Úspěchy

Prezentace organizace a výsledků iktové péče v ČR v Evropském parlamentu

Doc. Aleš Tomek prezentoval 8. 12. 2022 jako předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP organizaci iktové péče v ČR v rámci jednání o strategii podpory výzkumu a vysoce specializované zdravotní péče na půdě Evropského parlamentu. Péče o cévní mozkové příhody v ČR byla vybrána Evropskou neurologickou společností (EAN) a Ministerstvem zdravotnictví ČR jako modelový příklad dobré praxe a efektivního využití evropských i národních zdrojů. Doc. Tomek se spolupodílel na založení systému center vysoce specializované cerebrovaskulární péče, který byl při jejich vzniku podpořen z evropských finančních zdrojů. V Evropě i celosvětově je český systém v současnosti dáván za vzor pro sledování kvality péče pomocí dat zadávaných centry do databáze RES-Q a pomocí dat zdravotních pojišťoven.

RedCap pro Motol

MUDr. Ondřej Lerch, Ph.D., a další pracovníci kliniky se podílejí zásadní měrou na provozu a průběžných adaptacích platformy REDCap. Tato platforma umožňuje vedení vědeckých klinických databází v rámci všech pracovišť FN Motol, včetně zabezpečeného napojení na mezinárodní databáze, např. v rámci Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění.

Vydání učebnice Neurologie

V roce 2021 vyšla ve druhém, přepracovaném vydání učebnice Neurologie (hlavní editor prof. E. Růžička z 1. LF UK), na jejímž vzniku se kromě řady dalších autorů významně podíleli pracovníci kliniky: prof. P. Marusič jako jeden z editorů a autor kapitol, doc. J. Jeřábek, doc. A. Tomek a dr. O. Chudomel jako autoři kapitol. Moderně koncipovaná a strukturovaná učebnice je primárně určena pregraduálním studentům, ale stala se vyhledávaným základním zdrojem informací i pro začínající lékaře oboru. Náklad druhého vydání je již rozebrán, a proto byla zahájena příprava třetího vydání, které bude již v elektronické verzi a také bude přeloženo do anglického jazyka.

Prof. J. Laczó předsedou oborové rady Neurovědy

Prof. Jan Laczó je garantem doktorského studijního programu Neurovědy a předsedou oborové rady tohoto programu. Oborová rada organizuje a hodnotí studium několika stovek doktorandů ze všech pražských lékařských fakult i z řady ústavů Akademie věd ČR. V září 2020 získal tento DSP akreditaci na 10 let a v rámci toho se podařilo navýšit i počet zástupců 2. LF UK v oborové radě.

Vydání učebnice Neurologie

V roce 2019 vyšla dlouho očekávaná učebnice Neurologie (hlavní editor prof. E. Růžička z 1. LF UK), na jejímž vzniku se kromě řady dalších autorů významně podíleli pracovníci kliniky: prof. P. Marusič jako jeden z editorů a autor kapitol, doc. J. Jeřábek, doc. A. Tomek a dr. O. Chudomel jako autoři kapitol. Moderně koncipovaná a strukturovaná učebnice je primárně určena pregraduálním studentům, ale stala se vyhledávaným základním zdrojem informací i pro začínající lékaře oboru. Náklad prvního vydání byl velmi rychle rozebrán, a proto bylo v roce 2021 vydáno druhé, rozšířené vydání. Ve výhledu je příprava třetího vydání, které bude již v elektronické verzi.

Výzkumné epileptologické centrum EPIREC a Evropská referenční síť EpiCARE

Naše klinika se ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a ostatními pracovišti Centra pro epilepsie Motol zapojila od března 2017 do prestižní Evropské referenční sítě pro vzácné a komplexní epilepsie (EpiCARE) a prof. Petr Marusič se stal členem její Steering Committee. Ke vzniku samostatné sítě pro desítky až stovky epilepsií, které jsou vzácné nebo které vyžadují komplexní péči, významně přispěl pilotní evropský projekt epileptochirurgických center. V návaznosti na tuto vysoce specializovanou zdravotní péči vzniklo klinicko-experimentální centrum EPIREC propojující výzkum epilepsie, na kterém se budou podílet vědci z naší fakulty a z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, lékaři FN Motol a inženýři z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Činnost centra byla slavnostně zahájena v lednu 2019 za účasti čelních představitelů uvedených institucí.

