Školitelé a konzultanti

Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, kde je rozhodující odborný vztah mezi školitelem a studentem. Školitel je zejména akademickým či vědeckým pracovníkem (např. docent, profesor či odborník na danou problematiku), který by měl svou odborností z hlediska národního i mezinárodního být zárukou kvalitního a řádného vedení studenta a současně disponovat dostatkem časového prostoru pro školení studenta. Školitel je jmenován a odvoláván děkanem na základě návrhu oborové rady (OR) a předchozím schválením Vědecké rady fakulty, na níž je student zapsán ke studiu. Školitelem může být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním školitelem či pracovištěm. Vyjádřením vzájemné komunikace mezi studentem a školitelem je naplňování individuálního studijního plánu. Funkce školitele je proto pro doktorské studium nezastupitelná.

Školitel může navrhnout OR ustanovení konzultanta z řad odborníků daného studijního programu, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia. Konzultant jako špičkový specialista v dané oblasti je schopen vést studenta a doplňovat odborné působení školitele. Konzultanta pro daného studenta jmenuje a odvolává děkan fakulty na návrh OR. Může jím být i jiná osoba než zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud je uzavřena smlouva mezi Univerzitou Karlovou, resp. příslušnou fakultou a konkrétním konzultantem či pracovištěm.

Bližší informace o studijní agendě školitele jsou uvedeny na stránkách Rektorátu UK.

Pokud se chcete stát školitelem na 2. LF UK, více informací naleznete na této stránce.

Školitel

 • má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu (tématu) a za odborné vedení studenta
 • sestavuje společně se studentem návrh individuálního studijního plánu včetně tématu disertační práce
 • po založení individuálního studijního plánu je povinen jej předložit OR do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal
 • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultuje výsledky studia
 • kontroluje, aby obsah disertační práce byl v souladu s obsahem studijního programu, který student studuje; v případě nesouladu s obsahem studijního programu navrhne OR radě řešení
 • pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost zodpovídá, předkládá OR ke schválení (povinnosti individuálního studijního plánu musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné)
 • doporučuje spolu s OR žádost studenta o změnu formy studia děkanovi
 • zajišťuje spolu se školicím pracovištěm studentovi vlastní/individuální provozní a technické zabezpečení
 • školí, vede studenta, doporučuje mu odbornou literaturu (prameny), učí studenta pohybovat se v odborné společnosti, vystupovat na veřejnosti při prezentaci výsledků své vědecké práce (soft skills), učí získávat finanční zdroje na zabezpečení jeho projektů, pomáhá mu s navazováním odborných kontaktů doma i v zahraničí, se vstupem do mezinárodní vědecké komunity, učí ho předávat poznatky ve výuce studentům, je mu nápomocný při vykonávání pedagogických aktivit stanovených v individuálním studijním plánu

Konzultant

 • zodpovídá za pověřenou část povinností školitele
 • nemůže nahradit primární zodpovědnost školitele za odbornou stránku studia studenta
 • zpravidla není ze stejného pracoviště jako školitel
 • je spoluodpovědným za realizaci doktorského projektu
 • je v pravidelném kontaktu se studentem; dále komunikuje s OR a školitelem

Jako pomůcku pro výběr školitele pro doktorské studium jsme pro vás připravili seznam těch, kteří působí především v Motole (ať už primárně na 2. LF UK, nebo ve FN Motol). Tento seznam samozřejmě nezahrnuje všechny potenciální školitele – řada jich působí (především v základním výzkumu) v Akademii věd ČR, v resortních výzkumných ústavech nebo na jiných pracovištích. Školitele si můžete najít i na dalších lékařských i nelékařských fakultách. K tomuto účelu vám poslouží seznamy řazené podle jednotlivých doktorských studijních programů. Zahrnují všechny školitele, kteří jsou schváleni příslušnou OR.

Aktuální seznam všech aktivních školitelů na 2. LF UK (nyní mají alespoň jednoho doktoranda)

 

Školitelé v rámci UK podle studijních programů (včetně těch, kteří nyní nikoho neškolí):

Anatomie, histologie a embryologie

Biochemie a patobiochemie

Biologie a patologie buňky

Biomedicínská informatika

Experimentální chirurgie

Farmakologie a toxikologie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Imunologie

Kardiovaskulární vědy

Kineziologie a rehabilitace

Lékařská biofyzika

Mikrobiologie

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Neurovědy

Preventivní medicína a epidemiologie

Zobrazovací metody v lékařství

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?