Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Historie Ústavu imunologie

Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol vznikl oboustrannou dohodou mezi ředitelem Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Pavlem Vepřekem a děkanem 2. lékařské fakulty prof. MUDr. Josefem Kouteckým, DrSc., o sloučení nemocničního Oddělení klinické imunologie se školským imunologickým ústavem, a to s účinností od 1. 10. 1995. Nový Ústav imunologie tak navázal na činnost zdravotnického pracoviště vybudovaného v 70. letech prof. MUDr. Janem Jandou, CSc., doc. MUDr. Pavlem Kasalem, CSc., a MUDr. Stanislavou Honzovou a na pedagogickou práci doc. MUDr. Jany Kamínkové, DrSc.

Přednostkou nově konstituovaného ústavu se stala na základě konkursního řízení prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., a primářkou prof. MUDr. Anna Šedivá, D.Sc., které stojí v jeho čele dosud. Vrchní laborantkou byla od počátku existence Oddělení klinické imunologie paní Bc. Anna Skalická. Od roku 2020 jí vystřídala Mgr. Jarmila Grecová. Zástupcem pro vědu a pedagogiku se stal v r. 2000 doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. Od r. 2007 tuto funkci zastával prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D, kterého v roce 2022 vystřídal MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Vedoucí ambulancí pro děti i dospělé je MUDr. Marta Sobotková, která pracuje na Ústavu imunologie od r. 2004, a vedoucím laboratorního provozu je od r. 2008 RNDr. Jan Lašťovička, CSc.

Od roku 1995 prošel Ústav imunologie podstatnou přeměnou, rozšířila se zdravotnická i školská část se zvláštním zaměřením na rozvoj vědecké činnosti a doktorského studia. Ústav poskytuje v současnosti komplexní léčebně preventivní péči v oboru alergologie a klinické imunologie, zabezpečuje pre- i postgraduální výuku, významnou část činnosti představuje věda a výzkum. Na Ústavu se řeší projekty tuzemských i zahraničních grantových agentur. Výsledky vědecké práce jsou průběžně publikovány v zahraničním i domácím odborném tisku. Pracovníci Ústavu jsou autory několika učebních textů a monografií. Jejich vědecké práce uveřejněné v zahraničních impaktovaných časopisech patří mezi nejcitovanější v rámci pracovišť 2. lékařské fakulty a FN Motol podle databáze SCI a obdržely řadu ocenění. O prestiži Ústavu v mezinárodním měřítku svědčí jmenování Centrem excelence americkou federací společností klinické imunologie FOCIS v r. 2005 a v roce 2011 ustavení Centrem pro primární imunodeficience Jeffrey Modell Foundation.

V roce 2012 byl Ústav rozšířen o likvorovou laboratoř původně Neurologické kliniky a v roce 2013 byla do Ústavu začleněna dětská alergologicko-imunologická ambulance a očkovací centrum. Původně tato pracoviště organizačně spadala pod Dětskou polikliniku Fakultní nemocnice v Motole.

Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie

Poslední aktualizace: 24. 12. 2023