Fond internacionalizace 2. LF na podporu mezinárodní mobility studentů

Štítky

Finanční příspěvek z fakultní části Fondu internacionalizace MŠMT lze použít na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF. Jedná se o realizaci studijních pobytů, stáží a mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nebo Univerzity Karlovy.

Jedním z hlavních cílů je podpora studentské výměny a účast studentů 2. LF UK na mezinárodních studijních a odborných akcích.

 1. Fond internacionalizace 2. LF je určen zejména na:
  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí;
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí;
  • studium/stáž na zahraniční univerzitě, která má uzavřenou bilaterální dohodu s 2. LF UK nebo UK.
 2. Zdrojem Fondu internacionalizace jsou finanční prostředky přidělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Upozorňujeme, že finanční podpora z Fondu internacionalizace nemůže být použita na konkrétní akci souběžně s jiným stipendiem či finančním příspěvkem, na kterém se MŠMT také podílí! Tím odpadá např. možnost dofinancování nákladů spojených s účastí na programech Erasmus+.
 3. Ze zdrojů lze poskytnout podporu studentům prezenční formy studia a také pedagogickým pracovníkům.
 4. Od akademického roku 2019/2020 je v platnosti Opatření děkana 10/2019, které upravuje poskytování finančních podpor. Prosíme o důkladné prostudování tohoto opatření.
 5. Podporu lze poskytnout na úhradu:
  • nákladů na cestu;
  • nákladů na ubytování a stravování;
  • nákladů na zdravotní pojištění (nikoli v případě mezinárodních smluv);
  • nákladů přímo souvisejících se pobytem v zahraničí.
 6. Konečný termín pro podání žádosti je stanoven na 1. června. Žádosti lze podávat na budoucí, právě probíhající i na již uskutečněné zahraniční pobyty v rámci daného kalendářního roku.
 7. Finanční podporu lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti spolu s akceptačním dopisem.
 8. Předložené žádosti posuzuje komise hlavního řešitele a rozhoduje o poskytnutí finanční podpory.
 9. Priority Fondu internacionalizace 2. LF:
  • studium v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy o přímé spolupráci;
  • studium/stáž na zahraniční univerzitě na základě fakultní smlouvy o přímé spolupráci;
  • účast ve společných doktorských programech s možností prezentace výsledků výzkumu;
  • studium realizované formou „free movers“.
 10. Osoba, které byla poskytnuta finanční podpora, zodpovídá za její řádné čerpání a hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení příslušné akce předložit závěrečnou zprávu a potvrzení o vykonané stáži. Studenti jsou zároveň povinni PŘED ODJEZDEM svou stáž zaregistrovat v SIS.
 11. Administrativní zajištění zabezpečuje Oddělení zahraničních záležitostí fakulty, jmenovitě Ing. Pavla Byrne, e-mail: @email.

Příslušné formuláře naleznete v příloze.

Poslední aktualizace: 24. 5. 2024 / Stanislava Palowska