Disertace, termíny přihlášení a obhajoby

Obhajoba disertační práce

Žádáme studenty, aby při vypracování disertační práce a autoreferátu postupovali výlučně podle pokynů uvedených na webových stránkách 2. LF UK (viz metodika níže).  Správně vypracovanou disertační práci a autoreferát si můžete prohlédnout zde.

 • Disertační práce – základní informace

 • Jak se přihlásit k obhajobě

   

  Žádost o obhajobu disertační práce podává student až po složení SDZ, nejpozději však šest měsíců před uplynutím maximální doby studia (viz Opatření děkana č. 1/2023, čl. VII, odst. 8).

  Práci a ostatní předepsané materiály (viz níže) je nutné odevzdat minimálně tři měsíce před plánovaným termínem obhajoby. Tato doba je nezbytná pro zajištění administrativních úkonů stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Opatřením děkana č. 5/2018. Žádost postoupí Oddělení Ph.D. studia OR, která navrhne termín konání. Poté je žádost společně s návrhem postoupena děkanovi ke schválení. Oddělení Ph.D. studia nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit. O konkrétním termínu je student vyrozuměn prostřednictvím Oddělením Ph.D. studia přes SIS. 

  Upozorňujeme studenty, že na obhajobu se nelze přihlásit přes SIS.

  Odevzdání disertační práce k obhajobě

  Disertační práce se musí předložit v elektronické a listinné podobě, tedy dvojím způsobem. Podmínkou pro odevzdání listinné podoby práce je její předchozí odevzdání v elektronické podobě v SIS (nejpozději den před odevzdáním listinné formy). S novelou vysokoškolského zákona vznikla povinnost odevzdat spolu s tištěnou verzí práce i stejnou elektronickou verzi ve formátu pdf. 

  Elektronická verze práce i autoreferátu, jejichž vložení je součástí evidence v SIS, musí být shodná s tištěnými originály.

  Soubory, které musí být vloženy do SIS:
   
  • Vlastní disertační práce (tzv. řešení práce) – ve formátu pdf jako jeden soubor.
  • Ev. samostatné přílohy k disertační práci – ve formátu pdf (v případě více samostatných příloh ve formátu zip).
  • Abstrakt v českém jazyce (a to i v případě, že je práce napsaná v anglickém jazyce), ve formátu pdf jako jeden soubor.
  • Abstrakt v anglickém jazyce – ve formátu pdf jako jeden soubor.
  • Autoreferát – ve formátu pdf jako jeden soubor.
   
  Student, který je zapsán ke studiu v českém studijním programu, odevzdá abstrakt v českém a anglickém jazyce. Student, který je zapsán ke studiu v anglickém jazyce, odevzdá abstrakt pouze v jazyce anglickém. Tyto abstrakty musí být obsahově shodné s abstrakty uvedeným v disertační práci a autoreferátu.
   
  Všechny soubory projdou v SIS po vložení automaticky kontrolou v antiplagiátorském programu. Výsledek kontroly mají student a školitel přístupný v SIS většinou do 48 hodin po odevzdání. Tento výsledek se netiskne a do disertační práce nevkládá. 
   

  Elektronickou podobu práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím SIS v aplikaci Výběr práce (viz návod zde – Jak vložit disertaci do SIS). 

  Před odevzdáním práce student pečlivě zkontroluje, zda v SIS evidovaný jazyk a názvy práce odpovídají jazyku práce a názvu práce v listinné verzi. V případě neshody je nutné opravit v SIS všechny názvy práce (název v jazyce práce, anglický název práce a český název práce). Tato pole může opravovat pouze Oddělení Ph.D. studia. Jméno školitele (popř. konzultanta) a jeho pracoviště, stejně tak jména oponentů k práci připojuje do SIS pouze Oddělení Ph.D studia (nikoli student či školitel).

  Práce se považuje za odevzdanou, pokud student odevzdá obě verze práce do stanoveného termínu.

  Po obhajobě může student vložit do SIS:
   
  • errata (opravy práce po obhajobě) – vkládá se znovu celá práce jako errata (nikoliv jen opravené části) – ve formátu pdf jako jeden soubor
   
  Elektronická verze práce a příslušné soubory k ní se ukládají pouze do SIS. Po obhajobě a finalizaci práce se data automaticky předávají do centrálního knihovnického systému UK a repozitáře závěrečných prací UK, ve kterých jsou práce a příslušné soubory zpřístupněny.

