Jiné úspěchy

Vydání odborné monografie Koronární cirkulace

Koronární cirkulace (Od koronární fyziologie po moderní diagnostické techniky)

Mates, Martin a kol. Koronární cirkulace (Od koronární fyziologie po moderní diagnostické techniky). 1. vyd., Praha: Maxdorf Jessenius, 2016.

Kardiovaskulární nemoci jsou trvale vedoucí příčinou morbidity i mortality ve většině zemí dnešního světa. Mezi nimi pak právě nemoci koronární cirkulace – tedy především ICHS – stojí na prvním místě. Avšak právě v oblasti terapie ICHS došlo v posledních 25 letech k zásadnímu průlomu, který zcela změnil osud nemalého procenta pacientů – možnost rychlého zprůchodnění infarktované koronární cévy, pokročilá farmakoterapie a v neposlední řadě sofistikované diagnostické metody. Přirozeným vedlejším efektem je rostoucí rozpor mezi terapeutickými možnostmi a reálnými znalostmi rutinních kardiologů a internistů. Právě s cílem tento rozpor odstranit připravil kolektiv našich předních kardiologů průkopnické dílo, které srozumitelnou formou seznamuje čtenáře s tím, co potřebuje znát pro diagnostiku a efektivní léčbu ICHS na úrovni druhé dekády 21. století.

Prof. D. Kachlík je autorem anatomické části knihy (s. 29–53).

Vydání odborné monografie v angličtině An Illustrated Terminologia Neuroanatomica

An Illustrated Terminologia Neuroanatomica

Ten Donkelaar, Hans, Kachlík, David, Tubbs, R. Shane: An Illustrated Terminologia Neuroanatomica. A concise Encyclopedia of Human Neuroanatomy. 1. vyd., Springer, 2018, 491 s.

Tato kniha je jedinečná tím, že poskytuje čtenáři nejnovější odborné latinské a anglické názvosloví používané k popisu lidské nervové soustavy (centrální a periferní) a souvisejících smyslových orgánů, tedy Terminologia Neuroanatomica (TNA 2017), oficiální nomenklaturu IFAA (Mezinárodní federace sdružení anatomů). Kniha poskytuje stručný, avšak zároveň podrobný přehled neuroanatomických struktur lidského těla a dobře poslouží nejen různým odborníkům, jako jsou (neuro)anatomové, neurologové a neurovědci, ale i studenti, kteří absolvují kurzy neuroanatomie a neurověd. Publikace propojuje neuroanatomické ilustrace a text a poskytuje čtenáři jedinečný zdroj pro studium složitostí nervové soustavy člověka a jeho smyslových orgánů. Obsahuje abecední seznam oficiálních anglických a latinských termínů a synonym. Co se týče jednotlivých záznamů, je uveden název položky v standardizované angličtině, následovaný anglickými synonymy a oficiálním latinským výrazem (uvedeným v TNA), latinskými synonymy a eponymy, krátkým popisem a v mnoha případech jedním nebo více ilustracemi.
Pro usnadnění použití obrázků jsou uvedeny některé položky, například závity a rýhy mozkové kůry, spolu s rozsáhlými křížovými odkazy.

Učebnice Memorix anatomie vychází potřetí a počtvrté a získává ocenění, vychází první a druhé vydání anglického překladu

HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 3. vyd. Praha: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, a kol. 4. vyd. Praha: Triton, 2017.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, Ondřej. 1st ed. Prague: Triton, 2015.
HUDÁK, Radovan, KACHLÍK, David, VOLNÝ, ONDŘEJ. 2nd ed. Prague: Triton, 2017.

Pořadatel a hlavní autor Radovan Hudák přišel s myšlenkou na vytvoření učebnice Memorix anatomie v roce 2011, ve 4. ročníku medicíny. Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. LF, 3. LF, LF MU), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. LF (jeden hlavní autor, dva spoluautoři, tři grafici, sazeči, recenzenti atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu dva tisíce kusů a vyprodalo se za necelý půl rok. Nyní je na trhu již vydání čtvrté. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř u všech anatomických ústavů v ČR a SR. Oba hlavní autoři učebnice jsou zaměstnanci Ústavu anatomie 2. LF UK a pomalu připravují páté vydání. V soutěží Nejkrásnější české knihy roku 2015 získala učebnice Cenu bílého krápníkuCenu královny krásy (jedna z padesáti nejkrásnějších knih roku v České republice).

Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která se vyžaduje po našich zahraničních studentech. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, na níž více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Kniha byla již přeložena do polštiny, maďarštiny a italštiny a byla zahájena spolupráce na překladu knihy do turečtiny, ruštiny a španělštiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Ústavu anatomie 2. LF UK.  Podrobnosti na https://memorixanatomy.com/en/.

