Jiné úspěchy

Prof. P. Dřevínek zvolen předsedou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti JEP zvolila pro období let 2019 až 2022 za svého předsedu prof. Pavla Dřevínka.

Prof P. Dřevínek na ČT24 v pořadu 90’ na téma cystická fibróza a nová terapie

Prof. Pavel Dřevínek byl jako hlavní host pozván do pořadu 90’ na ČT24, který byl věnován tématu inovativní léčby cystické fibrózy. Ta byla v USA schválena k používání na základě výsledků klinického hodnocení, publikovaných v časopise New England Journal of Medicine (Middleton, Mall, Drevinek et al. NEJM 2019).

Mikrobiologie poprvé v režimu point-of-care

V roce 2019 se podařilo na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zprovoznit molekulárně genetický test, který dovede v 65 minutách určit bakteriálního či virového původce infekcí dolních cest dýchacích. Jedná se tak nejen v podmínkách FN Motol, ale i celé ČR o první využití rychlé mikrobiologické diagnostiky přímo na klinickém pracovišti.

Hledáním přenositelné rezistence ke kolistinu chráníme budoucí pacienty

Dr. J. Tkadlec s dr. M. Krůtovou zavedli během jimi řešeného vědeckého projektu molekulárně-mikrobiologický test k průkazu na plazmidu vázané rezistence ke kolistinu u enterobakterií. Na konci roku 2019 byl zachycen opakovaný výskyt této nebezpečné rezistence ve FN Motol. Po zavedení protiepidemických opatření ve spolupráci s Oddělením nemocniční hygieny a epidemiologie a zaměstnanci daného oddělení došlo k zastavení šíření rezistence, která by jinak hrozila nebezpečím selekce panrezistentních kmenů.

Prof. P. Dřevínek zvolen do výkonného výboru Evropské společnosti pro cystickou fibrózu

V roce 2018 se prof. P. Dřevínek stal členem výboru Evropské společnosti pro cystickou fibrózu, jehož volená část sestává z osmi členů. Ve výboru je jediným zástupcem zemí střední a východní Evropy.

Cena Ervína Adama za publikaci v prestižním PLoS Pathogens

Dr. J. Nunvář získal z rukou prof. Kouteckého cenu Ervína Adama za rok 2018. Oceněna byla jeho práce popisující změny bakteriálního genomu během dlouholeté infekce u pacientů s cystickou fibrózou, která byla publikována v časopise PLoS Pathogens. Ten se řadí do první desítky těch nejlepších s mikrobiologickou tématikou.

Spoluautorství mezinárodních doporučených postupů diagnostiky a léčby CMV u hematologických pacientů

Dr. P. Hubáček byl v roce 2017 vyzván jako dosud první a jediný ze zemí východní Evropy ke spoluautorství aktualizace doporučených postupů na téma CMV u pacientů s leukémií (pod hlavičkou European Conference on Infections in Leukaemia; ECIL). Postupy jsou od téhož roku k dispozici na stránkách ECIL a ve formě článku byly v březnu 2019 přijaty do Lancet Infectious Diseases.

Mgr. M. Krůtová zvolena do evropské pracovní skupiny pro C. difficile

V roce 2017 byla Mgr. M. Krůtová zvolena do výkonného výboru studijní skupiny pro Clostridium difficile, která pracuje při Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčního lékařství ESCMID, a významně se tak podílí na aktualizaci evropských doporučení pro prevenci, diagnostiku, léčbu a sledování infekcí vyvolaných C. difficile.
https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/clostridium_difficile/

Dva pedagogové ústavu se stali učiteli roku 2016

Dr. J. Matějková a prof. P. Dřevínek se zařadili mezi učitele roku 2016. Ústavu lékařské mikrobiologie se tak podařilo obsadit hned dvě příčky ze šesti, které jsou určené pro výherce studentské ankety.

www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/reportaze/plesam-plesas-plesame

Radikální změny v postupech hemokultivace

V roce 2017 jsme v souladu s nejnovějšími poznatky formulovali metodický pokyn, který významně mění pravidla odběru krve k hemokultivaci. Jeho úspěšná implementace do celonemocničního provozu byla doprovázena zavedením non-stop servisu pro časné zahájení automatické inkubace krve a navýšením kapacity analyzátorů.

Hlídáme výskyt rezistence ke kolistinu u motolských pacientů

V roce 2018 obdržela Mgr. M. Krůtová a Mgr. J. Tkadlec grantovou podporu AZV pro sledování výskytu rezistence ke kolistinu, rezervnímu antibiotiku pro léčbu infekcí způsobených multirezistentními patogeny, která je vázána na plazmid a tedy snadno přenositelná mezi bakteriemi. V rámci řešení grantu byla na ÚLM zavedena metoda detekce všech známých genů mcr u suspektních klinických izolátů enterobakterií, aby bylo možné účinně monitorovat výskyt této rezistence ve FN Motol.

