Průvodce prvním ročníkem Všeobecného lékařství

V tomto průvodci naleznete přehled důležitých informací a odkazů, které přispějí k vaší lepší orientaci na fakultě na počátku studia.

Fakulta

V čele fakulty stojí děkan, kterého volí akademický senát fakulty, a následně jmenuje rektor univerzity na čtyři roky. Nyní je jím prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Jeho poradním orgánem je tzv. kolegium děkana. Můžete se na ně obrátit e-mailem či si domluvit schůzku přes příslušné oddělení děkanátu.

Nejvyšším samosprávným orgánem fakulty je akademický senát. Má 24 členů, z toho 12 pedagogů a 12 studentů, je volen každé dva roky. Volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet fakulty a kontroluje hospodaření. Dalším orgánem je vědecká rada.

Univerzita

Univerzita Karlova má 17 fakult (z toho 14 v Praze), přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Studuje zde přes 42 tisíc studentů (což je zhruba pětina všech studentů v ČR) ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V jejím čele stojí rektor, jímž je v současnosti prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je akademický senát Univerzity Karlovy; volby do něj probíhají každé tři roky, na každé fakultě se volí dva zástupci z řad učitelů a dva z řad studentů.

Dopravní dostupnost fakultních pracovišť

 • Děkanát a FN Motol: stanice metra A a autobusů Nemocnice Motol (linky 167, 168, 174, 180, 184), příp. autobusová zastávka Šafránecká (174, 180, 184) nebo Na Šafránce (167, 168)
 • Ústav jazyků: zastávka autobusu Na Šafránce a Šafránecká
 • Teoretické ústavy na Plzeňské: zastávka tramvaje (9, 10, 16) a autobusu (168, 174, 180, 184) Motol; poté pěšky sejděte na Plzeňskou ulici (široká čtyřproudová silnice s kolejemi tramvají), zatočte doleva směrem k centru kolem tramvajové zastávky Motol, zhruba po 100 metrech přejděte po přechodu Plzeňskou ulici, poté vstoupíte do areálu teoretických ústavů (krom našich ústavů se zde nacházejí i ústavy ČVUT a některé soukromé firmy). Cestu k teoretickým ústavám přibližuje video.
 • Anatomický ústav: od akademického roku 2019/2020 sídlí nově v areálu teoretických ústavů na Plzeňské (viz výše).
 • Ústav tělesné výchovy: zastávka autobusu Gercenova; od děkanátu metrem A do stanice Skalka, přestup na autobus č. 125 do zastávky Gercenova nebo 175 do zastávky Řepčická. Vystoupíte-li v zastávce Gercenova, přejděte přes ulici a ulicí Gercenova se dostanete ke Sportovnímu centru. V případě výstupu v zastávce Řepčická přejdete přes ulici a ulicí Golfová se rovněž dostanete ke Sportovnímu centru. 

Konkrétní spojení zjistíte v jízdních řádech MHD.

Akce na začátku akademického roku

 • Imatrikulace. Věděli jste, že...?

  Imatrikulace je slavnostní přijetí nových studentů do akademické obce vysoké školy... Přečtěte si o jejím smyslu a zajímavostech.

  Zápisy studentů do prvního ročníku se konají dle harmonogramu akademického roku.
 • Prvácké soustředění Dobronice se (ve dvou turnusech) koná v září.
 • Na samém počátku akademického roku pořádá studentský spolek Motolák Welcome Day, sledujte události na Facebooku Motoláku.
 • Následuje Welcome Party, sledujte události na Facebooku Motoláku.
 • Imatrikulace pro studenty prvního ročníku se koná dle harmonogramu akademického roku, a to ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1; Google maps)

Fakultní web

Všechny potřebné informace ke studiu naleznete pod bannerem Studenti na titulní stránce (který vede do sekce Studium v hlavním menu). Zde rovněž naleznete aktuality určené pro studenty (viz obrázek; na titulní stránce se zobrazují jen nejvýznamnější oznámení).