Vychází první a druhé vydání učebnice Memorix histologie a dostává ocenění

BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan, a kol. 1. vydání, Praha: Triton, 2016.
BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan, a kol. 2. doplněné vydání, Praha: Triton, 2017.

Pořadatel Radovan Hudák a spoluautor David Kachlík oslovili kolegy z histologie a patologie tří lékařských fakult (2. LF, LF Plzeň, LF UK v Bratislavě) a navázali na úspěšnou učebnici Memorix anatomie. Společně jsme vytvořili obdobné dílo v sesterském oboru – histologii. Učebnice je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách. Kniha získala Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 Univerzity Karlovy pro autory a autorské týmy učebnic.

Memorix histologie (autoři: Balko, J. et al.). Podrobnosti na https://memorixanatomy.com/en/.

Vydání odborné monografie Nemoci končetinových cév

ROZTOČIL, Karel, PIŤHA, Jan a kol. Praha: Mladá fronta a. s., 2017.

Monografie podává přehled současného stavu poznatků týkajících se anatomie a patofyziologie končetinových cév, diagnostických a terapeutických přístupů, ale i příčin a následků jednotlivých klinických stavů postihujících tepennou, žilní nebo lymfatickou část oběhu na dolních a horních končetinách. Kniha reaguje na současný rozvoj oboru angiologie, v němž postižení končetinových cév představují hlavní část každodenní činnosti angiologických pracovišť. Je určena lékařům nebo studentům zabývajícím se problematikou cévních onemocnění, s cílem poskytnout souhrn informací potřebných pro rozhodování o diagnostických a terapeutických postupech v klinické praxi. Spoluautor David Kachlík vytvořil nejdelší kapitolu publikace (s. 18–101).

Vydání odborné monografie Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

ŠRÁMEK, Jiří, DUŠEK, Petr, KACHLÍK, David, VINCIKOVÁ, Lenka, RITSCHELOVÁ, Vlasta. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5362-1

Odborná publikace, jejímž spoluautorem je David Kachlík, je určena pro pregraduální a zejména postgraduální studium v oborech ortopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie. Čtenářům přiblíží možnosti současné spondylochirurgie, pomocí bohaté obrazové dokumentace s množstvím RTG, CT a MRI snímků (celkem 264 snímků) umožní strukturalizovat pohled na jednotlivé typy postižení, a tím usnadní rozhodnutí o vhodné terapii.

Vydání odborné monografie Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin – a její ocenění

MUSIL, Dalibor a kol. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.

Hlavním přínosem této knihy jsou teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ultrazvuku, terminologie, anatomie a etiopatogeneze žilních onemocnění, spojené s názornými obrázky a kazuistikami. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentována (130 obrázků). Shrnuje současný stav poznání v této oblasti a zároveň slouží jako moderní učebnice i praktická příručka. Přestože je publikace svým tématem spíše postgraduálního charakteru, má své nepochybné místo i v pregraduální výuce. Kniha obdržela v roce 2017 Linhartovu cenu za nejlepší monografii v oboru angiologie. David Kachlík je spoluautorem anatomické části knihy.

Vydání učebnice Memorix histologie

Dr. J. Balko, dr. Z. Tonar a dr. I. Varga jsou autory učebnice Memorix histologie, Praha: Triton, 2016, 560 s., 1. vyd.; pořadatelem a spoluautorem je dr. R. Hudák a spoluautorem prof. D. Kachlík. Navázali jsme na úspěšnou učebnici Memorix anatomie a vytvořili obdobné dílo v sesterském oboru – histologii. Učebnice je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách. Podrobnosti na www.histologie.memorix.cz.

Vydání anglického překladu učebnice Memorix Anatomy

Dr. R. Hudák, prof. D. Kachlík, dr. O. Volný jsou autory učebnice Memorix Anatomy, Prague: Triton, 2015, 1. vyd. v anglickém jazyce. Memorix Anatomy je první komplexní učebnicí anatomie v anglickém jazyce napsanou českými autory. Jako pravděpodobně jediná učebnice na trhu obsahuje kompletní anglickou i latinskou anatomickou terminologii, která je součástí výuky zahraničních studentů. Učebnice byla představena na anatomickém kongresu 7th ISCAA, kde více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků. Již byla zahájena spolupráce na překladu knihy do polštiny, maďarštiny, italštiny a turečtiny. Memorix Anatomy vznikl ve spolupráci více než dvou set anatomů, histologů, studentů, kliniků a andragogů pod vedením pracovníku z Anatomického ústavu 2. LF UK. Další informace na webu www.memorix.cz.

