Atestace

Termíny atestačních zkoušek pořádaných na 2. lékařské fakultě UK

Termíny pro rok 2024

Přihlášky k atestaci doručené po uvedeném termínu nebudou akceptovány!

Místo konání: 2. LF UK

Obor Termín konání

Ukončení

přijímání

přihlášek

Kontaktní osoba

Atestační práce (AP)

a další informace

Infekční lékařství

15.–16. 5. 2024 16. 3. 2024 Martina Bonaventurová Pokyny atestační práci (pdf)

Geriatrie

21.–22. 5. 2024

22. 3. 2024

Ivana Strnadová Pokyny k atestační práci (pdf)
Gynekologie a porodnictví 27.–29. 5. 2024 28. 3. 2024 Ivana Strnadová

Pokyny k atestační práci (pdf)

Pozor změna VP 2019 (pdf)

Lékařská genetika 28. 5. 2024 29. 3. 2024 Lucie Hanušková, MBA Pokyny k atestační práci (pdf)
Patologie 28. 5. 2024 29. 3. 2024 Mgr. Radka Sálusová

Pokyny k atestační práci (docx)

Informace k přístupu ke zkoušce (docx)

Pneumologie a ftizeologie 28.–29. 5. 2024 29. 3. 2024 Martina Bonaventurová

Pokyny k atestační práci (pdf)

Kardiologie 3.–7. 6. 2024 4. 4. 2024 Ivana Strnadová Informace k přístupu ke zkoušce (pdf)
Angiologie 4. 6. 2024 5. 4. 2024 Lucie Hanušková, MBA Pokyny k atestační práci (pdf)

Ortopedie a traumatolgie

pohybového ústrojí

6.–7. 6. 2024 7. 4. 2024 Martina Bonaventurová Pokyny k atestační práci (pdf)
Pediatrie / Dětské lékařství 10.–14. 6. 2024 11. 4. 2024 Lucie Hanušková, MBA

Dětské lékařství - kazuistika (pdf)

Pediatrie - není požadována

Anesteziologie a intenzivní

medicína

25.–29. 11. 2024 26. 9. 2024 Martina Bonaventurová Není požadována
Neurologie 2.–6. 12. 2024 3. 10. 2024 Ivana Strnadová Pokyny k atestační práci (pdf)
Nefrologie 3.–4. 12. 2024 4. 10. 2024 Lucie Hanušková, MBA Pokyny k atestační práci (pdf)
Dětská chirurgie 5. 12. 2024 6. 10. 2024 Martina Bonaventurová Pokyny k atestační práci (pdf)
Nukleární medicína 11. 12. 2024 12. 10. 2024 Ivana Strnadová Atestační práce pouze pro VP 2005 - ohledně pokynů nás kontaktujte
Termíny atestačních zkoušek na všech lékařských fakultách
Předpoklady přístupu k atestaci

Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem.

Uchazeč se hlásí nepozději 60 dnů před termínem zkoušky. Tato lhůta je nepřekročitelná. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou s ohledem na vyhlášku č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů.., akceptovány a budou vráceny!

Všechny požadavky dané prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem musí být splněny a doloženy dle zákona č. 95/2004 Sb. a vyhlášky č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nejméně 60 dní před termínem zkoušky.

K atestační zkoušce může přistoupit uchazeč, který prokáže splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy specializační vzdělávání započalo. Je možné přestoupit ze vzdělávacího programu platného v době zařazení do oboru na novější vzdělávací program s výjimkou přestupu do vzdělávání dle novely (vyhláška č. 397/2020 Sb., 221/2018 Sb. + VP 2018–2019). V případě přestupu ze vzdělávacích programů 2005–2015 do vzdělávání dle novely platné od 1. 7. 2017 (vyhláška č. 397/2020 Sb., č. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019) je nutné podat žádost na IPVZ (www.ipvz.cz).

Na přihlášce k atestační zkoušce uchazeč uvede, podle jakého programu postupoval. 2. LF UK posuzuje splnění požadavků dle příslušného vzdělávacího programu, a to splnění délky a struktury požadované praxe, která musí být řádně zaznamenána v průkazu odbornosti. Dále splnění požadovaných výkonů, které jsou zaznamenány a potvrzeny školitelem v logbooku (platí pro VP 2005–2015) nebo v průkazu odbornosti (platí pro vyhlášky č. 397/2020 Sb., č. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019).

Pokud údaje v přihlášce k atestační zkoušce a jejích přílohách neodpovídají stanoveným požadavkům pro vykonání atestační zkoušky nebo jsou údaje v přihlášce nečitelné, vyzve 2. LF UK uchazeče k odstranění nedostatků přihlášky tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván.

Jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávací programu, je uchazeč pozván na atestační zkoušku 30 dní před termínem atestace.

Nelze-li odstranit zjištěné nedostatky, nemůže uchazeč k atestační zkoušce přistoupit.

Jak se přihlásit k atestaci

Přihláška k atestační zkoušce

 na 2. LF UK (ev. na jinou LF, která danou atestaci organizuje) je nutno podat písemně po vyplnění a vytištění formuláře . Přihlášku se všemi přílohami zasílejte na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK, pokud atestaci v daném termínu organizuje. V žádosti jsou uvedeny všechny dokumenty, které je nutné doložit. Veškerou dokumentaci zasílejte na volných nesešitých listech formátu A4.

Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 60 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení 2. LF UK, ev. jinou zvolenou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.

Přihláška k atestační zkoušce musí obsahovat následující přílohy:
 • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části (základní kmen + vlastní specializovaný výcvik) odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)

 • kopie logbooku (netýká se VP 2018, 2019 – výkony se zapisují do průkazu odbornosti) – v němž požadované výkony (základní kmen + vlastní specializovaný výcvik) musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště

 • kopie potvrzení o absolvování povinných vzdělávacích akcí

 • další náležitosti dle příslušných vzdělávacích programů (např. kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti atd.)

Uchazeči, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině dále dokládají:
 • kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
Uchazeči, kteří zažádali o započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace, v cizině nebo doktorském studijním programu dále dokládají:
 • kopii rozhodnutí ministerstva o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu nebo
 • kopii dokladu o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace.
Atestační otázky

Seznam atestačních otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce naleznete na webu MZ ČR.

Ústní část teoretické části atestační zkoušky (AZ) spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce (AP), pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu (VP) součástí zkoušky. V rámci jednoho základního oboru se však požadavky na obsah teoretické části AZ dle jednotlivých VP mohou mezi sebou lišit (např. některý VP uvádí obhajobu AP jako součást AZ, proto lékař odpovídá na 2 otázky + obhajuje AP, jiný VP obhajobu neuvádí, lékař tak odpovídá na 3 otázky a AP neobhajuje).

Opakování a neúčast na zkoušce
 • Opakování atestace je možné nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
 • Před zahájením teoretické nebo praktické části zkoušky je možné odstoupit.
 • Při neúčasti na atestační zkoušce je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neprospěl/a.
Úhrada za atestační zkoušky

Úhrada za atestační zkoušky je stavena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • úhrada za atestační zkoušku je 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky je 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada při druhém opakování atestační zkoušky je 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)

Pokyny k platbě za účast u atestační zkoušky (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce k atestační zkoušce! 

Diplomy

Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou vydávány Ministerstvem zdravotnictví, jejich předání úspěšným absolventům zajistí příslušná lékařská fakulta.

 

Poslední aktualizace: 21. 5. 2024 / Lucie Hanušková, MBA
Byla tato stránka užitečná?