Užitečné odkazy

Kromě webových stránek fakulty jsou dalšími zdroji informací o fakultě a dění:

Mimo fakultní knihovnu, Ústav vědeckých informací, můžete navštěvovat další knihovny:

Předměty v zimním semestru prvního ročníku Všeobecného lékařství

Anatomie

Pro řadu studentů nejobtížnější předmět prvního ročníku, u tohoto předmětu se skutečně vyplatí důkladná průběžná příprava již od počátku I. semestru, výrazně se tím totiž zvýší šance na úspěch při závěrečné zkoušce. V tomto oboru musí student zvládnout značné množství anatomických poznatků, ale i latinskou terminologii. Je kladen důraz na systematickou, topografickou a rentgenovou anatomii. Ústav od akademického roku 2019/2020 sídlí v nové budově teoretických ústavu v areálu na Plzeňské. Výuka probíhá v zimním i letním semestru (týdně 4 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení) a je zakončena zkouškou. Na konci zimního i letního semestru je do výuky vloženo týdenní pitevní cvičení. Na výuce mediků se v hojné míře podílejí studenti vyšších ročníků. Sylabus přednášek a praktických cvičení, stejně jako zkouškové otázky a řada výukových materiálů z anatomie, jsou zveřejněny na www stránkách ústavu. K praktické výuce budete potřebovat především bílý plášť, anatomický atlas, pinsetu, pomůcky pro kreslení. Pro pitevní cvičení je nutný pitevní příbor. Předepsané učebnice, anatomické atlasy a další pomůcky jsou rovněž uvedeny na stránkách ústavu. Pokud se objeví na začátku nebo v průběhu semestru problémy, je třeba vše konzultovat s asistenty na praktiku nebo s vedoucím ústavu. Vycházíme z toho, že na univerzitě by informace měly proudit nejen od učitelů ke studentům, ale i opačným směrem. Všichni učitelé jsou připraveni studentům pomoci. Další podrobnosti se dozvíte při zahájení výuky.

Histologie a embryologie

Histologie a embryologie patří spolu s anatomií mezi základní morfologické teoretické předměty. Studenti se v tomto oboru seznámí s poznatky o buňkách a tkáních lidského těla, o mikroskopické stavbě orgánů a o vývoji lidského jedince před narozením. Stejně jako u anatomie platí, že uspět může jen ten student, který se bude předmětu plně věnovat hned od počátku. Výuka probíhá v obou semestrech prvního ročníku. Zvláště ve druhém semestru je výuka synchronizovaná s anatomií tak, že se prakticky současně probírá makroskopická stavba, mikroskopická stavba i vývoj orgánových systémů. V obou semestrech jsou střídavě jedna nebo dvě dvouhodinové přednášky týdně, praktická cvičení jsou v zimním semestru tříhodinová a v letním semestru čtyřhodinová. Výuka je na konci 1. ročníku zakončena zkouškou. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty, praktická cvičení v učebně č. 210 v prvním patře „Žížaly“. Webové stránky ústavu obsahují velké množství informací o organizaci výuky, sylabus, témata praktických cvičení, seznam preparátů, podmínky a termíny zkoušky, doporučenou studijní literaturu a odkazy na zajímavé www zdroje, včetně on-line histologických atlasů. Velmi zajímavě je na stránkách ústavu zmapována cesta studenta areálem Teoretických a preklinických ústavů až do učeben histologie. Na praktika budete potřebovat přezuvky, bílý plášť není nutný.

Biofyzika
 • Ústav biofyziky 2. LF UK; adresa: Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka biofyziky probíhá pouze v zimním semestru, je složena z jedné dvouhodinové přednášky a dvou hodin praktických cvičení týdně a je zakončena zkouškou. Sylabus je zveřejněn na www stránkách ústavu. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty, semináře a praktická cvičení pak především v sídle ústavu (C4).

Latinská terminologie

Výuka latinské terminologie probíhá v zimním i letním semestru formou dvouhodinových cvičení a je zakončena zkouškou. Semináře se konají na Ústavu jazyků, v posluchárnách nemocnice a v učebnách na Plzeňské. Sylaby a podrobnosti ke zkoušce naleznete na www stránkách ústavu.

