Průvodce prvním ročníkem Všeobecného lékařství

V tomto průvodci naleznete přehled důležitých informací a odkazů, které přispějí k vaší lepší orientaci na fakultě na počátku studia.

Fakulta

V čele fakulty stojí děkan, kterého volí akademický senát fakulty, a následně jmenuje rektor univerzity na čtyři roky. Nyní je jím prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Jeho poradním orgánem je tzv. kolegium děkana. Můžete se na ně obrátit e-mailem či si domluvit schůzku přes příslušné oddělení děkanátu.

Nejvyšším samosprávným orgánem fakulty je akademický senát. Má 24 členů, z toho 12 pedagogů a 12 studentů, je volen každé dva roky. Volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet fakulty a kontroluje hospodaření. Dalším orgánem je vědecká rada.

Univerzita

Univerzita Karlova má 17 fakult (z toho 14 v Praze), přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Studuje zde přes 42 tisíc studentů (což je zhruba pětina všech studentů v ČR) ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V jejím čele stojí rektor, jímž je v současnosti prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je akademický senát Univerzity Karlovy; volby do něj probíhají každé tři roky, na každé fakultě se volí dva zástupci z řad učitelů a dva z řad studentů.

Dopravní dostupnost fakultních pracovišť

 • Děkanát a FN Motol: stanice metra A a autobusů Nemocnice Motol (linky 167, 168, 174, 180, 184), příp. autobusová zastávka Šafránecká (174, 180, 184) nebo Na Šafránce (167, 168)
 • Ústav jazyků: zastávka autobusu Na Šafránce a Šafránecká
 • Teoretické ústavy na Plzeňské: zastávka tramvaje (9, 10, 16) a autobusu (168, 174, 180, 184) Motol; poté pěšky sejděte na Plzeňskou ulici (široká čtyřproudová silnice s kolejemi tramvají), zatočte doleva směrem k centru kolem tramvajové zastávky Motol, zhruba po 100 metrech přejděte po přechodu Plzeňskou ulici, poté vstoupíte do areálu teoretických ústavů (krom našich ústavů se zde nacházejí i ústavy ČVUT a některé soukromé firmy). Cestu k teoretickým ústavům ukazuje video.
 • Ústav anatomie: od akademického roku 2019/2020 sídlí nově v areálu teoretických ústavů na Plzeňské (viz výše).
 • Ústav tělesné výchovy: zastávka autobusu Gercenova; od děkanátu metrem A do stanice Skalka, přestup na autobus č. 125 do zastávky Gercenova nebo 175 do zastávky Řepčická. Vystoupíte-li v zastávce Gercenova, přejděte přes ulici a ulicí Gercenova se dostanete ke Sportovnímu centru. V případě výstupu v zastávce Řepčická přejdete přes ulici a ulicí Golfová se rovněž dostanete ke Sportovnímu centru. 

Konkrétní spojení zjistíte v jízdních řádech MHD.

Akce na začátku akademického roku

 • Imatrikulace. Věděli jste, že...?

  Imatrikulace je slavnostní přijetí nových studentů do akademické obce vysoké školy... Přečtěte si o jejím smyslu a zajímavostech.

  Zápisy studentů do prvního ročníku se konají dle harmonogramu akademického roku.
 • Prvácké soustředění Dobronice se (ve dvou turnusech) koná v září.
 • Na samém počátku akademického roku pořádá studentský spolek Motolák Welcome Day, sledujte události na Facebooku Motoláku.
 • Následuje Welcome Party, sledujte události na Facebooku Motoláku.
 • Imatrikulace pro studenty prvního ročníku se koná dle harmonogramu akademického roku, a to ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1; Google maps)

Fakultní web

Všechny potřebné informace ke studiu naleznete pod bannerem Studenti na titulní stránce (který vede do sekce Studium v hlavním menu). Zde rovněž naleznete aktuality určené pro studenty (viz obrázek; na titulní stránce se zobrazují jen nejvýznamnější oznámení).

Užitečné odkazy

Kromě webových stránek fakulty jsou dalšími zdroji informací o fakultě a dění:

Stravování

Studenti mohou navštěvovat

 • síť menz Univerzity Karlovy;
 • jídelnu Fakultní nemocnice v Motole – z kapacitních důvodů ji prosíme navštěvujte po 13. hodině (v tu dobu využijtete studentskou slevu na stravném).

