Průvodce prvním ročníkem Všeobecného lékařství

Milí prváci, vítáme vás na 2. lékařské! V tomto průvodci najdete přehled důležitých informací a odkazů, které přispějí k vaší lepší orientaci na fakultě na počátku studia. 

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje vaše studium po administrativní stránce a je vaším partnerem při komunikaci s fakultou.

Jak fungují fakulta a univerzita
 • V čele fakulty stojí děkan, kterého volí akademický senát fakulty, a následně jmenuje rektor univerzity na čtyři roky. Nyní je jím prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Jeho poradním orgánem je tzv. kolegium děkana. Můžete se na ně obrátit e-mailem či si domluvit schůzku přes příslušné oddělení děkanátu.
  Nejvyšším samosprávným orgánem fakulty je akademický senát. Má 24 členů, z toho 12 pedagogů a 12 studentů, je volen každé dva roky. Volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet fakulty a kontroluje hospodaření. Dalším orgánem je vědecká rada.
 • Univerzita Karlova má 17 fakult (z toho 14 v Praze), přes sedm tisíc zaměstnanců, z toho čtyři tisíce akademických a vědeckých pracovníků. Studuje zde přes 42 tisíc studentů (což je zhruba pětina všech studentů v ČR) ve více než 270 akreditovaných studijních programech s takřka 600 studijními obory. Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou, tj. autonomní vědeckou a vzdělávací institucí. V jejím čele stojí rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. Nejvyšším samosprávným akademickým orgánem je akademický senát Univerzity Karlovy; volby do něj probíhají každé tři roky, na každé fakultě se volí dva zástupci z řad učitelů a dva z řad studentů.
Jak se k nám dostanete
 • Děkanát a FN Motol: stanice metra A a autobusů Nemocnice Motol (linky 167, 168, 174, 180, 184), příp. autobusová zastávka Šafránecká (174, 180, 184) nebo Na Šafránce (167, 168)
 • Teoretické ústavy (včetně Ústavu anatomie) na Plzeňské a Ústav jazyků: zastávka tramvaje (9, 10, 16) a autobusu (168, 174, 180, 184) Motol; poté pěšky sejděte na Plzeňskou ulici (široká čtyřproudová silnice s kolejemi tramvají), zatočte doleva směrem k centru kolem tramvajové zastávky Motol, zhruba po 100 metrech přejděte po přechodu Plzeňskou ulici, poté vstoupíte do areálu teoretických ústavů (krom našich ústavů se zde nacházejí i ústavy ČVUT a některé soukromé firmy).
 • Ústav tělesné výchovy: zastávka autobusu Gercenova; od děkanátu metrem A do stanice Skalka, přestup na autobus č. 125 do zastávky Gercenova nebo 175 do zastávky Řepčická. Vystoupíte-li v zastávce Gercenova, přejděte přes ulici a ulicí Gercenova se dostanete ke Sportovnímu centru. V případě výstupu v zastávce Řepčická přejdete přes ulici a ulicí Golfová se rovněž dostanete ke Sportovnímu centru. 

