angličtina)
 • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kritéria připuštění k obhajobě jsou:

 • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
 • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
 • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých OR se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se především pokyny příslušné OR.

Co přesně znamená „M.D. Ph.D. program“?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D. Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D. Ph.D. studijní program známý z amerických univerzit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSP, musejí složit přijímací zkoušku do prezenční formy DSP (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN Motol. V těch je vybrán určitý počet uchazečů, kteří získají od FN Motol poloviční úvazek na dobu pěti let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během pěti let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FN Motol vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních pěti let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FN Motol a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Přihlášky do programu M.D. Ph.D. přijímá paní Martina Pavlíková na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na ubytovně E, 1. patro, místnost č. 140, tel. 224 437 181. Zde se také obracejte s případnými dorazy ohledně přijímacího řízení. Přijímací řízení do MD. Ph.D. programu probíhá výhradně ve FN Motol a 2. LF UK jej nezajišťuje.

 

 

Jak podat přihlášku

Dále »

 

Poslední aktualizace: 6. 4. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?