Mediální kampaň Čas je mozek

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí. Informovanost laické veřejnosti a zlepšení znalosti příznaků cévní mozkové příhody jsou klíčovými předpoklady úspěšné moderní léčby. V ČR v současné době existuje celkem 45 vysoce specializovaných center – 13 cerebrovaskulárních a 32 iktových. Úspěšnost léčby je kriticky závislá na době, za kterou se pacient do takového centra dostane – pokud léčba proběhne do jedné hodiny od rozvoje prvních příznaků, je až 70% šance na úplné zotavení. Projekt Čas je mozek vznikl s cílem informovat širokou veřejnost o projevech cévní mozkové příhody a možnostech její včasné léčby – vedoucími osobnostmi projektu jsou doc. Aleš Tomek z Neurologické kliniky a prof. Miloslav Roček z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.

Monografie Závratě

Publikace Závratě (https://www.tobias-ucebnice.cz/zavrate) se zabývá příznakem, který je velmi častým důvodem návštěvy lékařů různých odborností – zejména neurologů, otorinolaringologů, ale i praktických lékařů. Cílem publikace, která vznikla díky široké mezioborové spolupráci, je podat komplexní pohled na současnou diagnostiku a terapii závratí různého původu. Jedním z hlavních autorů je MUDr. Rudolf Černý, CSc., mezi spoluautory pak jsou i další lékaři z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Monografie je určena jak začínajícím lékařům k orientaci v oblasti neurootologie, tak i specialistům.

Cena České neurologické společnosti

Doc. Jan Laczó získal cenu ČNS za vynikající krátké sdělení roku 2016 – Laczó et al., Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive functioning in older adults, publikovanou v časopisu Neurobiology of Aging.

30. český a slovenský neurologický sjezd

Prof. Petr Marusič byl předsedou organizačního a vědeckého výboru sjezdu, který proběhl ve dnech 23.–26. 11. 2016 v Praze a kterého se zúčastnilo více než 900 osob. Na organizaci sjezdu se samozřejmě významně podílela celá řada dalších pracovníků kliniky.

Kurzy praktické neuro-otologie

Tým doc. Jaroslava Jeřábka uspořádal v roce 2016 opakovaně Kurzy praktické neuro-otologie. Unikátních interdisciplinárních kurzů věnovaných diagnostice a léčbě závrati se celkem již zúčastnilo více než 500 neurologů a otorhinolaryngologů z ČR, Slovenska i z dalších zemí.

Monografie Neurointenzivní péče

Prim. Aleš Tomek jako hlavní editor první souhrnné české monografie pro obor neurointenzivní péče. Monografie byla vytvořena kolektivem neurologů, neurochirurgů, rehabilitačních lékařů, radiologů, anesteziologů a kardiologů z celé ČR a významnou měrou se podíleli i další pracovníci kliniky. Náklad 1. vydání byl rozebrán během pěti měsíců a v roce 2014 bylo vydáno 2. přepracované a doplněné vydání. Monografie získala cenu České neurologické společnosti za nejlepší publikaci roku 2014. Neurointenzivní péče – praktická příručka. Praha: Mladá Fronta, 2014. 498 stran.

Ocenění za nejlepší publikaci

Doktorandka kliniky, MUDr. Zuzana Nedelská, sbírá jedno ocenění za druhým. Po ceně za nejlepší publikaci Alzheimer nadačního fondu v roce 2012 (za práci zabývající se rolí hipokampu při orientaci v prostoru publikovanou v prestižním časopisu PNAS) získala Hennerovu cenu České neurologické společnosti ČLS JEP za rok 2014. Tato cena se uděluje mladým autorům za vynikající originální práci roku. (Nedelska Z, et al. Pattern of brain atrophy rates in autopsy-confirmed dementia with Lewy bodies. Neurobiol Aging 2014; 14; 1–10.)

Monografie Farmakorezistentní epilepsie

Brázdil M, Hadač J, Marusič P a kolektiv: Farmakorezistentní epilepsie, 2. doplněné a aktualizované vydání. Stanislav Juhaňák – Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-495-7. Pracovníci kliniky se podíleli na aktualizaci a reedici monografie, která je v české odborné literatuře prvním obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě záchvaty přetrvávají.

