Studenti se speciálními potřebami

Hendikepovaní

Kontaktní osoba pro handicapované studenty na 2. lékařské fakultě je Mgr. Petra Fabingerová, koordinátorka mezinárodních studentů.

Žádosti studentů budou posuzovány individuálně.

Další informace naleznete na webu Univerzity Karlovy.

Studenti se sociálními potřebami
Na fakultě

Naše fakulta každoročně poskytuje stipendium pro sociálně potřebné studenty s výbornými studijními výsledky z Nadačního fondu Vlasty a Ervína Adamových. Bližší informace jsou uvedeny na našich stránkách.

Informace pro studenty se speciálními potřebami poskytuje Informačně poradenské centru UK, Celetná 13, Praha 1, tel.: 224 491 604 nebo na webu.

Státní sociální podpora

Informace Správy sociálního zabezpečení pro studenty se sociálními potřebami: V případě potřeby se studenti musí obrátit na SSZ v místě trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.

K získání informací lze využít „Hlasový informační systém MPSV“ (Zelená linka – informace o státní sociální podpoře je 800-1-89810).

 • Přídavek na dítě může žádat student, který přinese potvrzení o studiu a doloží příjem rodičů.

 • O sociální příplatek mohou zažádat pouze studenti rodiče, kteří doloží příjmy a potvrzení o studiu.
 • Příspěvek na bydlení. Student musí doložit nájemní smlouvu – doklad o nemovitosti. Posuzují se veškeré osoby s trvalým bydlištěm v tomto bytě popř. nemovitosti.
 • Rodičovský příspěvek a porodné. Na tyto dávky má nárok pouze studentka po narození dítěte. Vyplácí se od data narození dítěte.
 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
 • Pomoc v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy. Motivuje tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete informace:

 • Státní sociální podpora
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Formuláře
 • Úřední desky úřadů SSP

V případě potřeby se studenti mohou obrátit na pracovnice našeho Studijní oddělení, které jim poskytnou potřebné informace.

Psychologická poradna (2. LF UK)
Adresa V Úvalu 84, 150 18 – Praha 5, Motol
Telefon 224 433 456
Fax 224 433 420
E-mail @email
Kontaktní osoba doc. PhDr. Jana Kocourková
Konzultační hodiny čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)
Zaměření
 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,
 • pomoc při utváření optimálního modelu studia,
 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství (Univerzita Karlova)
Vydáno: 10. 2. 2016 / Upraveno: 24. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.