Státní doktorská zkouška

Základní informace o státní doktorské zkoušce (SDZ)

 • Student, který je zapsán ke studiu v doktorském studijním programu, akreditovaném v českém jazyce, musí konat SDZ v jazyce českém. SDZ v angličtině (nebo jiném cizím jazyce) není samozřejmostí; v takovém případě student musí podat řádně odůvodněnou žádost (s vyjádřením školitele), kterou posoudí oborová rada (OR). Konání SDZ v cizím jazyce je možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. 
 • SDZ se koná před obhajobou disertační práce; není-li pořadí v příslušném studijním programu stanoveno jinak. Řádný, popř. opravný termín konání SDZ stanoví děkan na základě návrhu OR. Oddělení Ph.D. studia nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit. O konkrétním termínu je student vyrozuměn prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia přes SIS.
 • Předsedu a členy komise pro SDZ jmenuje děkan fakulty na návrh OR podle pravidel, která zohledňují vnitřní předpisy té fakulty, na níž je student zapsán. Počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři. Členem komise je zpravidla alespoň jeden zástupce z další zúčastněné fakulty. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou příslušné fakulty. Alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce žádné ze zúčastněných fakult.
 • SDZ je ústní a veřejná.
 • Zkušební komise jedná o výsledku SDZ v neveřejném zasedání bezprostředně navazujícím na vlastní zkoušku a usnáší se neveřejným hlasováním většinou hlasů přítomných členů. Komise rozhoduje většinou, při rovnosti hlasů nebo při nedosažení většiny hlasů je student klasifikován klasifikací pro něj příznivější. Výsledek dosažený při zkoušce se vyjádří hodnocením: „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • O SDZ a jejím výsledku se sepíše zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové zkušební komise. Ihned po neveřejném zasedání zkušební komise oznámí předseda výsledek SDZ studentovi a výsledek zapíše do výkazu o studiu. Zápis o průběhu SDZ zasílá předseda zkušební komise Oddělení Ph.D. studia.
 • SDZ se zpravidla koná do tří měsíců od podání písemné přihlášky, která se podává OR prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia. Tento termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na webových stránkách fakulty.
 • SDZ může student opakovat jen jednou.
 • Děkan může na základě písemné žádosti studenta a na doporučení OR, včetně písemného souhlasu školitele, uznat splnění kontroly studia předmětu (např. zkoušky z anglického jazyka) v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí. SDZ nelze uznat.
 • Pokud se student nemůže ze závažných zdravotních či jiných důvodů ke SDZ dostavit, je třeba postupovat podle následujících pokynů (viz Omlouvání z termínu státní doktorské zkoušky/obhajoby).
 • Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit ke SDZ v plánovaném termínu a je z tohoto termínu děkanem omluven, je mu stanoven termín náhradní, což bývá nejbližší termín, který po tomto termínu následuje. Určení jiného termínu SDZ není nárokové.
 • Pokud se student ze závažných důvodů (epidemiologická situace, karanténa, mimořádná opatření nařízená vládou) nemůže konání SDZ zúčastnit, může požádat o distanční formu. O umožnění distanční formy rozhoduje děkan po dohodě s garantem příslušného studijního programu. Řádně vyplněnou Žádost o distanční formu konání SDZ je třeba dodat na Oddělení Ph.D. studia.

Jak se přihlásit ke SDZ

Žádáme studenty, aby se při vyplňování žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky řídili pouze dle pokynů uvedených na webových stránkách 2. LF UK. Informace uvedené na stránkách Doktorských studijních programů v biomedícíně (DSPB) nejsou aktualizované v souladu se současnou akreditací jednotlivých doktorských studijních programů a fakultními požadavky.

Žádost o vykonání SDZ podává student po splnění předepsaných studijních povinností, stanovených v ISP podle požadavků příslušné OR.

Požadavky jednotlivých OR ke SDZ se mohou lišit, naleznete je zde (včetně otázek ke SDZ). Většinou však platí:

 • potvrzení účasti na předepsaných kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí) 
 • úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka
 • spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace 
 • odevzdání řádně vyplněné Žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky včetně předepsaných příloh na Oddělení Ph.D. studia

 

Přílohy musí být v čitelné podobě. Nelze akceptovat snímky pořízené mobilem.

OR Biomedicínská informatika, Fyziologie a patofyziologie člověka a Preventivní medicína a epidemiologie vyžadují ke SDZ rovněž předložení literárního přehledu. Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran (viz příloha výše).

 

Student musí odevzdat žádost se všemi požadovanými materiály v listinné podobě nejméně tři měsíce před plánovaným termínem konáním SDZ. Žádost postoupí Oddělení Ph.D. studia OR, která navrhne termín konání. Poté je žádost společně s návrhem postoupena děkanovi ke schválení. O konkrétním termínu je student vyrozuměn prostřednictvím Oddělením Ph.D. studia přes SIS.

Upozorňujeme studenty, že na SDZ se nelze přihlásit přes SIS.

Poslední aktualizace: 3. 4. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.