Úspěchy

Získali jsme projekt Ministerstva vnitra

Společně s Policejní akademií ČR jsme získali projekt zaměřený na zhodnocení zdravotních rizik a úpravu metodiky znehybňujících technik. Naše pracoviště bude především hodnotit EKG křivky získané v průběhu provádění technik na dobrovolnících v zátěžových situacích.

Získali jsme projekt v rámci Národního plánu obnovy

Kolektiv autorů z 2. lékařské fakulty uspěl v širším konsorciu s projektem Národního plánu obnovy (NPO), zaměřeným na neurovývojová onemocnění a epilepsie. Tým Ústavu patologické fyziologie společně s kolegy z Kliniky zobrazovacích metod a Neurologické kliniky vedou od 1. 7. 2022 v rámci projektu národní pracovní skupinu zaměřenou na neurozobrazování. Cílem této skupiny je především rozvíjet MRI metody zaměřené na zhodnocení mozkové perfuze bez užití kontrastní látky (Multidelay ASL) za klidových i zátěžových situací, dále pak zavedení moderních multishellových difuzních protokolů a jejich následné matematické vyhodnocení (např. NODDI, Fixel Based Analysis).   

Vytvoření edukačního videa pro dětské pacienty podstupující náročné MRI protokoly ve FN Motol

V roce 2022 se podařilo pod hlavičkou EpiReC, konkrétně ve spolupráci Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, skupiny studentů 2. LF UK sdružených v týmu easyMRI, Ústavem patologické fyziologie a nadačním fondem PinkBubble, vytvořit edukační video pro dětské pacienty, kteří přicházejí na náročná vyšetření v rámci epileptochirurgického a neuroonkologického programu na 3T MRI ve FN Motol. Video je v současnosti využíváno rutině při přípravě pacientů.

Video je dostupné na https://epirec.cz/neuroimaging/easyMRI.mp4 

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 pro kolektiv autorů

Dne 7. června 2022 udělil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek kolektivu autorů z 2. lékařské fakulty, FN Motol, Fyziologického ústavu AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021. Oceněn byl výzkum a mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje s názvem Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a epilepsie po cévní mozkové příhodě. Mezi oceněnými autory figuruje i prof. Otáhal, přednosta Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK. 

Aplysia CardioVascular Lab

Program Aplysia Cardiovascular Lab slouží k modelování patofyziologických situací (systémová a plicní hypertenze, akutní a chronické srdeční selhání, chlopenní vady, arytmie atd.). Studenti se seznámí s nastavením základních hodnot na monitoru (např. systémový tlak, centrální žilní tlak, tepová frekvence, srdeční výdej atd.). Program umožňuje i modelové provedení katetrizace a měření tlaků v zaklínění, nastavení tzv. intervencí (kardiopulmonální resuscitace) či sledování vlivu podání vybraných farmak. Využíváme v rámci výuky patofyziologie kardiovaskulárního systému ve 3. ročníku, ale též ve výuce volitelných předmětů.

97. fyziologické dny

97. fyziologické dny jsme připravovali a plánovali uskutečnit v roce 2021, nakonec z důvodu onemocnění covid-19 se konaly v Praze ve dnech 8.–9. února 2022. Pořadatelem byla Česká fyziologická společnost ČLS JEP a Fyziologický ústav 1. LF UK. Členem organizačního výboru byl i prof. Jakub Otáhal z Ústavu patologické fyziologie 2. LF UK.

Cena časopisu ČSNN za nejlepší publikaci roku 2020

Ediční rada časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie ocenila náš příspěvek jako nejlepší publikaci za rok 2020.

Výskyt a rizikové faktory neprovokovaných epileptických záchvatů u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě P. Janský, T. Růžičková, A. Olšerová, J. Reichl, M. S. Vosko, L. Šťovíčková, J. Paulasová-Schwabová, V. Šulc, H. Magerová, A. Kalina, D. Kala, J. Otáhal, P. Marusič, M. R. Vosko, A. Tomek Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(3): 278–284. doi: 10.14735/amcsnn2020278. (2020)

Ocenění European Academy of Neurology – Investigator Award 2019

Výsledky našeho společného projektu s Neurologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol prezentované na pátém kongresu EAN v norském Oslu v červenci 2019 byly oceněny cenou Investigator Award 2019.

