Jiné úspěchy

Klinická studie s přípravkem genové terapie

Ústav imunologie inicioval klinickou studii s onkolytickými viry v kombinaci s přípravkem buněčné terapie, vyvinutém na Ústavu imunologie, u onkologických pacientů, a podílel se na její přípravě. Studie vyústila ve schválení v roce 2017 SÚKLem a Ministerstvem životního prostředí. Jde o vůbec první klinickou studii s geneticky modifikovanými organismy v ČR. Jde o společnou studii sponzorovanou firmou Sotio ve spolupráci s norskou firmou Targovax, klinická část studie bude probíhat ve FN Motol a příprava GMO přípravku v lékárně nemocnice Homolka, příslušně upravené tak, aby vyhovovala lékárenské vyhlášce. Zpracování vzorků GMO bude probíhat na Ústavu imunologie, který má k tomu schválení od MŽP.

Vydání učebnice Základy imunologie

V roce 2017 bylo vydáno již 6., aktualizované vydání učebnice Základy imunologie: V. Hořejší, J. Bartůňková, T. Brdička, R. Špíšek; TRITON.

Mgr. Z. Paračková organizovala 5th PhD Conference in Immunology

Mgr. Zuzana Paračková se ujala organizace 5th PhD Conference in Immunology, která proběhla 10.–11. 10. 2019 v kongresovém sále ÚMG AV ČR v Praze. Hlavními hosty konference byli: prof. Paul Kubes, Snyder Institute of Chronic diseases and the leader of the Department of Physiology and Pharmacology at the University of Calgary, a As. Prof. Marta Rizzi, Department of Rheumatology and Clinical Immunology in Freiburg.

Cena Josefa Hlávky pro Mgr. I. Truxovou

V roce 2019 obdržela Cenu Josefa Hlávky Mgr. Iva Truxová.

Uspořádání mezinárodního kurzu FOCIS

Ve dnech 16.–18. 10. 2017 proběhl úspěšně mezinárodní kurz FOCIS European Advanced Course in Basic and Clinical Immunology, který byl organizován prof. MUDr. Jiřinou Bartůňkovou, DrSc., prezidentkou českého centra FOCIS, na půdě Přírodovědecké fakulty UK. Významným hostem kurzu byl profesor Abul K. Abbas, imunolog University of California, San Francisco, USA, z jehož klasické učebnice se učí desetitisíce studentů na celém světě. Přednášky vyslechlo na sto posluchačů, kurz byl zakončen testem.

Cena Milady Paulové 2017

29. 11. 2017 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, z rukou ministra školství Stanislava Štecha cenu Milady Paulové. Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit a poukázat na práci žen ve vědě, za rok 2017 se udělovala cena v oblasti klinické medicíny.

Discovery Awards za rok 2016

Cenu Discovery Awards za rok 2016 v kategorii Základní výzkum převzala 19. 10. 2017 PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D., za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění. Cena je určená pro mladé výzkumníky do čtyřiceti let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Dr. Jitka Palich Fučíková získala cenu Česká hlava

Dr. Jitka Palich Fučíková převzala 25. 11. 2018 Cenu Invence společnosti Kapsch Česká hlava 2018 za výzkum v oblasti protinádorových terapií.

Dr. I. Adkins obdržela Cenu Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology dr. Ireně Adkins za práci: Adkins I., Fučíková J., Garg A. D., Agostinis P., Špíšek R.: Physical Modalities Inducing Immunogenic Tumor Cell Death for Cancer Immunotherapy, Oncoimmunology, 2015 Jan 7;3(12):e968434. eCollection 2014. IF 6,283.

Uspořádání jarní školy imunodeficience v rámci European Society for Immunodeficiencies

Škola nahrazuje symposium European Society for Immunodeficiencies (ESID), které bylo pořádáno pro mladé imunology formou dvoudenní konference. V průběhu času se ukázalo, že je nutné pro mladé začínající specialisty uspořádat intenzivnější formu se zaměřením na vzdělání. V rámci imunodeficitní problematiky je zařazena čtyřdenní akce pro 30 studentů s přednáškami v oblasti primárních imunodeficiencí od zkušených odborníků. V roce 2016 se škola konala v Třeboni ve dnech 18.–21. 5. 2016.