Konkrétní spojení zjistíte v jízdních řádech MHD

Jaké akce vás čekají na začátku akademického roku
Jaké IT služby a softwarové licence můžete využívat
 • Office 365
 • Služby Cesnet: připojení k internetu, přenos, zpracování, ukládání a zabezpečení dat a služby pro spolupráci mezi uživateli a týmy (ownCloud – bezpečné uchování a sdílení až 100 GB dat; FileSender – sdílení a úschovna velkých souborů; Web konference – online schůzky a semináře v prostředí webového prohlížeče; Eduroam – wi-fi připojení zdarma nejen ve škole; metacentrum – náročné výpočty).
Fakultní web a sociální média
Kde se můžete stravovat
Síť menz Univerzity Karlovy
Jídelna FN Motol
 1. Stravovací kartu FN Motol si vyzvednete proti vratné záloze 150 Kč.
  Místo vydání: Druhé patro budovy ředitelství – hlavní středovou chodbou až ke kinosálu, zde vlevo a na konci chodby kancelář odd. dodavatelsko-odběratelské evidence.
  Výdejní doba: Denně 8.00–10.00 a 13.00–14.00.
  Z kapacitních důvodů prosíme navštěvujte po 13. hodině (v tu dobu využijtete vyšší studentskou slevu na stravném).
  Nutné doklady: Studentský průkaz 2. LF UK.
 2. Předtím než kartou začnete platit, vložte na své konto hotovost na pokladnách závodní jídelny FN Motol, přednostně na pokladně číslo 3. Pokladní to sdělte v předstihu před tím, než přiložíte kartu na čtecí zařízení. Pokaždé když kartu přiložíte, zobrazí se na displeji váš zůstatek na účtu. Doporučený minimální vklad je 200 Kč.
 3. Na kartu můžete odebírat jakýkoli sortiment v závodní jídelně i kantýně FN Motol.
  Ceník: Stravovací software vám poskytne jednu dotaci MŠMT na hlavní jídlo ve všední dny ve výši 17,95 Kč. V ceně odebraného jídla je čaj. Ostatní doplňkový sortiment vám budeme účtovat za běžnou cenu bez dotace.
 4. Závodní jídelna včetně kantýny je otevřena v pondělí–pátek v 11.00–15.00 a v 17.00–18.30.
 5. Pokud kartu ztratíte, můžete ji zablokovat buď osobně v místě výdeje karty, tj. v kanceláři odd. dodavatelsko-odběratelské evidence, nebo na telefonním čísle vnitřní tel. linky 1895, případně na telefonním čísle 224 431 895.
 6. Kartu můžete vrátit v místě, kde byla karta vydána, tj. v kanceláři odd. dodavatelsko-odběratelské evidence. Pokud karta nebude poškozena, vrátíme vám zálohu 150 Kč a zároveň vám vydáme stávající vklad na účtu.
Bistro na Plzeňské
 • Nachází se v přízemí bloku A budovy teoretických a preklinických ústavů.
 • Studentská dotace se vztahuje na jedno hlavní jídlo denně.
 • U pokladny přiložte ke čtečce svůj průkaz studenta UK, při platbě bude odečtena dotace.
 • V případě potíží kontaktujte pana Zdeňka Procházku.
Knihovny
Jak na předměty v zimním semestru prvního ročníku Všeobecného lékařství
Anatomie, histologie a embryologie

Vzhledem k objemu a množství výuky se jedná o nejobtížnější předmět prvního ročníku, u nějž se skutečně vyplatí důkladná průběžná příprava již od prvního dne studia, výrazně se tím totiž zvýší šance na úspěch při závěrečné zkoušce. Kromě značného množství morfologických poznatků je třeba zvládnout aplikované latinské názvosloví jednotlivých struktur lidského těla. Důraz je kladen na systematickou, topografickou, zobrazovací a klinickou anatomii, stavbu a funkci tkání lidského těla, vývoj lidského jedince před narozením a základní vývojové vady. Zásadní je pochopit a umět objasnit, jak daná struktura vypadá, jak se vyvíjí, jak ji lze zobrazit, jakou má funkci a klinický význam.

