Naše týmy

Výběr týmů vychází z interního programu IPE – Institucionální podpora excelence na 2. LF UK. Program IPE slouží jako institucionální podpora excelentního, zejména laboratorního biomedicínského výzkumu na 2. LF UK. Požadavek na udržování a zvyšování excelence ve výzkumu nyní oprávněně převažuje nad plošným kvantitativním hodnocením vědeckých výstupů. Za excelentní výstupy fakulta považuje zejména původní vědecké publikace s vysokým autorským podílem pracovníků fakulty v časopisech s vysokým impact factorem, patřící mezi špičku ve svých oborech (typicky v nejvyšším decilu nebo kvartilu oboru) nebo v praxi aplikované patenty. Ukazuje se, že excelentních výzkumných skupin je na 2. LF velmi omezené množství, a je tedy prioritou fakulty tyto skupiny podpořit. Podmínkou takové podpory je prokazatelná excelence publikovaných výsledků, schopnost získávat externí financování v grantových soutěžích a budování funkčních týmů se zastoupením klíčových expertíz a věkových skupin ve všech stupních akademických kvalifikací (doktorandi, post-doci a hlavní řešitelé projektů (principal investigators).

Poslední aktualizace: 18. 3. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.