   

  Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací jsou určena Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 16/2019 a Opatřením děkana č. 5/2018.

  Na Oddělení Ph.D. studia student v listinné podobě odevzdá:
   
  • Vyplněnou a podepsanou Žádost o obhajobu disertační práce na předepsaném formuláři. Je nezbytné, aby žádost byla podepsána školitelem.
  • čtyři výtisky disertační práce svázané v pevné vazbě (doporučuje se oboustranný tisk). Pevnou vazbou se rozumí, že není možno vyjímat (případně vyměňovat) stránky. Na deskách práce budou uvedeny předepsané informace (viz Metodika k tvorbě diserační práce – identifikace na vazbě).
  • pět výtisků autoreferátu, pokud jej OR požaduje. Doporučuje se oboustranný tisk a sešitová vazba. Požadavky jednotlivých OR jsou uvedeny v sekci Doktorské studijní programy. Uspořádání autoreferátu je specifikováno v Metodice k tvorbě autoreferátu.
  • Separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech.
  • Seznam všech publikovaných prací souvisejících s disertační prací.
  • Doporučení školitele k obhajobě. Není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště školitele) ani rozsah (nelze akceptovat shrnutí v podobě 2–3 vět). Vzor je k nahlédnutí zde (viz posudek vedoucího).
  • Návrh dvou oponentů z mimofakultních pracovišť (včetně poštovních kontaktních adres) podepsaný školitelem. Není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště školitele). Oponentem nemůže být nikdo z pracoviště školitele nebo pracovník, který se podílel na zpracování disertační práce nebo byl spoluautorem některé z předložených prací studenta.
   

  Žádáme studenty, aby oponenty navržené školitelem nevyplňovali do autoreferátu, neboť o jejich schválení rozhoduje OR. Může se stát, že OR tyto oponenty neschválí a navrhne oponenty jiné. Proto finální oponenty do autoreferátu doplní Oddělení Ph.D. studia až po schválení OR.

  • Aktuální profesní životopis v českém jazyce (s datem a vlastnoručním podpisem).
   
  Přílohy musí být v čitelné podobě. Nelze akceptovat snímky pořízené mobilem.
   

   

  Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Pokud toto není provedeno, nelze práci považovat za odevzdanou. Viz Opatření rektora č.16/2019, čl. 4. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Pověřený pracovník oddělení zaznamená v SIS datum odevzdání listinné podoby práce.

 • Žádost o odklad zveřejnění části disertační práce nebo celé práce

  • Podává se přes SIS.
  • Musí být podána nejpozději v den konání obhajoby.
  • Žádost o nezveřejnění příloh podává student, popř. školitel nebo oprávněná osoba (např. referentka). 
   
  Návod k podání žádosti je dostupný zde. Bližší informace jsou v Opatření rektora č. 16/2019, čl. 7 a Opatření děkana č. 5/2018, čl. 4, odst. 12 a čl. 7, odst. 5–8.
   
 • Průběh obhajoby disertační práce

 • Vkládání práce do SIS

Metodika k tvorbě disertační práce

 
 • Pravidla pro psaní disertační práce

  Zdůrazňujeme, že požadavky jednotlivých OR nemusí být totožné. Proto odkazujeme na následující pokyny, které jsou schváleny konkrétními OR. Obecně však platí:

  • Disertační práce je psána v jazyce výuky studijního programu, do něhož je student zapsán. To tedy znamená, že pokud je student zapsán do českého studijního programu, měl by vypracovat disertační práci v jazyce českém. Jazyk disertační práce je uveden v ISP studenta. Použití jiného (cizího) jazyka, např. angličtiny, není samozřejmostí a je možné pouze po předchozím schválení OR. Student tedy musí podat řádně odůvodněnou Žádost o vypracování disertační práce v cizím jazyce, kterou posoudí OR.
  • Rovněž upozorňujeme, že student si nemůže sám měnit téma nebo název své disertační práce. Název disertační práce je uveden v ISP studenta, který je závazný. Pokud studentovi název/téma z nějakého důvodu nevyhovuje, je třeba podat Žádost o změnu názvu/tématu disertační práce, která musí být doporučena školitelem a bude předána k posouzení OR. V případě schválení žádosti provede změnu názvu/tématu v SIS Oddělení Ph.D. studia.
  • Disertační práci může student vypracovat v režimu cotutelle. Disertační práce „pod dvojím vedením“ (cotutelle) je založena na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje doktorandům vypracovat část své disertační práce na zahraničních pracovištích a pod vedením odborníků z obou univerzit. Blíže viz „Metodické pokyny k administrativnímu postupu při přípravě smlouvy o společném vedení disertačních prací, tzv. cotutelle mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou“.
  • Předpokladem předložení disertační práce jsou minimálně dvě původní práce, přijaté k publikaci v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s definovaným souhrnným impakt faktorem větším než 1, alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem, je-li tak stanoveno v ISP nebo vnitřním předpisu fakulty.
  • Současně s disertační prací se OR předkládá autoreferát (pokud ho daná OR vyžaduje), zpracovaný podle pokynů uveřejněných na webových stránkách fakulty (viz metodika k tvorbě autoreferátu). Některé OR autoreferát nevyžadují (viz požadavky zde). Autoreferát má usnadnit členům komise pro obhajobu disertační práce orientaci ve vědecké činnosti studenta a musí obsahovat cíl práce, metodiku, hlavní výsledky, souhrn a seznam publikací autora. Autoreferáty zašle Oddělení Ph.D. studia OR, členům komise pro obhajobu disertační práce a oponentům.
   

