První české kurzy svého druhu v Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA)

První české kurzy svého druhu proběhly v nově otevřeném Centru endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

​Otevření centra úzce souvisí s dárcovským programem a jeho doprododným programem. Ústav anatomie slavnostně otevřel 12. 11. 2021 pietní místo v areálu teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské. Ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze byla vybrána a zasazena lípa srdčitá, neboť právě tento strom na hřbitovech symbolicky propojuje svět živých a mrtvých. ​Strom života ponese na větvích malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců, aby nikdy nebyli zapomenuti pro budoucí pokolení. Dárcovský program má nové logo (viz níže), které bude použité nyní v každé naší další komunikaci s cílem rozšířit povědomí o této možnosti darovat tělo pro vědu a výzkum. Do dárcovském programu se za dobu jeho existence od roku 2018 přihlásilo přes 850 lidí. (Podrobnosti v článku.)

Součástí akce bylo slavností otevření nového Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA).

CESKA je myšlenkovou platformou, představující multicentrický koncept, jehož cílem je myšlenkové sjednocení odborníků různých medicínských klinických odvětví. Cílem této platformy je organizace kurzů a workshopů pro zájemce z řad mediků, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Ústav anatomie 2. LF představuje hlavní fyzickou základnu tohoto projektu, tedy výukové a výzkumné centrum, avšak abstraktní pojetí projektu nabízí možnost široké spolupráce s mnohými odborníky, klinikami a institucemi, a to českými i zahraničními. V konkrétní rovině se bude jednat o prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů cestou nácviku endoskopických operací, chirurgických a ortopedických přístupů, ultrasonografických vyšetření či regionální anestézie, neboť centrum disponuje přístrojovým vybavením (endoskopická věž, C-rameno, ultrazvuk pojízdný i přenosný), výukovými prostory i dostatečným množstvím kadaverů pro tyto aktivity.

Hlavní oblasti zájmu:

  • Postgraduální výuka mladých lékařů v předatestační přípravě formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech fixovaných různými technikami
  • Pokročilá postgraduální výuka zkušených lékařů v rámci jejich další oborové specializace
  • Výzkumné projekty na poli aplikované anatomie, tedy pro účely chirurgických oborů a zobrazovacích technik
  • Výzkumné projekty na poli biomechaniky a materiálových možností cizích těles používaných v léčbě a protetice
  • Pokročilá pregraduální výuka studentů medicíny formou teoretických seminářů a praktických kurzů na kadaverech, včetně online přenosů do světa
  • Spolupráce s odbornými společnosti na prohlubování manuální zručnosti a zkušenosti odborníků jednotlivých oborů: mini-invazívní přístupy, endoskopické operace, ortopedické operace, ultrasonografická vyšetření, regionální anestézie

Zároveň s oběma akcemi proběhl také dvoudenní 46. ročník Flebologických dnů ve spolupráci s Českou flebologickou společností s nosným tématem Flebologie jako multidisciplinární obor, který mimo jiné zahrnoval kadaverózní a ultrazvukový workshop. (Podrobnosti na webu České flebologické společnosti ČLS JEP.)

21. listopadu 2022 proběhl vůbec první kurz traumatické resuscitační torakotomie v České republice. Teoretická část se odehrála v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol a praktická část – nácvik torakotomie na tělech zemřelých dárců – v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol. Tento zákrok se využívá u pacientů s těžkým úrazem, u kterých došlo k zástavě oběhu nebo zástava oběhu navzdory resuscitační terapii hrozí. Pojem „resuscitační torakotomie“ můžeme zjednodušeně definovat jako úkon otevření hrudníku s cílem rychlé diagnostiky a terapie příčiny zástavy oběhu (většinou se jedná o nějaký typ krvácení s jeho negativními důsledky pro oběh). Zákrok by měl sloužit k obnovení oběhu a stabilizování pacienta. Smyslem tohoto kurzu byl nácvik resuscitační torakotomie pro lékaře pečující o těžce zraněné pacienty (chirurgy, traumatology a anesteziology/intenzivisty). K nácviku úkonu posloužila těla zemřelých dárců, jejichž rozhodnutí tak přímo zachránila život již nejméně jednoho člověka. Ani ne o měsíc později byla totiž na pražském sídlišti Novodvorská napadena dvojice žen, z nichž jedna skončila ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici v Motole. Její život zachránila spolupráce lékařů, sester, sanitářů, a mimo jiné i provedená urgentní torakotomie. (Podrobnosti v článku.)

10. června 2022 proběhl také vůbec první kurz Ultrazvukového vyšetření periferních nervů a jeho využití pro klinickou praxi na sever od Rakouska a východ od Německa, ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Neurologickou klinikou VFN Praha a 1. LF UK, Neurochirurgickou klinickou FNKV a 3. LF UK. Kurz spojil teoretické přednášky o uspořádání, průběhu a variacích nervů končetin, způsobu zobrazení pomocí ultrazvuku, využití v klinické praxi a korelací s EMG nálezy, zobrazení pomocí magnetické rezonance a objasnění jednotlivých patologických nálezů s časově bohatým a v malých skupinkách (4-5 účastníků) provedeným nácvikem a ukázkami samotného ultrazvukového vyšetření na kvalitních a moderních přístrojích. (Podrobnosti v článku.)