Ošetřovatelství
 • Ústav ošetřovatelství 2. LF UK; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon U, mapa; web

Výuka ošetřovatelství je třísemestrální, v prvním ročníku je zakončena zápočty, v zimním semestru druhého ročníku zápočtem a zkouškou. V zimním semestru 1. ročníku probíhá výuka formou přednášek 1 x za 14 dnů. Od letního semestru jsou přednášky doplněny o praktická cvičení v modelových učebnách a o klinickou praxi. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filosofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání a s metodologií. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, jímž je zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, klienta, rodiny a komunity. Z praktického hlediska je kladen důraz na výuku ošetřovatelských postupů a intervencí v laboratorních podmínkách a v klinické praxi. Praktická cvičení umožňují studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění ošetřovatelských postupů a intervencí u pacientů. Podmínkou pro vykonání klinické praxe v 1. ročníku (duben–květen) je, kromě jiného, zdravotní způsobilost k výkonu praktické výuky ve zdravotnickém provozu, včetně platného očkování proti přenosným nemocem (virové hepatitis B) podle platných právních předpisů. Webové stránky ústavu obsahují sylabus předmětu, přehled základní studijní literatury a podmínky pro úspěšné ukončení předmětu.

První pomoc
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, modrý pavilon, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru formou hodinových přednášek a dvouhodinových cvičení a je zakončena zkouškou. Sylaby a otázky ke zkoušce naleznete na www stránkách kliniky. Jako základní zdroj studia první pomoci je určen učební text První pomoc pro posluchače 2. LF, nakladatelství Karolinum, rok vydání 2010.

Humanitní základy lékařství
 • Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK; Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním i letním semestru a je zakončena zkouškou. V zimním semestru – dvouhodinová přednáška týdně pro celý ročník. Přednášky se konají ve Velké posluchárně fakulty (děkanát). V letním semestru – přechod na seminární formu. Smyslem výuky předmětu je uvedení do (některých) humanitních věd a ukázat jejich souvislost s lékařskou profesí...

Tělesná výchova
 • Ústav tělesné výchovy 2. LF UK; Bruslařská 10, Praha 10, mapa; web

Převážná část výuky tělesné výchovy probíhá v univerzitním sportovním centru v Hostivaři, kde je k dispozici velká sportovní hala, dvě nafukovací haly, bazén, sály pro aerobik, judistický sál, posilovna, atletické a fotbalové hřiště, tenisové kurty a hřiště na softball. Výuka probíhá v obou semestrech a je zakončena zápočtem. V prvním výukovém týdnu zimního semestru se studenti zapisují dle dispozic Ústavu tělesné výchovy do jednotlivých sportovních specializací, které si vybírají na celý školní rok. Obvyklá nabídka: aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, box, cyklistika, diccgolf, florbal, fotbal, kanoistika, kick box, kondiční trénink, plavání, posilování, softbal, sportovní hry, volejbal, zdravotní tělesná výchova, beach volejbal, squash, lezecká stěna a golf. Studenti bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie absolvují v 1. ročníku předmět pohybové aktivity v primární prevenci v rozsahu dvou semestrů a ve 2. ročníku předmět pohybové aktivity v sekundární prevenci v rozsahu jednoho semestru.

Rozvrhy

Veškeré rozvrhy naleznete ve Studijním informačním systému (SIS). Postupně se v SISu objeví i rozpisy výuky a v přípravě je i přihlašování k volitelným předmětům prostřednictvím této aplikace.

Kreditní systém

Každému předmětu je přidělen určitý počet kreditů a student může postoupit do dalšího úseku studia (u nás ročníku) jen, pokud získá dostatečný počet kreditů. Pro řádný postup do druhého ročníku budete potřebovat 60 kreditů, z nichž 57 můžete získat za povinné předměty (anatomii + pitevní cvičení (12), biofyziku (6), lékařskou biologii I (5), histologii a embryologii (10), latinskou terminologii (5), ošetřovatelství I (5), první pomoc (4), humanitní základy lékařství (4), praktické lékařství – úvod (3), tělesnou výchovu (3)) a 3 za povinně volitelné (zimní nebo letní sportovní kurz). Podrobnosti naleznete v popisu kreditního systému.

Průkaz studenta Univerzity Karlovy

Průkazy Univerzity Karlovy vyjadřují pomocí názvu univerzity a jejího znaku (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově a dále pomocí názvu příslušnost k fakultě nebo další součásti UK. Mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a jsou podle druhu barevně rozlišeny. Veškeré informace o průkazu naleznete na webu Univerzity Karlovy.

Vydáno: 22. 9. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.