Struktura a náplň činnosti Ústavu imunologie

Léčebně preventivní činnost

Ambulance

Lékaři Ústavu imunologie poskytují léčebně preventivní péči ve specializovaných ambulancích, a dále formou konsiliární činnosti pro pracoviště FN Motol, ale i pro další zdravotnická zařízení v České republice. V roce 1995 při zřízení Ústavu imunologie pracovala v dané odbornosti pouze jedna lékařka. V dalších letech počet lékařů rychle vzrostl tak, aby odpovídal nárokům na zajištění péče v oboru, a ustálil se na přibližném počtu 8 úvazků. V rámci ambulancí funguje denní stacionář pro děti i dospělé. V něm je aplikována pravidelná substituční léčba imunoglobuliny a jiná ambulantní imunomodulační terapie, např. aplikace experimentálních protinádorových vakcín vyvinutých Ústavem imunologie v režimu klinického hodnocení a léčba vybraných alergických pacientů blokádou IgE monoklonální protilátkou (Xolair) v režimu specializovaného centra. Ambulantní praxe je úzce provázána s výzkumnou i pedagogickou činností. Na ambulancích probíhají též klinické studie ve spolupráci s farmaceutickými firmami – zejména v oblasti aplikace imunoglobulinů u protilátkových imunodeficiencí.

Rutinní laboratoř

Laboratoř pokrývá celé spektrum imunologických vyšetření, nutných k diagnostice, sledování průběhu a léčby imunopatologických stavů. Toto spektrum zahrnuje oblasti vrozené imunity, imunity protilátkové i imunity buněčné. V průběhu 20 let od roku 1995 docházelo průběžně k nárůstu požadavků na imunologická laboratorní vyšetření. Souběžně s tímto trendem byly do spektra vyšetření zaváděny nové metody tak, aby odrážely pokrok v oboru imunologie a alergologie. Kvalitní servis imunologické laboratoře se podařilo zajistit v celém průběhu dvacetiletého období se stejným počtem laboratorních pracovníků. Metody rutinní laboratoře jsou poskytovány 24 hodin denně. V rámci laboratorního servisu jsou k dispozici i vyšetření v režimu statim, včetně analýzy mozkomíšního moku.

Dynamický rozvoj laboratorních metod vyžaduje další vzdělávání laborantů. V současné době v laboratorním provozu působí čtyři laborantky s titulem Bc. a dvě laborantky v letošním roce dokončují magisterské studium. Atestaci z oboru laboratorní imunologie má více než polovina pracovníků.

Věda a výzkum

Výzkumné laboratoře

Výzkum pokrývá všechny hlavní oblasti klinické imunologie – imunodeficience, alergie, autoimunitní choroby a nádorovou imunologii.

Ústav imunologie se ve spolupráci s dalšími pracovišti Fakultní nemocnice v Motole soustředěně věnuje výzkumu primárních imunodeficiencí vrozené i získané imunity. V oblasti alergií jsou výzkumné projekty cílené na dětské pacienty s atopickou dermatitidou. Z autoimunitních chorob byl výzkum zaměřen na patogenezi a diagnostické asociace protilátek proti cytoplasmě neutrofilů (ANCA), zejména u pacientů s primárními vaskulitidami. V poslední době je pozornost také věnována imunologické problematice autoimunitního diabetu I. typu. Imunologie nádorů byla zprvu soustředěna zejména na dětské leukémie. Skupina zabývající se touto problematikou pod vedením doc. MUDr. O. Hrušáka, Ph.D., se v r. 2006 logicky včlenila do výzkumného týmu nově zřízené Kliniky dětské hematologie a onkologie.