  Pokud se týká psaní (doporučeno):

  • typ písma Times New Roman 
  • velikost písma 12 pt pro základní text
  • pro poznámkový aparát 10 pt
  • řádkování 1,5
  • popis obrázku (Obr. 1 Text) pod obrázkem
  • pokud je obrázek přejatý, citovat zdroj
  • popis tabulek naopak – nad Tab. 1 Text
  • okraje: 3 cm zleva, 2,5 cm zprava, 2,5 cm nahoře a 2 cm dole 
  • stránky se číslují dole uprostřed
  • text je zarovnán na oba okraje (do bloku)
   

  Stránky jsou započítávány od titulní strany, u úvodních stran se čísla neuvádějí. První číslo je uvedeno až u obsahu práce. 

  Níže uvedené části se nečíslují, ale započítávají do pořadí stránek:

  • titulní strana
  • prohlášení
  • poděkování
  • abstrakty a klíčová slova 
  • seznam zkratek
   
  Kapitoly se začínají psát na novou stránku. Názvy kapitol se uvádějí na samostatných řádcích velikostí písma 14 tučně, může být i velkou abecedou a nepíše se za nimi tečka. Podkapitoly se píší velikostí písma 12, tučně a malou abecedou. 
   
  Pro číslování kapitol se používá desetinné členění:
   
  1. Název kapitoly
  1.1. Oddíl
  1.1.1. Pododdíl
   
  Disertační práce musí být vytištěna ve čtyřech exemplářích formátu A4 a svázána v tvrdých deskách. Musí vyhovovat po stránce jazykové i formální úpravou. Tisk může být oboustranný.
   
  Disertační práce se předkládá OR prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia, a to buď v klasické formě nebo ve formě monotematicky zaměřeného souboru nejméně čtyř vědeckých publikací vztahujících se k tématu (z toho minimálně dvou impaktovaných), je-li tak stanoveno v ISP nebo vnitřním předpisu fakulty.
   
 • Předepsaná struktura

  Tato uvedená struktura je základní obecně platné schéma. 

  1. Disertační práce v klasické formě má následující oddíly:

  • titulní strana – uspořádání podle vzoru (strana 1, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí)
  • prohlášení  – práce musí obsahovat závazné prohlášení o původnosti předkládané práce a souhlas s jejím zveřejněním (strana 2, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí). V dolní části stránky musí být uveden text, který je v příloze.
   
  Text prohlášení studenta bude u práce v českých studijních programech vždy v českém jazyce, i když bude studentovi dovoleno vypracování práce v jazyce jiném. Pokud se jedná o disertační práci studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce, bude závazné prohlášení studenta v anglickém jazyce.
  • poděkování (strana 3, započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí); Text poděkování se píše na samostatný list, umisťuje se v dolní části stránky. Autor může poděkovat školiteli, konzultantovi aj. Osoby jsou uváděny celým jménem včetně titulů.
  • bibliografická informace – obsahuje abstrakty v češtině i angličtině a klíčová slova (strany 4–5, započítává se, ale číslo strany se neuvádí). K čemu abstrakt slouží? Stejně jako klíčová slova a název práce, se i abstrakt používá především k vyhledání dané práce v archivech či jiných databázích. 
   