Účast na klinické studii s cílenou terapií imunodeficitního onemocnění

Ústav se podílel na klinické studii firmy Novartis s výjimečnou formou cílené terapie imunodeficitního onemocnění, které uplatňuje specifický inhibitor PI3 kinázy u syndromu, kde je tato kináza aktivovaná (APDS activated PI3k syndrome). Studii organizuje The National Institutes of Health (NIH), součást ministerstva zdravotnictví USA, my jsme zařadili prvního pacienta v Evropě, další centrum z Evropy je v Holandsku. Studie vykazuje výjimečné výsledky, nyní je v přípravě publikace do New England Journal of Medicine (NEJM).

Cena Dr. Josefa Lišky

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila Cenu Dr. Josefa Lišky za nejlepší původní vědeckou práci v roce 2014: Kayserova J, Vcelakova J, Stechova K, Dudkova E, Hromadkova H, Sumnik Z, Kolouskova S, Spisek R, Sediva A.: Decreased dendritic cell numbers but increased TLR9-mediated interferon-alpha production in first degree relatives of type 1 diabetes patients. Clin Immunol. 2014 Jul;153(1):49–55. IF 3,992

Prof. Šedivá poskytla záštitu nad konáním 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience

Pod záštitou prof. Šedivé, primářky Ústavu imunologie, proběhlo v Praze v Kongresovém centru od 28. října do 1. listopadu 2014 16. bienále Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID). Kongres zahrnoval čtyři plenární zasedání, dvanáct paralelních sekcí a dvanáct workshopů. Do Prahy přijelo více než 2 100 účastníků z celého světa.

Jarní škola imunodeficience (ESID)

Škola nahrazuje symposium ESID, které bylo pořádáno pro mladé imunology formou dvoudenní konference. V průběhu času se ukázalo, že je nutné pro mladé začínající specialisty z Východní Evropy, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání v oboru, uspořádat intenzivnější formu se zaměřením na vzdělání. V rámci imunodeficitní problematiky zařazujeme čtyřdenní akci pro 30 studentů s přednáškami v oblasti primárních imunodeficiencí od zkušených odborníků.

Cena Jaroslava Šterzla

Výbor České imunologické společnosti udělil Cenu Jaroslava Šterzla za nejlepší vědeckou publikaci pro mladé imunology za rok 2014 PharmDr. Dr. Jitce Fučíkové, Ph.D., za práci: Fucikova J, Moserova I, Truxova I, Hermanova I, Vancurova I, Partlova S, Fialova A, Sojka L, Cartron PF, Houska M, Rob L, Bartunkova J, Spisek R. High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor cells. Int J Cancer. 2014 Sep 1;135(5):1165–77 PMID: 24500981 IF=5.007

Základy imunologie

5. vydání učebnice „Základy imunologie“ Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, Tomáš Brdička, Radek Špíšek, Triton 2013, ISBN 978-80-7387-713-2.

Seminář Imunodeficience

V rámci projektu Jeffrey Model Foundation byl dne 13. 11. 2014 uspořádán seminář „Imunodeficience“ v Pardubicích. Program zahrnoval problematiku humorální imunodeficience a buněčné imunodeficience.

Primární imunodeficience

Příručka pro pacienty a jejich rodiny, vydalo nakladatelství TIGIS, ISBN 978-80-87323-03-8.

Symposium ESID

Ústav imunologie pravidelně pořádá od roku 2002 jednou ročně Mezinárodní symposium o primárních imunodeficiencích pod záštitou Evropské společnosti pro imunodeficience (ESID) viz imunologie.lf2.cuni.cz/. imunologie.lf2.cuni.cz/esid-workshop.php

Centrum JMF (Jeffrey Modell Foundation)

Získání centra JMF – Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center for Primary Immunodeficiencies. V rámci centra uskutečněné semináře „Imunodeficience“ 2011 v Třeboni, 2012 v Ústí nad Labem, 2013 v Ostravě-Klimkovicích.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I klinické studie imunoterapie ovariálního karcinomu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 26. 7. 2011, Eudra CT 2010-021462-30.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty ve stadiu biochemického relapsu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017259-91.

Rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal pro Ústav imunologie rozhodnutí o povolení provedení klinického hodnocení „Fáze I/II klinické studie imunoterapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ ze dne 4. 3. 2010 Eudra CT 2009-017295-24.

Osvědčení o zápisu užitého vzoru

Ústav imunologie získal Osvědčení o zápisu užitného vzoru pro projekt „Individuální imunoterapeutická protinádorová vakcína“. Osvědčení vydal Úřad průmyslového vlastnictví ČR 26. 10. 2009.

4. vydání učebnice Základy imunologie

Nakladatelství Triton vydalo v roce 2009 již 4. vydání učebnice „Základy imunologie“ autorů Václav Hořejší a Jiřina Bartůňková.

Cena za tvůrčí počin FN Motol

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole na doporučení VR FN Motol udělil Cenu za tvůrčí počin kolektivu pracovníků Ústavu imunologie za program „Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk“. Cena byla udělena v roce 2009.

Cena Arnolda Beckmana

Kolektiv pracovníků Ústavu imunologie získal v roce 2009 Cenu Arnolda Beckmana za práci „Glucocorticoids severely impair differentiation and antigen presenting function of dendritic cells despite upregulation of Toll-like receptors“ autorů Rožková, Horváth, Bartůňková, Špíšek.

Cena časopisu Alergie

PharmDr. Klára Sochorová získala Cenu časopisu ALERGIE za práci Sochorová K., Králíková P., Horváth R., Litzman J., Bartůňková J., Šedivá A., Špíšek R.: „Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinémií mají defekt v produkci IL-6 a TNF-alfa po stimulaci Toll like receptoru 8.“ Práce byla ohodnocena jako nejlepší původní práce v časopise Alergie za rok 2008.

Sjezd ČSAKI

Clarion Congress Hotel v Praze hostil ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2008 XXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a VII. kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí, jehož téma bylo „Od experimentu ke klinické praxi“. Prezidentkou sjezdu byla prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., přednostka Ústavu imunologie, která se bravurně zhostila náročné organizace sjezdu, vědeckou sekretářkou sjezdu byla prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

SUKL povolení k výrobě léčivých přípravků

Na projektu protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk pracuje Ústav imunologie od r. 1996. Po více než desetileté práci výzkumného týmu se v roce 2008 podařilo získat povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv k výrobě léčivých přípravků a certifikát Správné výrobní praxe pro výrobce (GMP), dovedení projektu do praxe a zajistit první aplikaci vakcíny pacientovi.

Mgr. Jitka Fučíková získala 3. místo na mezinárodní konferenci doktorandů

Ve dnech 27.–29. listopadu 2008 se uskutečnil pátý ročník mezinárodní konference doktorandů. 2. lékařskou fakultu prezentovala doktorandka Ústavu imunologie Mgr. Jitka Fučíková (2. ročník) s přednáškou na téma Generation of clinical-grade dendritic cell-based vaccine for immunotherapy of ovarian cancer. Její prezentace byla ohodnocena třetím místem a finanční odměnou.

Publikace: Imunodeficience

2., přepracované a doplněné vydání, Bartůňková J., Šedivá A., Janda A.: Imunodeficience, Grada, ISBN 978-80-247-1980-1, 2007

Specializační kurz v alergologii a klinické imunologii

určený pro lékaře a vysokoškoláky – nelékaře v přípravě k atestaci a ke zkoušce. Kurz proběhl od 21. 5. do 24. 5. 2007 v hotelu ILF.

Cena ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc., a kol. Cenu za nejlepší přehledný článek za rok 2006 publikovaný v časopise Alergie.

Konference NCEV

V roce 2007 byla prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc., pověřená organizací konference NCEV – Nordic Centre for development of antitumour Vaccine concepts, která proběhla 8.–9. listopadu 2007 v malé aule Karolina.