#EPR2012 Spatial Relation of Blood-Brain Barrier Impairment with the Ischaemic Lesion and Risk of Haemorrhagic Transformation in Ischaemic Stroke Patients.
presented by Petr Jansky CZECH REPUBLIC
at the 5th Congress of the European Academy of Neurology in Oslo, Norway, 29 June – 2 July 2019
is assigned the
Investigator Award 2019

Zavedení nového volitelného předmětu

Nový volitelný předmět EKG od patofyziologie po klinickou interpretaci, jehož garantem je MUDr. J. Doul, absolvovalo distanční formou v zimním semestru 29 studentů. Prezentace z přednášek jsou studentům dostupné na Moodlu.

Prof. Červenka získal grant AZV

Prof. L. Červenka získal grantovou podporu projektu Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupy. Spolunavrhovatelem je doc. V. Melenovský z Kardiocentra IKEM.

Prof. Martin Vízek je spoluautorem knihy Dušnost: problém mnoha oborů

VONDRA, Vladimír – VÍZEK, Martin – DOUŠOVÁ, Tereza – POHUNEK, Petr – DRÁBKOVÁ, Jarmila – CHLUMSKÝ, Jaromír – KÖLBEL, František – FILA, Libor – KOBLÍŽEK, Vladimír – NEUMANNOVÁ, Kateřina – CHARVÁT, Jiří – STEJSKAL, Richard – HOFFMANN, Rudolf – MAGEROVÁ, Hana – BAUMGARTNER, Daniel – ŠIMEK, Jiří – SMOLÍKOVÁ, Libuše: Dušnost: problém mnoha oborů, 2. vyd., Praha: Mladá fronta, 2017,  Aeskulap, 262 s.

Cena Americké fyziologické společnosti pro prof. Vízka

Prof. Vízkovi byla udělena Cena Americké fyziologické společnosti za prezentaci společné práce autorů z Ústavu fyziologie, Ústavu patologické fyziologie a Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK: Vízek, M.; Hampl, V.; Novotná, J.; Herget, J.: Delayed effects of perinatal hypoxia on adult rat pulmonary vessel structure and reactivity.

Překlad a přizpůsobení části systém Lab Tutor pro praktická cvičení

Systém Lab Tutor (ADInstruments) používáme při praktických cvičeních v rámci patofyziologie oběhu, dýchání a neuropatofyziologie. Příslušné experimenty z nabídky jsme upravili pomocí editačního programu a přeložili do češtiny. Studenti pracují u počítačů ve dvojicích (pokusná osoba a experimentátor), systém je provede celým experimentem (úvod, zapojení snímačů, cíle cvičení, pokyny k ovládání, měření a analýze dat). Výsledky se zobrazí v souhrnném protokolu, v němž studenti zodpovědí otázky.

Příprava kazuistik ve výuce patofyziologie

V roce 2014 jsme připravili několik kazuistik v české i anglické verzi (anémie, chlopenní vady, respirační choroby, oběhový šok, renální selhání). Hlavním cílem je vysvětlení patofyziologických mechanismů na konkrétních onemocněních. Součástí kazuistiky je i ukázka patologických nálezů (EKG, laboratorní výsledky, atd.), v porovnání s fyziologickými.

Přepracované Repetitorium patologické fyziologie

Přepracované a aktualizované Repetitorium patologické fyziologie zpracované podle zkouškových otázek by mělo usnadnit studentům přípravu na semináře a zkoušku. Dostupné na webových stránkách ústavu ve studijních materiálech. Nově v plném rozsahu i v angličtině pro zahraniční studenty.

Nejlepší poster studenta na SVK 2. LF 2009

Na studentské vědecké konferenci 2. LF 2009 byl poster kolegyně Marianny Vasilkové, „Prevention of mast cell degranulation by disodium cromoglycate attenuates the regression of hypoxic pulmonary hypertension in rats“ oceněn jako nejlepší práce pregraduálního studenta. Poster vznikl v rámci řešení grantu GAUK 2007–2009 „Vliv kromoglykátu na remodelaci plicního řečiště při zotavení z chronické hypoxie“, jehož řešitelkou byla Marianna Vasilková a školitelkou dr. Maxová.

Konference doktorandů

Organizace Společné konference doktorandů biomedicinských oborů Univerzity L. Pasteura ve Štrasburku a University Karlovy v Praze, květen 2007.