Výuka probíhá v zimním i letním semestru (týdně 3 přednášky a 2 cvičení) a je zakončena zkouškou. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty v Motole, cvičení v budově Žížaly na Plzeňské, buď v učebnách, pitevně, nebo histologické praktikárně. V průběhu zimního i letního semestru je do výuky vložen týdenní pitevní kurz zakončený praktickým zkoušením. Během semestru jsou studenti průběžně a opakovaně testování písemně či ústně. Na výuce se v hojné míře podílejí studenti vyšších ročníků. Webové stránky ústavů obsahují sylabus přednášek a praktických cvičení, podmínky zápočtů a zkoušky včetně zkouškových otázek, výukové materiály, seznam doporučené literatury, odkazy na výukové zdroje a aktuální informace z výuky i života ústavů. K praktické výuce je třeba mít s sebou visačku se jménem (bude poskytnuta na prvním praktiku), bílý plášť a přezůvky, na anatomická praktika navíc ještě pinzetu a rukavice, na pitevní cvičení pitevní příbor. Pokud se objeví na začátku nebo v průběhu semestru potíže, je třeba je okamžitě konzultovat s lektory či učiteli na praktiku nebo přímo s přednostou ústavu. Vycházíme z přesvědčení, že na univerzitě mají informace proudit nejen od učitelů ke studentům, ale i opačným směrem. Další podrobnosti se dozvíte na webových stránkách ústavů a při zahájení výuky.

Biofyzika
 • Ústav biofyziky 2. LF UK; adresa: Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka biofyziky probíhá pouze v zimním semestru, je složena z jedné dvouhodinové přednášky a dvou hodin praktických cvičení týdně a je zakončena zkouškou. Sylabus je zveřejněn na www stránkách ústavu. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně fakulty, semináře a praktická cvičení pak především v sídle ústavu (C4).

Bioetika a psychologie
 • Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK; Teoretické a preklinické ústavy 2. LF, Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru a je zakončena obhajobou akademické písemné práce na vybrané bioetické téma z několika nabízených okruhů. Některé z těchto okruhů jsou představeny v rámci dvouhodinových přednášek pro celý ročník. Tyto přednášky se konají ve Velké posluchárně fakulty (děkanát). V letním semestru na tento předmět navazuje Bioetika a psychologie II. Sylabus a více informací o úspěšném absolvování tohoto předmětu v zimním i v letním semestru naleznete ve studijním informačním systému (SIS) a Moodlu.

Buňka

Buňka je nový předmět v zimním semestru prvního ročníku, jehož výuka je společně zajišťována Ústavem histologie a embryologie, Ústavem lékařské chemie a kliniké biochemie a Ústavem biologie a lékařské genetiky. Cílem předmětu je přednést (v jedné dvouhodinové přednášce týdně ve Velké posluchárně) základy buněčné a molekulární biologie, genetiky a biochemie. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Na Buňku pak během prvních dvou ročníků studia navazují specializované předměty Anatomie, histologie a embryologie (v zimním a letnim semestru prvního ročníku), Biologie (v letním semestru prvního a zimním semestru druhého ročníku) a Biochemie (v zimním a letnim semestru druhého ročníku), které se budou k mnohým z témat vracet na vyšší úrovni a z různého úhlu pohledu.

Informatika a biostatistika
 • Výuku zajišťuje: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon č. 7; mapa; web

Výuka Informatiky a biostatistiky probíhá v zimním semestru formou přednášek 1× za 14 dnů a seminářů. Přednášky probíhají ve Velké posluchárně, semináře v sídle ústavu. Předmět je zakončen zápočtem.

Náplní předmětu je výuka zejména informační gramotnosti a biostatistiky studentů všeobecného lékařství. Po absolvování předmětu se student bude orientovat v databázích, efektivně vyhledávat v kvalitních zdrojích, aplikovat pravidla publikační etiky, správně citovat a používat citační manažery, kriticky uvažovat v širším kontextu při hodnocení biomedicínských informací a samostatně pracovat na svém lékařském portfoliu. Umět základní pojmy z lékařské statistiky a znát konkrétní statistické metody včetně souvislostí.

Sylabus a více informací o úspěšném absolvování tohoto předmětu naleznete ve studijním informačním systému (SIS) a Moodlu.

Latinská terminologie

Výuka latinské terminologie probíhá v zimním i letním semestru formou dvouhodinových cvičení a je zakončena zkouškou. Semináře se konají na Ústavu jazyků, v posluchárnách nemocnice a v učebnách na Plzeňské. Sylaby a podrobnosti ke zkoušce naleznete na www stránkách ústavu.

