Prof. Jan Zuna obdržel Cenu ministra zdravotnictví za výzkum

Za mimořádně úspěšné řešení grantů AZV, podložené mimo jiné prvoautorskými publikacemi v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood (IF 17,8), byly naší klinice uděleny v roce 2020 Cena ministra zdravotnictví (prof. Jan Zuna – Biologie BCR-ABL pozitivních leukémií) a Čestné uznání ministra zdravotnictví (prof. Jan Trka – Extenzivní genomické profilování pro personalizovanou diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby u dětí).