Naše programy

Nabízíme následující studijní programy:

Všeobecné lékařství (MUDr.)

program: Všeobecné lékařství

stupeň: magisterský

dosažený titul: MUDr.

typ studia: prezenční

délka studia: 6 let

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

V prvních třech ročnících budete studovat teoretické a preklinické obory, i když už od prvního ročníku se setkáte s praktickou medicínou v podobě např. první pomoci a ošetřovatelství. Obory, které si zvolíte, poznáte blíže prostřednictvím povinně volitelných předmětů.

Teoretické a preklinické předměty vyučujeme jako jednosemestrové (např. biofyzika, latina, imunologie) nebo dvousemestrové (anatomie, histologie a embryologie, lékařská biologie, fyziologie, biochemie, lékařská mikrobiologie, patologie, patologická fyziologie, klinická propedeutika), a to tak, aby se příbuzné obory vzájemně doplňovaly. V řadě oborů projdete i praktickým laboratorním výcvikem, například v oboru patologie.

Vyučujeme převážně v teoretických ústavech fakulty. Výuka anatomie, která vyžaduje speciální prostorové zázemí a vybavení, probíhá od ak. roku 2019/2020 nově v moderní budově v areálu na Plzeňské.

Od čtvrtého ročníku budete studovat klinické obory, a to v tzv. blokové formě. Vzniknou studijní skupiny, které se potom dále dělí do menších skupin věnujících se praktické lékařské výuce „u lůžka“. V rámci klinického předmětu K10 se zařadíte po bok lékaře, který se stará o konkrétní nemocné, a budete s ním procházet od vizity k indikacím vyšetření až po případnou operativu nebo konzervativní léčbu a propuštění z nemocniční péče. V šestém ročníku studium zakončují státnicové obory (vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví).

Vyučujeme na klinikách umístěných ve Fakultní nemocnici v Motole, a to jak v dětské části, tak v části pro dospělé, a také na externích pracovištích: část chirurgie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, infekční lékařství a dermatovenerologie v Nemocnici Na Bulovce.

Během studia absolvujete praxi v různých zdravotnických zařízeních v Česku nebo v zahraničí, která si zvolíte v rámci výměnných programů či individuálně. Hojně využívaný je Erasmus a stáže zajišťované mezinárodní studentskou organizací IFMSA.

Fyzioterapie (Bc.) a Aplikovaná fyzioterapie (NMgr.)

program: Fyzioterapie

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: prezenční

délka studia: 3 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

Tříleté bakalářské studium Fyzioterapie i navazující dvouleté magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie vedou k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut.

Získáte přehled o všech medicínských oborech a podrobné znalosti o uplatnění fyzioterapie v oborech základních. Seznámíte se s jednotlivými druhy fyzioterapeutických postupů a jejich využitím v celkové terapii; zvlášť se zaměříte na pohybový, nervový a respirační systém. V rámci výuky ergoterapie se budete učit posuzovat pracovní potenciál a zatížitelnost klientů, aby dosáhli maxima jejich nezávislosti a kvality života. Budete pracovat s prostředky fyzikální terapie, různých druhů energií vyvolávajících pozitivní změny v tkáních. Dalšími oblastmi výuky jsou sociální rehabilitace, při níž jde o zkvalitnění kontaktu klienta s okolím při obstarávání jeho záležitostí, základní postupy balneologie – lázeňské péče a tělovýchovné lékařství s otázkami adekvátní tělesné zátěže, prevence civilizačních chorob a diagnostikou a terapií stavů vzniklých nadměrnou sportovní zátěží. Budete systematicky vychováváni k týmové spolupráci se všemi členy interdisciplinárních léčebných týmů: specialistou v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, psychologem, logopedem, podologem.

program: Aplikovaná fyzioterapie

stupeň: navazující magisterský

dosažený titul: magistr (Mgr.)

typ studia: prezenční

délka studia: 2 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: ukončené bakalářské studium fyzioterapie a přijímací zkouška

začátek: říjen

Teoretická, a především praktická výuka probíhá v areálu Fakultní nemocnice v Motole, což umožňuje kontakt s klinickými odborníky a maximální využití přístrojů a dalších kapacit.

Odborných fyzioterapeutů je v Česku i v Evropské unii nedostatek a vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám a stárnutí populace lze předpokládat, že bude nutné počet fyzioterapeutů navyšovat. Uplatní se na klinikách rehabilitace, v centrech léčebné rehabilitace, léčby bolesti, následné péče, na rehabilitačních a fyzioterapeutických odděleních nemocnic, v ambulantních zařízeních, na pracovištích samostatného fyzioterapeuta, v lázních, v oblasti sportu ad.

Všeobecné ošetřovatelství (Bc.)

program: Všeobecné ošetřovatelství pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: kombinované

délka studia: 3 roky

jazyk: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: září

Absolvováním tohoto studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra, platnou v Česku a členských zemích Evropské unie. Budete připraveni poskytovat ošetřovatelskou péče a ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem také vykonávat odborné činnosti v oblasti preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péče. Budete schopni ošetřovat děti, dospívající, dospělé i seniory při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických i psychických obtížích, ať už v nemocnicích, nebo mimo ně.