Ošetřovatelství
 • Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, pavilon U, mapa; web

Výuka studijního předmětu Ošetřovatelství je třísemestrální, v prvním ročníku je zakončena zápočty, v zimním semestru druhého ročníku zápočtem a zkouškou. V zimním semestru 1. ročníku probíhá výuka formou přednášek 1× za 2 týdny. Od letního semestru jsou přednášky doplněny o praktická cvičení v modelových učebnách a o klinickou praxi. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání a s metodologií. Umožňuje studentům pochopit hlavní úkol profesionální ošetřovatelské praxe, jímž je zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, klienta, rodiny a komunity. Z praktického hlediska je kladen důraz na výuku ošetřovatelských postupů a intervencí v laboratorních podmínkách a v klinické praxi. Praktická cvičení umožňují studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění ošetřovatelských postupů a intervencí u pacientů. Podmínkou pro vykonání klinické praxe v 1. ročníku (duben–květen) je, kromě jiného, zdravotní způsobilost k výkonu praktické výuky ve zdravotnickém provozu, včetně platného očkování proti přenosným nemocem (virové hepatitis B) podle platných právních předpisů. Podrobné informace o studijním předmětu jsou uvedeny ve Studijním informačním systému a v Moodlu.

První pomoc
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol; V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, areál FN v Motole, modrý pavilon, mapa; web

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru formou hodinových přednášek a dvouhodinových praktických cvičení s možností vyzkoušet si řadu život zachraňujících situací na sofistikovaných modelech. Je zakončena zkouškou. Sylaby a otázky ke zkoušce naleznete na www stránkách kliniky. Jako základní zdroj studia první pomoci je určen učební text První pomoc pro posluchače 2. LF, nakladatelství Karolinum, rok vydání 2010.

Tělesná výchova
 • Ústav tělesné výchovy 2. LF UK; Bruslařská 10, Praha 10, mapa; web

Převážná část výuky tělesné výchovy probíhá v univerzitním sportovním centru v Hostivaři, kde je k dispozici velká sportovní hala, dvě nafukovací haly, bazén, sály pro aerobik, judistický sál, posilovna, atletické a fotbalové hřiště, tenisové kurty a hřiště na softball. Výuka probíhá v obou semestrech a je zakončena zápočtem. V prvním výukovém týdnu zimního semestru se studenti zapisují dle dispozic Ústavu tělesné výchovy do jednotlivých sportovních specializací, které si vybírají na celý školní rok. Obvyklá nabídka: aerobik, aquaaerobik, atletika, basketbal, box, cyklistika, diccgolf, florbal, fotbal, kanoistika, kick box, kondiční trénink, plavání, posilování, softbal, sportovní hry, volejbal, zdravotní tělesná výchova, beach volejbal, squash, lezecká stěna a golf. Studenti bakalářského programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie absolvují v 1. ročníku předmět pohybové aktivity v primární prevenci v rozsahu dvou semestrů a ve 2. ročníku předmět pohybové aktivity v sekundární prevenci v rozsahu jednoho semestru.

Rozvrhy a Studijní informační systém

Veškeré rozvrhy naleznete ve Studijním informačním systému (SIS).

Kreditní systém

Každému předmětu je přidělen určitý počet kreditů a student může postoupit do dalšího úseku studia (u nás ročníku) jen, pokud získá dostatečný počet kreditů. Pro řádný postup do druhého ročníku budete potřebovat 60 kreditů. Podrobnosti naleznete v popisu kreditního systému.

Kde získat průkaz studenta Univerzity Karlovy
 • S průkazem Univerzity Karlovy máte nárok na řadu výhod a slev, včetně například jízdného nebo cestovního zdravotního pojištění
 • Získáte je ve výdejním místě UK Point v Celetné ulici 13.

 • Veškeré informace o průkazu naleznete na webu Univerzity Karlovy.

Prvákoviny – průvodce pro prváky Univerzity Karlovy

Poslední aktualizace: 3. 4. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?