Často kladené otázky

Níže jsme pro vás připravili odpovědi na otázky, které nám pokládáte nejčastěji. Seznam dotazů průběžně doplňujeme.Obecné dotazy ke studiu a přijímačkám

Jaký byl program dne otevřených dveří v lednu 2024?

Den otevřených dveří na naší fakultě proběhl v sobotu 13. ledna 2024. Naši pedagogové a studenti představili fakultu a jednotlivé studijní programy, ve studentské zóně mohli uchazeči hovořit s našimi studenty nebo si vyzkoušet připravené workshopy. Podívejte se na fotogaleriizáznam přednášky o Všeobecném lékařství.

Jaké 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studijní obory?

Naše fakulta nabízí studium v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, studium v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence a navazujícím studijním programu Aplikovaná fyzioterapie. Kompletní přehled studijních oborů naleznete na našem webu v sekci přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení ve všech oborech jsou umístěny na Úřední desce fakulty a také v sekci o přijímacím řízení. Vše potřebné k podání přihlášky naleznete ve Studijním informačním systému.

Chci si podat přihlášku ke studiu na 2. lékařské fakultě. Co pro to mám udělat?

Vyplňte elektronickou přihlášku, odkaz na ni naleznete na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeč. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Přijetím přihlášky na Studijní oddělení je zahájeno přijímací řízení. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému.

Přijímá 2. lékařská fakulta bez přijímacích zkoušek – pouze na základě prospěchu ze střední školy?

Ne, na 2. lékařskou fakultu se pro studium ve studijních programech s výukou v českém jazyce přijímá výhradně na základě výsledku přijímacích zkoušek.

Je pravda, že přijímačky na 2. lékařskou fakultu mají více částí?

Ano, je. Pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství a bakalářské studijní programy  Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a Radiologická asistence se přijímací řízení skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie má jen písemnou část.

Jak přijímačky probíhají?

Podrobnosti o průběhu přijímaček najdete v on-line verzi informační brožury dostupné na tomto odkazu nebo ve Studijním informačním systému.

Kolik je v písemných testech správných odpovědí? Může být otázka bez správné odpovědi?

V testech z fyziky, chemie a biologie je vždy minimálně jedna správná odpověď, ale může jich být i více. V písemném testu všeobecných předpokladů je vždy pouze jedna správná odpověď.

Lze k písemné části přijímacího řízení používat pomůcky typu kalkulačky, či využít jiné např. elektronické prostředky, mobilní telefon apod.?

Ne, žádné pomůcky kromě propisovacího pera využívat nelze.

Kdy a kde se budou přijímačky konat?
 • Přijímačky na magisterský studijní program Všeobecné lékařství se konají 18. a 19. 6. 2024 (písemné testy) a 20. 6. 2024 (ústní pohovor). Náhradní termín je 27. 6. 2024 (testy) a 28. 6. 2024 (pohovor).
 • Přijímačky na bakalářský studijní program Fyzioterapie se konají 11. 6. 2024 (písemné testy) a 12. 6. 2024 (ústní pohovor). Náhradní termín je 27. 6. 2024 (test) a 28. 6. 2024 (pohovor).
 • Přijímačky na bakalářský studijní program Radiologická asistence se konají 11. 6. 2024 (písemné testy) a 12. 6. 2024 (ústní pohovor). Náhradní termín je 27. 6. 2024 (test) a 28. 6. 2024 (pohovor).
 • Přijímačky na bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství se konají 11. 6. 2024 (písemné testy) a 12. 6. 2024 (ústní pohovor). Náhradní termín je 27. 6. 2024 (testy) a 28. 6. 2024 (pohovor).
 • Přijímačky na magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie proběhnou 14. 6. 2024 (na tento program jsou pouze písemné testy). Náhradní termín je 27. 6. 2024.

Přesný termín, hodinu a místo konání vaší přijímací zkoušky se dozvíte v písemné pozvánce, kterou obdržíte měsíc před přijímacím řízením, a dále také v systému u vaší elektronické přihlášky.

Chci se na vaší fakultě přihlásit do studia více studijních oborů. Stačí mi jedna přihláška? Budu dělat přijímačky jenom jednou?

Ne, pro každý obor musíte podat samostatnou přihlášku včetně všech náležitostí a včetně zaplacení poplatku. Pro každý studijní program musíte také absolvovat samostatné přijímací řízení. Uchazeči, kteří podají současně přihlášku na bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a Radiologická asistence budou konat  pouze jedno přijímací řízení.

Kolik bude 2. lékařská fakulta přijímat letos studentů do jednotlivých oborů?

Pro přijetí do jednotlivých studijních oborů jsou stanoveny pro akademický rok 2024/2025 následující hranice:

 • program Všeobecné lékařství, magisterský st. program: předpokládaný počet přijímaných 207;
 • program Fyzioterapie, bakalářské studium: předpokládaný počet přijímaných 29;
 • program Radiologická asistence, bakalářské studium: předpokládaný počet přijímaných 30;
 • program Všeobecné ošetřovatelství, bakalářské studium: předpokládaný počet přijímaných 41;
 • program Pediatrické ošetřovatelství, bakalářské studium: předpokládaný počet přijímaných 41;
 • program Aplikovaná fyzioterapie, navazující magisterské studium: předpokládaný počet přijímaných 29.
Je možné studovat v kombinované formě?

V kombinované formě jde na 2. lékařské fakultě studovat bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství a bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství.

Pořádá fakulta přípravné kurzy?

Pro ty z vás, kteří se chcete předem podrobně seznámit s tématy přijímacích testů, prověřit své znalosti nanečisto, a zvýšit tak svou šanci na přijetí, otevíráme přípravný kurz formou e-learningu. Probíhat bude v roce 2024, přihlašování bude spuštěno. Informace o něm najdete na našem webu.

Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?

Ano. Soubor modelových otázek (fyzika, chemie, biologie) si můžete zakoupit na webových stránkách univerzitního nakladatelství a knihkupectví Karolinum. Podrobné informace najdete na webu.

Jaké jsou během studia možnosti vycestovat na stáže do zahraničí?

Studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy mohou vybírat z široké nabídky výměnných studijních programů a stáží v zahraničí. Mohou strávit semestr či celý akademický rok na některé z mnoha desítek univerzit v Evropě i jinde ve světě; absolvovat praktickou stáž v nemocnicích a lékařských institutech po celém světě (přečtěte si o zážitcích našich studentů); nebo se zúčastnit lékařských humanitárních misí (například v afrických zemích). Studenti vyjíždějí zpravidla od třetího ročníku.

Je možné vykonat přijímací zkoušku v náhradním termínu z důvodu účasti na přijímacích zkouškách na jiné fakultě?

Zkoušku v náhradním termínu na 2. LF UK může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních, ale i z důvodu účasti na přijímacích zkouškách na jiné fakultě.

Jsem cizinec a hlásím se na studium v českém jazyce. Musím dokládat zkoušku z češtiny?

Ne. Certifikát z jazyka nepožadujeme.

Rozmyslel jsem si podání přihlášky. Stačí přihlášku nezaplatit?

Ne. Podáním přihlášky je zahájeno přijímací řízení. Nezaplacením se přihláška neruší. Přihlášku můžete vzít zpět pouze písemně se svým podpisem. Jinak budete neustále vyzýváni k zaplacení přihlášky.

Zohledňuje fakulta vysvědčení ze střední školy, popř. úspěchy v olympiádách?

Ne. Bonusové body nepřidělujeme. Přijímáme výhradně na základě přijímacích zkoušek.


Všeobecné lékařství

Písemné testy na studijní program Všeobecné lékařství probíhají dva dny. Mohu si vybrat termín testů?

Ne. Uchazeči si termín přijímacího řízení nevybírají, bude vám přidělen.

Jaký je rozdíl mezi třemi pražskými lékařskými fakultami – První, Druhou a Třetí?

Všechny tři lékařské fakulty, které se nacházejí v Praze, jsou součástí Univerzity Karlovy. Každá z nich poskytuje komplexní vzdělání v oboru Všeobecného lékařství a absolventi získají titul MUDr. Výuka na 1. lékařské fakultě je soustředěna ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2, výuka na 2. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze 5 a výuka na 3. lékařské fakultě ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze 10.

2. lékařská fakulta klade při výuce důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po stáří. Studenti během celého studia navštíví většinu pracovišť dětské i dospělé části FN Motol, jedné z největších a nejmodernějších nemocnic ve střední Evropě a největší nemocnice u nás.


Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

Jak probíhá kombinovaná forma studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství?

Jde o teoretickou výuku formou přednášek. Vyučuje se jeden celý týden v září před začátkem akademického roku, poté se koná celodenní výuka jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek a v pátek (např. 8–19 hod.). Mimoto musíte absolvovat praxi dle dosaženého vzdělání:

 • Studenti bez zdravotnického vzdělání musejí absolvovat 200 hodin praxe v zimním semestru, 200 hodin praxe v letním semestru a 280 hodin během prázdnin.
 • Studenti se způsobilostí k výkonu povolání zdravotní sestry absolvují praxi v 1. ročníku 20 hodin v zimním semestru, 35 hodin v letním semestru a 90 hodin prázdninové praxe.
Nemám zdravotnické vzdělání ani praxi, mohu se přihlásit na program Všeobecné ošetřovatelství?

Ano, můžete. Ke studiu vybraného oboru studia není zdravotnické vzdělání ani praxe v oboru potřeba.


Radiologická asistence

Z čeho budu skládat přijímačky?

 V prvním kole vás čeká písemný test z biologie a písemný test všeobecných předpokladů. Druhé kolo se skládá z ústního pohovoru před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků. Cílem této části zkoušky je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor.

Jak probíhá výuka?

Forma studia je prezenční a obsahem je kombinace teoretických přednášek a praktických cvičení probíhajících v areálu Fakultní nemocnice v Motole.

Mohu vyjet do ciziny na zkušenou?

Ano, je možné vyjet např. v rámci programu Erasmus a podívat se, jak příprava radiologických asistentů probíhá v zahraničí.

Jak je to se zářením? Mám se obávat nežádoucích účinků?

Současné medicínské metody a přístroje využívající ionizačního záření nepředstavují zdraví ohrožující riziko pro vyšetřující personál. Na některých pracovištích obdržíte dozimetr, pro pohyb v kontrolovaném pásmu.

Je nutné navázat na studiu magisterským vzděláním?

Není. Po státnicích se z vás stane plnohodnotný radiologický asistent připravený pro zaměstnání.

Kde se mohu uplatnit?

Z medicínských oborů to je radiodiagnostika, radioterapie nebo nukleární medicína. Můžete si také doplnit vzdělání a pracovat např. ve veterinárních ordinacích nebo v jaderných elektrárnách.

Jaká je poptávka po radiologických asistentech?

 V současné době převládá nedostatek radiologických asistentů, proto absolventi mají maximální šanci najít si práci ihned po skončení studia.


Pokud jste nenalezli odpověď na svou otázku v seznamu ani jinde na našem webu, rádi vám ji podáme e-mailem, telefonicky či osobně

Studijní oddělení

 

 

Poslední aktualizace: 24. 1. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?