Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (poruchy učení, ADHD ad.)

Fakulta podporuje studenty se speciálními potřebami, např. smyslově a tělesně handicapované, studenty s poruchami učení, studenty s psychologickými a psychiatrickými problémy. Na základě lékařské zprávy a následně provedené funkční diagnostiky je možné uzpůsobit podmínky studia a zkoušení.

Jak získat podporu při studiu

Abychom vám na fakultě mohli poskytnout adekvátní podporu podle vašich potřeb, je důležité, abyste se zaevidoval/a mezi studenty se speciálními potřebami. Evidenci je vhodné uskutečnit do 31. 10. daného roku, ale provést nebo aktualizovat ji můžete i kdykoli později během studia. V rámci ní budete zařazeni do jedné z následujících kategorií:

 • Kategorie A – studenti se zrakovým postižením
 • Kategorie B – studenti se sluchovým postižením
 • Kategorie C – studenti s pohybovým postižením
 • Kategorie D – studenti se specifickými poruchami učení
 • Kategorie E – studenti s poruchou autistického spektra
 • Kategorie F – studenti s jinými obtížemi (např. s psychickými obtížemi nebo s chronickým somatickým postižením)
Je důležité splnit tři kroky:

1. Absolvovat tzv. funkční diagnostiku. Ta obsahuje zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Účelem je identifikovat potřeby a případná omezení při studiu. Výsledkem je posudek navrhující podpůrná opatření. Kontakt zde.

2. Doložit potvrzení o zdravotním postižení. Předkládá se funkčnímu diagnostikovi.

3. Udělit informovaný souhlas. Jedná se o podepsání informovaného souhlasu s evidencí jakožto studenta se speciálními potřebami na UK. Dáváte souhlas, že údaje o zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami (SPU) budou zaneseny do studijního informačního systému univerzity (SIS). Informaci vidí pouze pověření pracovníci univerzity. Informovaný souhlas vám k podpisu předkládá funkční diagnostik. Dokumenty jsou pak uloženy na studijním oddělení fakulty.

Kontaktní osoba pro podporu při studiu na 2. lékařské fakultě

22443 5830


Pomoci studentům jsou připraveny všechny studijní referentky jednotlivých studijních programů. S důvěrou se na ně obracejte.


Studenti se sociálními potřebami
Na fakultě

Naše fakulta každoročně poskytuje stipendium pro sociálně potřebné studenty s výbornými studijními výsledky z Nadačního fondu Vlasty a Ervína Adamových. Bližší informace jsou uvedeny na našich stránkách.

Informace pro studenty se speciálními potřebami poskytuje Informačně poradenské centru UK, Celetná 13, Praha 1, tel.: 224 491 604 nebo na webu.

Státní sociální podpora

Informace Správy sociálního zabezpečení pro studenty se sociálními potřebami: V případě potřeby se studenti musí obrátit na SSZ v místě trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.

K získání informací lze využít „Hlasový informační systém MPSV“ (Zelená linka – informace o státní sociální podpoře je 800-1-89810).

 • Přídavek na dítě může žádat student, který přinese potvrzení o studiu a doloží příjem rodičů.

 • O sociální příplatek mohou zažádat pouze studenti rodiče, kteří doloží příjmy a potvrzení o studiu.
 • Příspěvek na bydlení. Student musí doložit nájemní smlouvu – doklad o nemovitosti. Posuzují se veškeré osoby s trvalým bydlištěm v tomto bytě popř. nemovitosti.
 • Rodičovský příspěvek a porodné. Na tyto dávky má nárok pouze studentka po narození dítěte. Vyplácí se od data narození dítěte.
 • Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
 • Pomoc v hmotné nouzi. Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy. Motivuje tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete informace:

 • Státní sociální podpora
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Formuláře
 • Úřední desky úřadů SSP

V případě potřeby se studenti mohou obrátit na pracovnice našeho Studijní oddělení, které jim poskytnou potřebné informace.

Psychologická poradna (2. LF UK)
Adresa V Úvalu 84, 150 18 – Praha 5, Motol
Telefon 224 433 456
Fax 224 433 420
E-mail @email
Kontaktní osoba doc. PhDr. Jana Kocourková
Konzultační hodiny čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)
Zaměření
 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,
 • pomoc při utváření optimálního modelu studia,
 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství (Univerzita Karlova)
Studentská chatová peer podpora Univerzity Karlovy

Pro koho: Pro všechny studující na UK, kteří potřebují podporu, nasměrovat na vhodnou pomoc nebo si jen s někým popovídat, protože jsou osamělí.

Pro koho to není: Není to krizový chat, tzn. neřešíme naléhavé a závažné situace jako sebepoškozování, sebevražedné tendence apod. V takovou chvíli odkazujeme na profesionální krizové služby – jejich seznam je i na webu služby.

Kdo to obsluhuje: Studující pomáhajících profesí (psychologie, sociální práce apod.), kteří procházejí školením a pracují pod vedením garantky a koordinátorky programu a dalších odborníků.

Jak to funguje: Na webové adrese je každý pracovní den od 18.00 do 20.00 přítomen jeden nebo více studentských konzultantů/konzultantek. Studující mohou jednoduše rozkliknout okno chatu a začít anonymně komunikovat s vyškoleným studentem. Služba se řídí pravidly.

Co je cílem: Nabídnout podporu studentům, kteří se potřebují zorientovat v systému univerzity, cítí se osaměle nebo se potýkají s psychickými nebo osobními problémy, které jim ztěžují studium. Také je určena pro studující, kteří si jen potřebují s někým popovídat v bezpečném a neodsuzujícím prostředí.

Poslední aktualizace: 7. 3. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.