Nosným programem se od začátku založení Ústavu stala problematika nádorových vakcín založených na dendritických buňkách. Vzhledem k absenci jakéhokoliv zařízení při vzniku Ústavu bylo nutné vybavit laboratoře příslušným zařízením pro tkáňové kultury a analýzu buněčných populací. Postupně byly vyzkoušeny různé metodiky izolace a pěstování dendritických buněk. Na průkopnické metodické práce prováděné na Ústavu imunologie zejména RNDr. D. Pospíšilovou a J. Borovičkovou navázaly studijní pobyty doktorandů, kteří získali další zkušenosti v zahraničí, a obohatili tak po návratu metodicky i publikačně tuto oblast. Pracoviště navázalo spolupráci s několika klinikami ve FN Motol i mimo ni, zejména za účelem získávání nádorových buněk z klinického materiálu. Ústav imunologie se zapojil do řešení mezinárodních evropských projektů s tematikou imunoterapie nádorových chorob. Největší vědeckou zásluhu na preklinických experimentech imunoterapie má prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., který prošel prestižními zahraničními pracovišti.

Laboratoř buněčné imunoterapie

Zavedení imunoterapie nádorovými vakcínami do klinické praxe podléhá podle platné legislativy od r. 2003 schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako výroba nového léčiva, tj. proces musí splňovat všechny náležitosti GMP (good manufacturing practice). Kromě celé řady písemných podkladů bylo podmínkou tzv. laboratoře superčistých prostor.

Laboratoř superčistých prostor vybudovala Fakultní nemocnice v Motole za podpory České spořitelny a Nadačního fondu Kapka naděje a slavnostně ji otevřela 21. 11. 2006. Na její realizaci významným dílem participovali pracovníci Ústavu imunologie, kteří po dobu řešení klinických studií využívali prostory laboratoře pro přípravu protinádorových vakcín z dendritických buněk. Laboratoř byla prvním zařízením v České republice, co se týká stupně čistoty, zbudovaným ve zdravotnickém zařízení. Po zajištění patřičného zázemí a přístrojového vybavení, které se podařilo získat především od sponzorů a z grantových projektů, Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal Ústavu imunologie FN Motol rozhodnutí o povolení k výrobě léčivých přípravků a certifikát správné výrobní praxe (SVP) pro výrobce v r. 2008.

Po splnění dalších náročných požadavků následovalo v r. 2010 rozhodnutí SÚKL o povolení klinického hodnocení vakcíny u pacientů s karcinomem prostaty. Byly zahájené dvě studie, „Fáze I/II klinické studie imunoterapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ a „Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty ve stádiu biochemického relapsu pomocí vakcinace dendritickými buňkami“. V témže roce byla podaná žádost o povolení klinického hodnocení vakcíny u pacientek s karcinomem ovaria.

Po ukončení klinických studií v roce 2014 pokračuje aplikace DCVAC v režimu individuálního podání neregistrovaného léčivého přípravku, což nově umožňuje zákon o léčivech.

V roce 2010 byla založena biotechnologická firma Sotio, a. s., která převzala další vývoj buněčné terapie. Spolupráce Ústavu imunologie a společnosti Sotio pokračuje i nadále. Řada vědeckých a technických pracovníků přešla po skončení financování Výzkumného záměru MŠMT z Ústavu imunologie do společnosti Sotio. Tím se zachovala kontinuita výzkumné práce a v Sotiu dostali pracovníci příležitost uplatnit své znalosti a dovednosti v ojedinělém prostředí nově vzniklé biotechnologické firmy, která nemá v českém prostředí obdoby.

V oblasti buněčných terapií výzkum na Ústavu imunologie pokračuje. Nový tým vědeckých pracovníků pod vedením RNDr. Daniela Smrže, Ph.D., který se vrátil s dlouhodobého postdoktorálního pobytu v USA, se zaměřuje na využití lymfocytů T periferní krve k adoptivní buněčné terapii, která by měla potencovat protinádorový účinek vakcíny na bázi dendritických buněk.

SOTIO, a. s.

SOTIO je biotechnologická společnost vyvíjející a testující přípravky moderní terapie. Ve špičkovém výzkumném pracovišti společnosti SOTIO v Praze se přední vědecké kapacity z celé České republiky i jiných zemí věnují nadále výzkumu role dendritických buněk při aktivaci imunitního systému organismu a ověření účinnosti a bezpečnosti přípravku DCVAC v klinických studiích. Vědecké projekty se dále rozšiřují i na další témata, stejně tak jako se rozšiřuje portfolio vyvíjených testovaných léčiv ve spolupráci se zahraničními biotechnologickými firmami.

