Úřední deska

Státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie budou konat ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2019...

Akademický pracovník pro pracoviště Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

Akademický pracovník pro pracoviště Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u nabízených studijních programů.

6. 9. 2019

4. 9. 2019

9. 9. 2019

Harmonogram akademického roku 2019/2020 byl stanoven opatřením děkana č.5/2019 a je dostupný na webu fakulty.

Uveřejněno v SIS.