  Student, který je zapsán ke studiu v českém studijním programu, odevzdá abstrakt v českém i anglickém jazyce. ​​​​​​Student, který je zapsán ke studiu v anglickém studijním programu, odevzdá abstrakt pouze v jazyce anglickém. Tyto abstrakty musí být obsahově shodné s abstrakty, které student vloží samostatně do SIS.

  • seznam použitých zkratek a symbolů – (strana 6, započítává se, ale nečísluje) není povinný, sestavuje se v případě, že jich je větší množství a vyžaduje-li to charakter práce. V případě, že práce obsahuje všeobecně známé zkratky, jako je atd., apod., tzn., cca., do seznamu se neuvádějí. Do seznamu zkratek však nepatří názvy institucí (AV ČR), akademické tituly (RNDr.) ani chemické značky a vzorce (N, NaCl).
  • obsah (strana 7, jedná se o  první stránku, která se čísluje)
  • (literární) úvod a přehled dané problematiky 
  • vymezení cílů práce, včetně stanovení hypotéz
  • metodika – popis použitých experimentálních metod, včetně statistických (dle typu studie)
  • výsledky – přehled dosažených, náležitě dokumentovaných a adekvátně statisticky zhodnocených vlastních výsledků
  • diskuse metodických postupů a výsledků, včetně srovnání s literaturou
  • závěr – zhodnocení cílů a hypotéz práce (shrnující podstatné výsledky výzkumu a zejména pak osobní přínosy doktoranda se zdůvodněním původnosti řešení)
  • souhrn (summary či resumé) poznatků disertační práce; souhrn není totožný s abstraktem či závěrem. Jedná se o jednostránkové shrnutí obsahu disertační práce a jejích hlavních myšlenek v českém a jednostránkové shrnutí v anglickém jazyce (celkem dvě strany).
  • literatura – očíslovaný seznam použité literatury (v souladu s některou aktuální normou a jednotně)
  • přílohy (dle potřeby – nikoliv však tabulky, obrázky a grafy dokládající výsledky studie, které se zařazují do textu disertační práce)
   
  2. Citace v textu uvést jmény a rokem (Autor J., 1989). Pokud je jeden autor, je uveden jeden autor a rok, pokud jsou autoři dva, uvádějí se oba a rok, u tří a u více autorů se uvádí Autor J. et al., rok. Práce by měly být citovány podle normy: rok vydání, ročník časopisu, číslo časopisu, stránky (od–do).
   
  Bibliografické citace je nutné zpracovat dle ČSN ISO 690 Dokumentace, ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Elektronické dokumenty nebo jejich části.
   

  3. Disertační práce založená na monotematicky zaměřeném souboru minimálně čtyř vědeckých publikací musí být zpracována klasickým způsobem (Úvod, cíle práce, včetně hypotéz, stručně použitá metodika, výsledky, souhrnná diskuse k jednotlivým publikacím, souhrn a závěr). I v komentované disertační práci by měla být uvedena schémata a obrázky dokumentující zásadní objevy, které práce přinesla. Součástí svázané práce jsou publikované články. 

  4. Klasická disertační práce by měla mít nejméně 60–80 normostran (až 144 tisíc znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh. Maximální rozsah není striktně stanoven, neměl by však přesáhnout 150 normonstran bez citované literatury a příloh.

  Práce založená na minimálně čtyřech publikovaných sděleních by měla mít nejméně 30–40 normostran (až 72 tisíc znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh (viz Opatření děkana č. 5/2018, čl. 4, odst. 4c).
   
  Rozsah disertační práce je udán v normostranách (zkráceně NS). 1 NS – 30 řádků po 60 znacích.
   
 • Disertace – identifikace na vazbě (přední strana desek)

Barva/materiál knižních desek a barva použitého písma není omezena. Nejčastěji se používají texturované desky v černé, tmavě modré nebo vínové barvě se zlatou či stříbrnou ražbou.
 
 

Metodika k tvorbě autoreferátu

 
 • Základní informace

  Autoreferátem se rozumí brožurka formátu A5, o rozsahu cca 20 stran, obsahující stručné shrnutí celé disertační práce s uvedením cíle, obsahu, výsledků práce a charakteristiky původního řešení, použité literatury, opatřené anglickým resumé. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají další povinné součásti, kterými jsou seznam literatury (shodný se seznamem literatury v samotné disertaci), seznam publikací studenta, jiné vědecké aktivity (stáže, vystoupení na konferencích apod.) a souhrn.

  Za autoreferát nelze považovat abstrakt disertační práce. Abstrakt je stručný výtah obsahu disertační práce v rozsahu 15-20 řádek.

