Vzdělávací programy základních specializačních oborů

Vzdělávací program definuje minimální dobu specializačního vzdělávání, rozsah, obsah povinné a doporučené praxe ve vlastním oboru či doplňkových oborech, požadavky na teoretické znalosti, praktické dovednosti, výkony a předpoklady pro vykonání atestační zkoušky. Veškerá praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích. Lékař postupuje podle vzdělávacího programu platného v době jeho zařazení. Přestup do novějšího vzdělávacího programu je za určitých podmínek možný.

Specializační vzdělávání:
  • Základní kmen – trvá 30 měsíců (respektive 24 u lékařů zařazených do 30. 6. 2017).
  • Vlastní specializovaný výcvik – navazuje na základní kmen, délku určuje příslušný vzdělávací program.

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru od 1. 7. 2017:

!!! POZOR NA ZMĚNY ve vzdělávacích programech (VP):

  1. ZRUŠENÍ DÉLKY PLATNOSTI KURZŮ Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana, Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti – věstník MZČR částka 1/2024 ze dne 31.1.2024
  2. ÚPRAVA vzdělávacího programu GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ – věstník MZČR částka 16/2023 vydaný dne 30. 11. 2023
  3. ÚPRAVA vzdělávacích programů SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ a LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE – věstník MZČR částka 12/2023 vydaný dne 11. 9. 2023
  4. ÚPRAVA vzdělávacího programu PEDIATRIE – dle věstníku částka 5/2022 vydaného dne 9. 5. 2022 dochází k úpravě VP 2019 v oboru PEDIATRIE uveřejněný ve Věstníku MZ částka 3, březen, 2019. Dle stanoviska MZČR ze dne 30.8.2022 zůstává vzdělávací program z roku 2019  v platnosti a upravený VP je platný pro lékaře zařazené od data zveřejnění upraveného VP pediatrie. Dle věstníku MZČR částka 3/2023 vydaného dne 22. 2. 2023 dochází k úpravě upraveného vzdělávacího programu Pediatrie vydaného ve věstníku 5/2022, a to v bodu 2.3 Teoretická část
  5. Dle věstníku částka 1/2022 vydaného dne 21. 1. 2022 dochází k úpravě vzdělávacích programů 2018–2019: Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Oftalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a soudní lékařství

 

Vzdělávací programy pro lékaře zařazené do oboru do 30. 6. 2017:

Pozn.: Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005–2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů platných v době jejich zařazení!

Pozor na změny ve vzdělávacích programech 2005–2011, které byly vydány ve věstníku MZ ČR částka 1/2013 (str. 18–31)! Mimo změn týkajících se kurzů, obsahu atestací a personálního a materiálního vybavení pracovišť zařazuje MZ ČR jako povinnou součást vzdělávacích programů kurz Lékařská první pomoc a kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace aj. 

Věstník MZČR č. 1/2024 ze dne 31.1.2024 ruší délku platnosti kurzů Lékařská první pomoc, Základy zdravotnickcé legislativy, etiky a komunikace, Radiační ochrana, Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislosti.

 

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024 / Lucie Hanušková, MBA
Byla tato stránka užitečná?