Přijímací zkouška

Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy oborové rady jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky je i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele uchazeče.

Pozvánka k přijímacímu pohovoru

Pozvánku vám zašleme elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) s dostatečným časovým předstihem před konáním, nejpozději 14 dní před zveřejněným datem. V případě náhradního termínu lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Po přihlášení do SIS (pod ikonou Moje přihlášky) můžete sledovat uložení přihlášky a pozvánku na termín přijímací zkoušky. Heslo obdržíte po podání přihlášky.

Termíny přijímacích pohovorů

Řádný termín přijímacích pohovorů je stanoven v období od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024. Dostavte se osobně. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele. 

kód

doktorský studijní program
předseda OR (e-mail)

 

předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P0912D350015

Anatomie, histologie a embryologie

prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

5. 6. 2024 19. 6. 2024
P0512D350003 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

3. 6. 2024

8. 7. 2024
P0511D350004 Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
20. 6. 2024 27. 6. 2024
P0988D350007 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

6. 6. 2024

20. 6. 2024
P0912D350049 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
13. 6. 2024 26. 6. 2024

0912VD35A4290

Experimentální a klinická onkologie

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

6. 6. 2024 20. 6. 2024
P0916D350001 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
4. 6. 2024 25. 6. 2024
P0912D350069 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
3. 6. 2024 17. 6. 2024
P0511D030042 Imunologie
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
11. - 13. 6. 2024 24. 6. 2024
P091D350021
Kardiovaskulární vědy
5. 6. 2024 19. 6. 2024
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
3. 6. 2024 11. 6. 2024
P0912D110001 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
11. 6. 2024 25. 6. 2024
P0511D030029 Mikrobiologie
doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
11. 6. 2024 18. 6. 2024
P0511D030039 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
10. 6. 2024 25. 6 2024
P0912D350104 Neurovědy
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
10. 6. 2024 24. 6. 2024
P0912D350067 Preventivní medicína a epidemiologie
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
11. 6. 2024 25. 6. 2024
P0914D350005 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA

11. 6. 2024

18. 6. 2024

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení   
  1. Přijímací zkoušku vykonáte před komisí příslušné oborové rady. Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů. Přijímací zkouška se v souladu s akreditací programu skládá v českém jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s odbornými požadavky (přijímací komise může požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce).
  2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na téma zvoleného výzkumného projektu disertační práce. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky). Přijímací komise hodnotí připravenost uchazečů k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
  3. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, případně navrhovaného školitele.
  4. Všechny materiály, které v souladu s odbornými požadavky přinesete ke zkoušce a jsou předmětem posuzování, se zařazují do spisu a nevracejí se. Materiály, které se předkládají pouze k nahlédnutí, se vracejí.
  5. Přijímací komise hodnotí přijímací řízení dvěma stupni: „přijat“ – „nepřijat“.

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče může fakulta vyrozumění o výsledku přijímacího řízení doručovat i prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Doporučená literatura

Literaturu doporučují jednotlivé oborové rady. Vycházejí při tom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do svých materiálů z přijímacího řízení (viz § 38 správního řádu). Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se odvolat proti rozhodnutí, které uchazeč ještě neobdržel, přestože již zná výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS. Součástí rozhodnutí je i "Poučení", které poukazuje na formální náležitosti odvolání, tedy to, co všechno musí odvolání obsahovat. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a 2. LF UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor. Upozorňujeme, že pro odvolací řízení není vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, získání počtu bodů těsně nebo blízko stanovené bodové hranici pro přijetí, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Odvolání nelze podat elektronicky. V odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno. Formulář pro podání odvolání je ke stažení zde.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2024/2025
  1. Odeslali jste přihlášku se všemi požadovanými přílohami v elektronické podobě (přes univerzitní on-line aplikaci, nikoli e-mailem) do konce lhůty pro podávání přihlášek.
  2. Zaplatili jste poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 780 Kč do konce lhůty pro podávání přihlášek.
  3. Úspěšně jste vykonali přijímací zkoušky před komisí příslušné OR.
  4. Řádně jste ukončili studium v magisterském studijním programu, doložili úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a dodatek k diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2024.

Přijímací řízení na 2. LF UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazečeHarmonogramem příjímacího řízení UK.


Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Uchazeč, který vykonal úspěšně přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu nejprve odevzdá doklad o předchozím vzdělání, pokud tak dosud neučinil. Na základě těchto dokumentů bude uchazeč zapsán do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech může děkan fakulty povolit náhradní termín zápisu do studia. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno elektronicky prostřednictvím SIS, jestliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

Uchazeč, který obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 22. 10. 2024 (týká se zejména žadatelů o nostrifikaci).

Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisu obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem během srpna a budou rovněž zveřejněny zde.

Poslední aktualizace: 21. 2. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.