  Autoreferát musí být vypracován v jazyce, ve kterém student studuje. Je psán ve stejném jazyce jako disertační práce. Pro zpracování autoreferátu a disertační práce v jiném jazyce (např. v angličtině) je nutný předchozí písemný souhlas příslušné OR.

  Formální náležitosti

  • doporučený rozsah textu 20–30 (max.) číslovaných normostran
  • strana následující za obálkou a poslední strana by měly zůstat prázdné
  • formát A4 (ve Wordu)
  • typ písma Times New Roman (doporučeno)
  • velikost písma 14 pt pro základní text
  • 12 pt pro poznámkový aparát
  • řádkování 1,5
  • zarovnání do bloku
  • doporučené okraje: 3 cm zleva, 1,5 zprava, 2,5 cm nahoře, 2 cm dole 
   

  Dokument vytvořený ve formátu A4 musí být psán ve velikosti písma 14, aby při tiskovém zmenšení z formátu A4 na formát A5 dosáhl velikosti cca 12.

  ​Strany jsou započítávány od titulní strany (obálka), u úvodních stran (obálka a vnitřní strana obálky) se čísla neuvádějí. První číslovanou stranou je obsah. Názvy kapitol se píší tučně, velikost 16, podkapitoly tučně, velikost 14. 
   

  Autoreferát musí být ve formě brožury velikosti A5 a pevně spojen. Tisk je doporučený oboustranný. Listy musí být sešité (ne kroužkovou vazbou). Doporučujeme svorkovou vazbu (V1). Autoreferát se tiskne z formátu A4 (tisk do brožury = automatické zmenšení do formátu A5).

  Autoreferát se odevzdá v počtu pěti výtisků a zároveň v elektronické podobě (formát docx.). Autoreferát předloží student spolu se žádostí o obhajobu a dalšími náležitostmi na Oddělení Ph.D. studia. Tyto výtisky jsou následně oddělením rozeslány OR, komisi pro obhajobu disertační práce a oponentům.

 • Předepsaná struktura

  Autoreferát má shodnou osnovu jako disertační práce. Text autoreferátu musí být zpracován podle následujícího členění:

    Titulní strana (obálka) 
    Prázdná strana
    Vnitřní strana obálky (3. strana)
    Abstrakt (jednostránkové přehledné shrnutí a klíčová slova) - včetně názvu disertace v češtině
    Abstract (jednostránkové přehledné shrnutí a klíčová slova) - včetně názvu disertace v angličtině
    Obsah (strana 6, jedná se o  první stránku, která se čísluje)
   
   Student, který je zapsán ke studiu v českém studijním programu, odevzdá abstrakt v českém i anglickém jazyce. Student, který je zapsán ke studiu v anglickém   studijním  programu, odevzdá  abstrakt  pouze v jazyce anglickém. Tyto abstrakty musí být obsahově shodné s abstrakty, které poté student vloží samostatně do SIS.
   
    Kapitoly
   
  1. Úvod do problematiky
  2. Hypotézy a cíle disertační práce
  3. Materiál a metodika
  4. Výsledky
  5. Diskuse
  6. Závěr
  7. Souhrn (summary; též resumé) poznatků disertační práce; souhrn není totožný s abstraktem či závěry. Jedná se o jednostránkové shrnutí obsahu disertační práce a jejích hlavních myšlenek v českém a jednostránkové shrnutí v anglickém jazyce (celkem dvě strany).
  8. Literatura
   
  Přehled publikační činnosti autora v následující struktuře
   
  1. Původní vědecké práce in extenso, které jsou podkladem disertace.
  a) s impakt faktorem (uvést hodnotu IF)
  b) bez IF
   
  2. Původní vědecké práce in extenso bez vztahu k tématu disertace (především publikace přehledové, metodické, kazuistické).
   
  a) s impakt faktorem (uvést hodnotu IF)
  b) bez IF
   
  3. Přednášky, plakátová sdělení na odborných setkáních.
   
  4. Abstrakty uvádějte odděleně: podobně jako monografie, kapitoly v učebnicích a sbornících, úvodníky, epilogy, prology a nekrology atd.
   
  U publikací v časopisech s impakt faktorem musí být hodnota impakt faktoru uvedena – např. IF 2,376.
   
  Prázdná strana
   
 • Autoreferát – obálka (přední strana); bílá nebo barevná obálka z tvrdšího papíru bez laminace za níž následuje prázdná strana

Poslední aktualizace: 18. 4. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.