Ombudsman

Ombudsman spoluvytváří spravedlivé a bezpečné prostředí pro studenty a zaměstnance 2. lékařské fakulty. Mediuje a hledá nekonfliktní, pro obě zúčastněné strany akceptovatelná řešení situací.

Věnuje se:
  • Podnětům poukazujícím na chování, které vykazuje známky psychického nátlaku nebo nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.
  • Podnětům poukazujícím na chování, které vykazuje známky šikany nebo sexuálního obtěžování a které není řešeno v souladu s postupy stanovenými vnitřními předpisy 2. LF UK.
  • Situacím, kdy je komunikace neefektivní a věc je třeba řešit nestranně.
Oblasti, kterým se nevěnuje:
  • Neřeší situace spadající do agendy jednotlivých oddělení fakulty (studijní, personální…).
  • Podnětům bez řádného písemného odůvodnění.

Postavení ombudsmana upravuje opatření děkana č. 8/2023.

Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D., je ombudsmanem pro zaměstnance 2. lékařské fakulty.

257 296 162

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny, Plzeňská 311, A420 (plán)

po e-mailové dohodě

PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D., je ombudsmankou pro studenty 2. lékařské fakulty.

601 573 331

kancelář v Ústavu ošetřovatelství (plán)

úterý a středa 13—15 hod.

Mgr. Petra Fabingerová je ombudsmankou pro zahraniční studenty, členkou kolegia děkana a koordinátorkou pro mezinárodní studenty.

257 296 815

Ústav jazyků, budova teoretických a preklinických ústavů (Plzeňská), blok A, č. d. 412

po dohodě

profil na fakultním webu


Studentská chatová peer podpora Univerzity Karlovy