Knihovny

Předměty v zimním semestru prvního ročníku Všeobecného lékařství

Anatomie, histologie a embryologie

Vzhledem k objemu a množství výuky se jedná o nejobtížnější předmět prvního ročníku, u nějž se skutečně vyplatí důkladná průběžná příprava již od prvního dne studia, výrazně se tím totiž zvýší šance na úspěch při závěrečné zkoušce. Kromě značného množství morfologických poznatků je třeba zvládnout aplikované latinské názvosloví jednotlivých struktur lidského těla. Důraz je kladen na systematickou, topografickou, zobrazovací a klinickou anatomii, stavbu a funkci tkání lidského těla, vývoj lidského jedince před narozením a základní vývojové vady. Zásadní je pochopit a umět objasnit, jak daná struktura vypadá, jak se vyvíjí, jak ji lze zobrazit, jakou má funkci a klinický význam.

Výuka probíhá v zimním i letním semestru (týdně 3 přednášky a 2 cvičení) a je zakončena zkouškou. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty v Motole, cvičení v budově Žížaly na Plzeňské, buď v učebnách, pitevně, nebo histologické praktikárně. V průběhu zimního i letního semestru je do výuky vložen týdenní pitevní kurz zakončený praktickým zkoušením. Během semestru jsou studenti průběžně a opakovaně testování písemně či ústně. Na výuce se v hojné míře podílejí studenti vyšších ročníků. Webové stránky ústavů obsahují sylabus přednášek a praktických cvičení, podmínky zápočtů a zkoušky včetně zkouškových otázek, výukové materiály, seznam doporučené literatury, odkazy na výukové zdroje a aktuální informace z výuky i života ústavů. K praktické výuce je třeba mít s sebou visačku se jménem (bude poskytnuta na prvním praktiku), bílý plášť a přezůvky, na anatomická praktika navíc ještě pinzetu a rukavice, na pitevní cvičení pitevní příbor. Pokud se objeví na začátku nebo v průběhu semestru potíže, je třeba je okamžitě konzultovat s lektory či učiteli na praktiku nebo přímo s přednostou ústavu. Vycházíme z přesvědčení, že na univerzitě mají informace proudit nejen od učitelů ke studentům, ale i opačným směrem. Další podrobnosti se dozvíte na webových stránkách ústavů a při zahájení výuky.

Biofyzika
 • Ústav biofyziky 2. LF UK; adresa: Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka biofyziky probíhá pouze v zimním semestru, je složena z jedné dvouhodinové přednášky a dvou hodin praktických cvičení týdně a je zakončena zkouškou. Sylabus je zveřejněn na www stránkách ústavu. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty, semináře a praktická cvičení pak především v sídle ústavu (C4).

Bioetika a psychologie
 • Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK; Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru a je zakončena obhajobou akademické písemné práce na vybrané bioetické téma z několika nabízených okruhů. Některé z těchto okruhů jsou představeny v rámci dvouhodinových přednášek pro celý ročník. Tyto přednášky se konají ve Velké posluchárně fakulty (děkanát). V letním semestru na tento předmět navazuje Bioetika a psychologie II. Sylabus a více informací o úspěšném absolvování tohoto předmětu v zimním i v letním semestru naleznete ve studijním informačním systému (SIS) a Moodlu.

Buňka

Buňka je nový předmět v zimním semestru prvního ročníku, jehož výuka je společně zajišťována Ústavem histologie a embryologie, Ústavem lékařské chemie a kliniké biochemie a Ústavem biologie a lékařské genetiky. Cílem předmětu je přednést (v jedné dvouhodinové přednášce týdně ve Velké posluchárně) základy buněčné a molekulární biologie, genetiky a biochemie. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Na Buňku pak během prvních dvou ročníků studia navazují specializované předměty Anatomie, histologie a embryologie (v zimním a letnim semestru prvního ročníku), Biologie (v letním semestru prvního a zimním semestru druhého ročníku) a Biochemie (v zimním a letnim semestru druhého ročníku), které se budou k mnohým z témat vracet na vyšší úrovni a z různého úhlu pohledu.

Informatika a biostatistika

Informace o předmětu doplníme v nejbližší době.

Latinská terminologie

Výuka latinské terminologie probíhá v zimním i letním semestru formou dvouhodinových cvičení a je zakončena zkouškou. Semináře se konají na Ústavu jazyků, v posluchárnách nemocnice a v učebnách na Plzeňské. Sylaby a podrobnosti ke zkoušce naleznete na www stránkách ústavu.