Tři vydání učebnice Memorix anatomie (2013, 2013 a 2015)

Pořadatelem a hlavním autorem je dr. Radovan Hudák. Kniha vznikla ve spolupráci studentů a pedagogů tří lékařských fakult (2. lékařské fakulty a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity), přičemž nejvíc členů realizačního týmu pocházelo z 2. lékařské fakulty (hlavní autor, dva spoluautoři, tři grafici, sazeči atd.). První vydání vyšlo v roce 2014 v nákladu dvou tisíc kusů a vyprodalo se za necelý půlrok. Během dalších dvou let se prodalo 2. vydání v nákladu tří tisíc kusů a teď již je na trhu vydání třetí. Učebnice patří mezi povinnou nebo doporučenou literaturu téměř na všech anatomických ústavech v ČR a SR. Informace na webu www.anatomie.memorix.cz.

Kapitola v mezinárodní monografii The Claustrum: Structural, Functional and Clinical Neuroscience

Prof. R. Druga je autorem kapitoly The structure and connections of the claustrum v monografii Smythies, J. R.; Edelstein, L. R.; Ramachandran, V. S. (eds.): The Claustrum: Structural, Functional and Clinical Neuroscience. Elsevier, 2014, s. 29–84. Klaustrum (claustrum) je poměrně málo probádaná struktura mozku, jehož výzkumu se prof. Druga dlouhodobě věnuje. Editoři jej požádali o sepsání základní kapitoly o stavbě a zapojení klaustra do vůbec první velké monografie o této tajemné struktuře mozku.

Účast ve vědeckém a organizačním výboru 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy

Prof. D. Kachlík byl členem vědeckého výboru a dr. R. Hudák členem hlavního organizačního výboru konference konané 17.–20. 9. 2015 v Bratislavě.

Úspěšné řešení IP projektu – Tisk anatomických modelů pomocí 3D tisku

Prof. Druga a MUDr. Hudák zrealizovali v roce 2015 nákup 3D tiskárny z prostředků IP 2. LF. Ve spolupráci s externí firmou oskenovali všechna data kostních modelů a upravili je tak, aby byla použitelná pro 3D tisk. Následně zahájili tisk modelů a jejich následnou úpravu (umývání, barvení, broušení, vrtání atd.) a vytvořili několik sad modelů kostí, které byly zařazeny do výuky a zkoušení studentů. Tisk základních anatomických modelů bude v budoucnu doplněn o tisk patologických a traumatologických ve spolupráci s jinými pracovišti 2. LF UK.

Odborné akce

Prof. Druga byl členem vědeckého výboru kongresu – White matter dissection technique, June 11, 2012, Prague, a autorem vyžádané přednášky: Anatomy of basal ganglia and motor systems.

Překlady učebnic

T. W. Sadler: Langmanova učebnice embryologie, Grada 2012 (prof. Druga, člen překladatelského kolektivu).

Anatomie CNS

R. Druga, M. Grim,P. Dubový: Anatomie centrálního nervového systému, Galén 2011.

Mezinárodní ocenění posteru

American Epilepsy Society 2010, 64th annual meeting San Antonio, TX.

Hodnotitelské komise SVK

Prof. R. Druga pracoval jako člen hodnotitelských komisí (doktorská sekce, část theoretická) Studentských vědeckých konferencí pořádaných v květnu 2007, 2008, 2009 a 2010 na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Autorství učebních textů

J. Hořejší, R. Druga: Anatomie reprodukčních orgánů. Kapitola v monografii: L. Rob a kol. Gynekologie, 2. vyd. Galén, Praha 2008.

Překlad: Centrální nervový systém

R. Druga: P. Brodal – Centrální nervový systém. Osveta Martin, 2008. Překlad tří kapitol ze světově známé monografie.

Organizace odborných akcí

Pracovníci Anatomického ústavu spolu s dalšími pracovišti připravili dne 12. 5. 2008 „Purkyňův večer“ ve Spolku lékařů českých jako večer morfologických pracovišť 2. LF. Odeznělo 6 přednášek (4 z Anatomického ústavu, 2 z Histologického ústavu).

Sobottův atlas anatomie člověka

R. Druga, F. Barinka: Sobottův atlas anatomie člověka. Grada, Praha 2007. Jako členové překladalského kolektivu přeložili část textu a popisů k obrázkům.

Organizace anatomického kongresu

Pracovníci Anatomického ústavu se podíleli na organizaci kongresu: Morphology 2006. 43rd International Congress of Anatomy. Praha 3.–6. září 2006.