Studium je kombinované: zároveň prezenční (25 procent) a distanční (samostudium, 75 procent). Je vhodné nejen pro všeobecné nebo praktické sestry, ale také pro uchazeče i bez předchozího zdravotnického vzdělání a praxe.

Teorii budete studovat ve dvoudenních blocích, které probíhají zpravidla ve čtvrtek a v pátek jednou za dva týdny od října do května; v prvním ročníku v druhé polovině září výuku zahajuje celotýdenní výukový blok. V prvním ročníku se budete věnovat biomedicínskému základu a základním ošetřovatelským disciplínám. Potom se důraz přesune na klinické ošetřovatelské předměty (např. ošetřovatelskou péči o nemocné v jednotlivých medicinských oborech). Důležitou součástí studia jsou také humanitní předměty (zdravotnická psychologie, základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, etika a filosofie apod.). Používáme moderní výukové postupy a prostředky: modely, trenažéry a pokročilé interaktivní multifunkční simulátory pacientů.

Během povinné odborné ošetřovatelské praxe využijete získané poznatky v klinické praxi. Pokud v průběhu studia vykonáváte zdravotnické povolání stejného nebo příbuzného zaměření, započteme vám část praxe. Jinak praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole, klinické základně 2. lékařské fakulty. V rámci programu Erasmus budete moci absolvovat dvouměsíční až tříměsíční studijní pobyty na několika zahraničních univerzitách, zpravidla ošetřovatelskou praxi v nemocnicích.

Studium zakončíte obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, z humanitních věd a z ošetřovatelství v klinických oborech.

Podrobnější informace naleznete v prezentaci Ústavu ošetřovatelství.

Pediatrické ošetřovatelství (Bc.)

program: Pediatrické ošetřovatelství pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Dětská sestra

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: kombinované

délka studia: 3 roky

jazyk výuky: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: září

Absolvováním studijního programu získáte odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Dětská sestra. Budete připraveni ošetřovat děti včetně novorozenců a ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem vykonávat odborné činnosti v oblasti preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péče. Budete schopni ošetřovat děti všech věkových skupin umístěné ve zdravotnických zařízeních nebo v jiných zařízeních pro děti, případně ve vlastním sociálním prostředí dítěte, a to při akutních i chronických poruchách zdraví somatického, psychického nebo kombinovaného původu.

Studium je kombinované: prezenční (25 procent) a distanční (samostudium, 75 procent). Je vhodné nejen pro všeobecné, dětské a praktické sestry, ale i pro uchazeče bez předchozího zdravotnického vzdělání a praxe. Teorii budete studovat ve dvoudenních blocích, které probíhají zpravidla ve čtvrtek a v pátek jednou za dva týdny od října do května; v prvním ročníku v druhé polovině září výuku zahajuje celotýdenní blok.

V prvním ročníku se zaměříte na předměty biomedicínského základu a základní ošetřovatelské disciplíny. Potom se důraz přesune na klinické ošetřovatelské předměty (ošetřovatelská péče v jednotlivých medicínských oborech). Důležitou součástí studia jsou rovněž humanitní předměty (psychologie ve zdravotnictví, základy pedagogiky, edukace v ošetřovatelství, etika a filosofie apod.). Používáme moderní výukové postupy a prostředky: modely, trenažéry a pokročilé interaktivní multifunkční simulátory dětských pacientů.

Během odborné ošetřovatelské praxe využijete získané poznatky v klinické praxi. Pokud v průběhu studia vykonáváte zdravotnické povolání stejného nebo příbuzného zaměření, část praxe vám započítáme. Jinak praxe probíhá ve Fakultní nemocnici v Motole, klinické základně 2. lékařské fakulty. V rámci programu Erasmus budete moci absolvovat dvouměsíční až tříměsíční studijní pobyt na několika zahraničních univerzitách, zpravidla ošetřovatelskou praxi v nemocnicích.

Studium zakončíte obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, z humanitních věd a z ošetřovatelství v klinických oborech zaměřených na pediatrii.

Podrobnější informace naleznete v prezentaci Ústavu ošetřovatelství.

Radiologická asistence (Bc.)

program: Radiologická asistence

stupeň: bakalářský

dosažený titul: bakalář (Bc.)

typ studia: prezenční

délka studia: 3 roky

jazyk výuky: čeština

místo: Praha

vstupní požadavky: maturitní zkouška a přijímací zkouška

začátek: říjen

Absolvováním bakalářského studijního programu Radiologická asistence se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologický asistent. Studium probíhá v prezenční formě a trvá tři roky. Absolvent může provádět radiologické zobrazovací i kvantitativní postupy, léčebnou aplikaci ionizujícího záření, specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony nebo činnosti související s radiační ochranou. Studijní program připravuje radiologické asistenty také na spolupráci s lékařem při diagnostické a léčebné péči.

 

Chcete se zeptat?

Vaše dotazy rádi zodpovíme na @email

 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.