Ošetřovatelství
 • Ústav ošetřovatelství 2. LF UK; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon U, mapa; web

Výuka ošetřovatelství je třísemestrální, v prvním ročníku je zakončena zápočty, v zimním semestru druhého ročníku zápočtem a zkouškou. V zimním semestru 1. ročníku probíhá výuka formou přednášek 1 x za 14 dnů. Od letního semestru jsou přednášky doplněny o praktická cvičení v modelových učebnách a o klinickou praxi. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filosofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání a s metodologií. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, jímž je zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, klienta, rodiny a komunity. Z praktického hlediska je kladen důraz na výuku ošetřovatelských postupů a intervencí v laboratorních podmínkách a v klinické praxi. Praktická cvičení umožňují studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění ošetřovatelských postupů a intervencí u pacientů. Podmínkou pro vykonání klinické praxe v 1. ročníku (duben–květen) je, kromě jiného, zdravotní způsobilost k výkonu praktické výuky ve zdravotnickém provozu, včetně platného očkování proti přenosným nemocem (virové hepatitis B) podle platných právních předpisů. Webové stránky ústavu obsahují sylabus předmětu, přehled základní studijní literatury a podmínky pro úspěšné ukončení předmětu.

První pomoc
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, modrý pavilon, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru formou hodinových přednášek a dvouhodinových praktických cvičení s možností vyzkoušet si řadu život zachraňujících situací na sofistikovaných modelech. Je zakončena zkouškou. Sylaby a otázky ke zkoušce naleznete na www stránkách kliniky. Jako základní zdroj studia první pomoci je určen učební text První pomoc pro posluchače 2. LF, nakladatelství Karolinum, rok vydání 2010.

Tělesná výchova
 • Ústav tělesné výchovy 2. LF UK; Bruslařská 10, Praha 10, mapa; web

Převážná část výuky tělesné výchovy probíhá v univerzitním sportovním centru v Hostivaři, kde je k dispozici velká sportovní hala, dvě nafukovací haly, bazén, sály pro aerobik, judistický sál, posilovna, atletické a fotbalové hřiště, tenisové kurty a hřiště na softball. Výuka probíhá v obou semestrech a je zakončena zápočtem. V prvním výukovém týdnu zimního semestru se studenti zapisují dle dispozic Ústavu tělesné výchovy do jednotlivých sportovních specializací, které si vybírají na celý školní rok. Obvyklá nabídka: aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, box, cyklistika, diccgolf, florbal, fotbal, kanoistika, kick box, kondiční trénink, plavání, posilování, softbal, sportovní hry, volejbal, zdravotní tělesná výchova, beach volejbal, squash, lezecká stěna a golf. Studenti bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie absolvují v 1. ročníku předmět pohybové aktivity v primární prevenci v rozsahu dvou semestrů a ve 2. ročníku předmět pohybové aktivity v sekundární prevenci v rozsahu jednoho semestru.

Rozvrhy

Veškeré rozvrhy naleznete ve Studijním informačním systému (SIS). Postupně se v SISu objeví i rozpisy výuky a v přípravě je i přihlašování k volitelným předmětům prostřednictvím této aplikace.

Kreditní systém

Každému předmětu je přidělen určitý počet kreditů a student může postoupit do dalšího úseku studia (u nás ročníku) jen, pokud získá dostatečný počet kreditů. Pro řádný postup do druhého ročníku budete potřebovat 60 kreditů, z nichž 57 můžete získat za povinné předměty (anatomii + pitevní cvičení (12), biofyziku (6), lékařskou biologii I (5), histologii a embryologii (10), latinskou terminologii (5), ošetřovatelství I (5), první pomoc (4), humanitní základy lékařství (4), praktické lékařství – úvod (3), tělesnou výchovu (3)) a 3 za povinně volitelné (zimní nebo letní sportovní kurz). Podrobnosti naleznete v popisu kreditního systému.

Průkaz studenta Univerzity Karlovy

Průkazy Univerzity Karlovy vyjadřují pomocí názvu univerzity a jejího znaku (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově a dále pomocí názvu příslušnost k fakultě nebo další součásti UK. Mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a jsou podle druhu barevně rozlišeny. Veškeré informace o průkazu naleznete na webu Univerzity Karlovy.

Vydáno: 22. 9. 2014 / Upraveno: 2. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.