Přípravek DCVAC byl původně vyvinut vědci z pražského Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Do procesu přípravy a realizace klinických studií jsou dnes zapojeni přední světoví odborníci věnující se léčbě a výzkumu v oblastech imunoterapie a uroonkologických onemocnění, kteří jsou členy Expertní rady SOTIO.

Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Rusku a Číně. V pražské laboratoři, jež je držitelem osvědčení GMP (Good Manufacturing Practice), se s ohledem na výhodnou polohu vyrábí léčivý přípravek DCVAC pro evropské i americké klinické studie. Společnost SOTIO rovněž vybudovala specializovanou výrobní laboratoř v Pekingu.

Společnost SOTIO se věnuje především vývoji aktivní buněčné imunoterapie s označením DCVAC/PCa pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Do klinické studie přípravku DCVAC/PCa fáze II se již zapojilo několik set pacientů s různými stádii karcinomu prostaty. Předběžná bezpečnost byla ověřena ve studiích fáze I, které probíhaly ještě na Ústavu imunologie FN Motol.

V květnu 2014 společnost SOTIO zahájila studii VIABLE – fázi III celosvětové klinické studie přípravku DCVAC/PCa jako přídavné léčby ke standardní chemoterapii u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. SOTIO plánuje zařadit do této studie celkem na 1170 pacientů z Evropy a USA.

V říjnu 2013 byly zahájeny klinické studie fáze II hodnotící využití DCVAC v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků (léčivý přípravek DCVAC/OvCa). Tato klinická hodnocení probíhají v léčebných centrech v České republice, Německu a Polsku a účastní se jich pacientky ve vybraných stádiích onemocnění.

V raných fázích je výzkum zaměřený na využití aktivní buněčné imunoterapie v léčbě karcinomu plic. Vyvíjený přípravek nese označení DCVAC/LuCa a v r. 2015 bylo zahájeno jeho hodnocení v rámci klinické studie fáze I/II.

Další informace na www.sotio.com.

Výuka

Pregraduální studium

Hlavní část výuky studentů magisterského studijního programu Všeobecného lékařství probíhá v zimním semestru 3. ročníku v předmětu Imunologie, volitelný předmět Klinická imunologie je určen studentům 4. a 5. ročníku. V akademickém roce 2013/2014 je pro studenty 5. ročníku realizován program K10, ve kterém jsou studenti se zájmem o obor imunologie zařazeni do běžného ambulantního provozu, a to po dobu 10 dnů. Výuka studijního programu Všeobecného lékařství probíhá též pro zahraniční studenty v angličtině.

Ústav se aktivně podílel na akreditaci bakalářského studia v oboru Zdravotní laborant. Studium bylo zahájeno v akademickém roce 2004/2005 a poslední ročníky byly naplněny pro akademický rok 2011/2012. Na Ústavu imunologie byla výuka pro uvedený obor ukončena v akademickém roce 2013/2014.

Doktorské studium

Těžiště výzkumu na Ústavu spočívá na práci studentů doktorských studijních programů v biomedicíně. Studenti jsou zařazeni většinou do oborové rady Imunologie, někteří do oborové rady Experimentální chirurgie nebo Biologie buňky pod vedením čtyř školitelů. V současné době studuje na Ústavu imunologie 13 doktorandů, z toho 11 v prezenční formě a dva ve formě kombinované. Na Ústavu úspěšně absolvovalo studium a získalo titul Ph.D. 11 doktorandů.

Ústav imunologie je akreditován pro zajišťování specializačního vzdělávání v základním oboru „Alergologie a klinické imunologie“ pro lékaře. Dále získal akreditaci k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Alergologie a klinická imunologie“ pro laboranty a na konci roku 2014 Ústav získal akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu „Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie“.

Atestaci v oboru alergologie a klinické imunologie získalo 13 lékařů a 8 laborantek absolvovalo atestaci laborantskou. V roce 2010 získala MUDr. Andrea Poloučková jako první z ČR Evropskou atestaci z alergologie a klinické imunologie organizovanou EAACI/UEMS (Evropská akademie pro alergologii a klinickou imunologii a Akreditační komise pro CME – kontinuální medicínské vzdělávání).

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / RNDr. Jan Lašťovička, CSc.