Evropská klinická specializace pro diagnostiku a léčbu poruch řeči

Klinika se v rámci spolupráce šesti evropských univerzitních pracovišť podílí na výukovém programu sjednocujícím vzdělávání logopedů. Cílem meziuniverzitní spolupráce, kterou koordinuje Strathclyde University Glasgow, je harmonizovat doktorskou výuku logopedů v Evropské unii, a vytvořit tak standardní podmínky pro získání mezinárodně uznávané licence pro logopedy. Odkaz: http://www.ecsmsd.eu/

EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer's disease

Doc. Hort se v roce 2009 podílel jako hlavní autor na vytvoření mezinárodních guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, které Evropská federace neurologických společností (EFNS) doporučuje k přijetí národním neurologickým společnostem. Navržené postupy zohledňují zejména nové možnosti využití vyšetření mozkomíšního moku, zobrazovacích metod a neuropsychologie pro časnější diagnostiku onemocnění. Je doporučen léčebný standard a kritice jsou podrobeny některé non-evidence based postupy.

Evropský epileptologický kurz

Doc. Marusič se významně podílel na organizaci Migrating Course on Epilepsy, který se konal 24.–31. 5. 2009 v Průhonicích u Prahy. Mezinárodní kurz se koná každý rok v jiné evropské zemi pod záštitou International League against Epilepsy, European Epilepsy Academy a národní odborné společnosti – v tomto případě České ligy proti epilepsii.

EFNS guideline on the management of community-acquired bacterial meningitis

Doc. Bojar se podílel na vytvoření mezinárodních guidelines pro léčbu bakteriální meningitidy, které jsou doporučeny Evropskou federací neurologických společností (EFNS). Bakteriální meningitida je potenciálně život ohrožujícím stavem a standard stanovující optimální diagnostický a terapeutický postup umožňuje zvýšit naděje postižených osob na přežití a úzdravu.

Domácí ocenění: monografie Neurologické komplikace HIV/AIDS

Společnost infekčního lékařství JEP udělila Kredbovu cenu a ředitelství IPVZ udělilo II. cenu v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci v r. 2007 monografii Černý Rudolf, Machala Ladislav: Neurologické komplikace HIV/AIDS, Praha, Karolinum 2007, 312 stran. Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu. iforum.cuni.cz/IFORUM-3778.html

Monografie Paměť a její poruchy

Hort Jakub, Rusina Robert a kol.: Paměť a její poruchy, Maxdorf, 2007, 422 stran
Kniha se obrací k širší odborné veřejnosti a klade si za cíl obsáhnout tématiku paměti a jejích poruch z více úhlů. V úvodní části je podán historický přehled zkoumání paměti, neurovědní okruh s detailním pohledem neurofyziologickým zahrnuje i rozdělení typů paměti s komentářem, aspekty neurofarmakologie a animální modely. Okruh klinický je zaměřený na vyšetřování paměti a obrazy častých i vzácnějších poruch paměti. Kniha byla oceněna cenou ILF za rok 2007 – 3. místo.

Meziuniverzitní projekt spolupráce a společná laboratoř UK 2. LF s FBMI ČVUT

V roce 2006 byl realizován rozvojový projekt MŠMT, v jehož rámci byla zřízena společná laboratoř 2. LF a fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Laboratoř byla vybavena špičkovou technologií, jejímž základem jsou vývojové systémy video-okulografie (VOG) a stabilometrie, a byl v ní zahájen společný projekt doktorského studia, kdy na daném tématu spolupracuje student doktorského studia neurověd a student doktorského studia biomedicínského inženýrství.

Organizace sympózia s mezinárodní účastí

Spolupráce na přípravě 136. mezinárodního workshopu Evropského neuromuskulárního centra na téma choroba Charcot Marie Tooth typ 1A. Konference se konala v Evropském neuromuskulárním centru ENMC v holandském Naardenu ve dnech 8.–10. 4. 2005 za účasti některých zemí Evropské unie, USA a Kanady.

Monografie Farmakorezistentní epilepsie

Brázdil M, Hadač J, Marusič P a kolektiv: Farmakorezistentní epilepsie, Triton 2004, 272 str., ISBN: 80-7254-562-0. Pracovníci kliniky se podíleli na vzniku monografie, která je v české odborné literatuře prvním obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie – praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě záchvaty přetrvávají.