Vědecká rada

Kontakty

děkanát, sekretariát děkana

224 435 801

224 435 820

děkanát, Personální a mzdové oddělení

224 435 850

224 435 820

 
Seznam a kontakty členů vědecké rady 2. lékařské fakulty UK

pro funkční období 2022–2026

Předseda: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Poslání vědecké rady

Vědecká rada 2. LF UK je samosprávným akademickým orgánem 2. lékařské fakulty ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách. Postavení a činnost vědecké rady upravuje zákon o vysokých školách.

Vědecká rada fakulty projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě a vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

Vědecká rada fakulty se rovněž vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan nebo které stanoví vnitřní předpis univerzity anebo fakulty.

Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan, člen předsednictva senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby či vyžádaní odborníci mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.

Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana nebo proděkana pověřeného vedením schůze může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost při jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty či univerzity.

Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát fakulty.


Předpisy
Poslední aktualizace: 17. 6. 2024 / Zuzana Slušná
Byla tato stránka užitečná?