Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (poruchy učení, ADHD ad.)

Fakulta podporuje studenty se speciálními potřebami, např. smyslově a tělesně handicapované, studenty s poruchami učení, studenty s psychologickými a psychiatrickými problémy. Na základě lékařské zprávy a následně provedené funkční diagnostiky je možné uzpůsobit podmínky studia a zkoušení.

Studenti se sociálními potřebami
Na fakultě

Naše fakulta každoročně poskytuje stipendium pro sociálně potřebné studenty s výbornými studijními výsledky z Nadačního fondu Vlasty a Ervína Adamových. Bližší informace jsou uvedeny na našich stránkách.

Informace pro studenty se speciálními potřebami poskytuje Informačně poradenské centru UK, Celetná 13, Praha 1, tel.: 224 491 604 nebo na webu.

Státní sociální podpora

Informace Správy sociálního zabezpečení pro studenty se sociálními potřebami: V případě potřeby se studenti musí obrátit na SSZ v místě trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.

K získání informací lze využít „Hlasový informační systém MPSV“ (Zelená linka – informace o státní sociální podpoře je 800-1-89810).

 • Přídavek na dítě může žádat student, který přinese potvrzení o studiu a doloží příjem rodičů.

 • O sociální příplatek mohou zažádat pouze studenti rodiče, kteří doloží příjmy a potvrzení o studiu.
 • Příspěvek na bydlení. Student musí doložit nájemní smlouvu – doklad o nemovitosti. Posuzují se veškeré osoby s trvalým bydlištěm v tomto bytě popř. nemovitosti.
 • Rodičovský příspěvek a porodné. Na tyto dávky má nárok pouze studentka po narození dítěte. Vyplácí se od data narození dítěte.
 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
 • Pomoc v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy. Motivuje tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete informace:

 • Státní sociální podpora
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Formuláře
 • Úřední desky úřadů SSP

V případě potřeby se studenti mohou obrátit na pracovnice našeho Studijní oddělení, které jim poskytnou potřebné informace.

Psychologická poradna (2. LF UK)
Adresa V Úvalu 84, 150 18 – Praha 5, Motol
Telefon 224 433 456
Fax 224 433 420
E-mail @email
Kontaktní osoba doc. PhDr. Jana Kocourková
Konzultační hodiny čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)
Zaměření
 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,
 • pomoc při utváření optimálního modelu studia,
 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství (Univerzita Karlova)
Poslední aktualizace: 23. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.