Prof. P. Dřevínek jako vedoucí projektu v Evropské společnosti pro cystickou fibrózu a člen jejího výkonného výboru

V roce 2015 byl prof. P. Dřevínek vybrán jako vedoucí evropského projektu Standards of Care, který zřizuje Evropská společnost pro cystickou fibrózu (ECFS). Koordinuje tak aktivity ECFS, jejichž cílem není jen definovat zlatý standard péče o pacienty s CF, ale i stanovit kritéria pro budoucí akreditaci evropských center CF. Jakožto vedoucí tohoto projektu se automaticky stal členem výkonného výboru ECFS.
www.ecfs.eu/ecfs-standards-care/introduction

Používání molekulární diagnostiky širokého spektra infekčních onemocnění

V rozmezí let 2015–2017 jsme do diagnostické praxe postupně zavedli několik molekulárně genetických vyšetření, která se osvědčují v situacích, kde selhává kultivace (např. z důvodu současně podávané ATB léčby). Nově tak provádíme PCR detekce střevních patogenů, původců meningitid nebo sexuálně přenosných onemocnění. Varianta molekulárního přístupu, který vede k záchytu jakéhokoli patogena v primárně sterilním materiálu, byla vyhodnocena jako Tvůrčí počin roku FN Motol 2015.

ÚLM coby vedoucí pracoviště pro kontrolu Clostridium difficile v ČR

ÚLM se aktivně účastní evropských iniciativ, formujících strategii kontroly závažných nemocničních infekcí, způsobovaných C. difficile (CDI), a jako centrální typizační laboratoř pro C. difficile podpořila zapojení ČR a SR do standardizované evropské surveillance CDI. Ve spolupráci s evropskou studijní skupinou pro C. difficile připravila Mgr. M. Krůtová v roce 2018 vyzvané review "How to: Surveillance of C. difficile infections" (IF 5,39), které shrnuje současný stav surveillance CDI v Evropě. 

Prim. Otakar Nyč se stal členem Subkomise pro antibiotika (SKAP ČLS JEP)

Prim. Otakar Nyč je členem Subkomise pro antibiotika (SKAP ČLS JEP) a drží post místopředsedy v Centrální koordinační skupině Národního antibiotického programu (CKS NAP) při MZd ČR. Tímto se ÚLM aktivně podílí na realizaci antibiotické politiky v ČR ať již formou tvorby doporučených postupů, kategorizací antiinfektiv, či přípravou a vyhodnocováním akčních plánů týkajících se spotřeby antibiotik, sledování rezistence významných patogenů, nebo realizací edukativních programů.

Dr. J. Nunvář se podílí na přípravě biologické olympiády pro střední školy

Dr. J. Nunvář je členem pracovní skupiny pro tvorbu soutěžních úloh odborné soutěže Biologická olympiáda (BiO). V roce 2016 se podílel na organizaci jubilejního 50. ústředního kola BiO na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci BiO se zabývá popularizací mikrobiologie především v odborných přípravných textech pro jednotlivé ročníky. Každoročně přednáší mikrobiologická a evoluční témata na Letním odborném soustředění BiO.

Revoluční způsob léčby klostridiových infekcí, nezvladatelných antibiotiky

Pracoviště ÚLM a Interní klinika zavedly v roce 2014 ve FN Motol jako v jedné z prvních nemocnic v ČR metodu fekální transplantace (bakterioterapie) u pacientů s těžkými rekurentními formami klostridiové kolitidy, které jsou standardní antibiotickou léčbou neřešitelné. ÚLM zajišťuje komplexní laboratorní vyšetření dárců a přípravu stolice určené k podání nemocnému. Doposud bylo takto ošetřeno 20 pacientů s 90% úspěšností.

Úspora času v identifikaci původců sepsí z hemokultur

Od poloviny roku 2014 používáme u pozitivních hemokultur nový protokol spočívající v dvouhodinové kultivaci koncentrované bakteriální frakce na temperovaném agarovém médiu s následnou detekcí hmotnostní spektrometrií. Metoda umožňuje určení původců infekcí už během několika hodin od signalizace pozitivity. Spolehlivě identifikuje bakteriální původce nejzávažnějších septických stavů, tj. druhy E. coli, K. pneumoniae, S. enterica, P. aeruginosa, H. influenzae, S. pneumoniae a S. aureus.

Včasný záchyt multirezistentních bakterií produkujících karbapenemázy

Detekce enzymů, kterými bakterie degradují karbapenemy, má zásadní dopad v terapii i epidemiologii infekcí vzhledem ke snadnému šíření genů pro tyto enzymy mezi nozokomiálními patogeny. Na konci roku 2012 jsme do rutinní praxe zavedli detekci karbapenemáz u enterobakterií rezistentních k většině ATB a za období dvou let vyšetřili přibližně 300 rezistentních kmenů, z toho 28 kmenů bylo producenty karbapenemáz. Metodu používá kromě ÚLM jen jedno další pracoviště v ČR.

Rozlišení mezi respiračními viry vede k cílené virostatické léčbě

ÚLM zavedl do rutinní praxe molekulární detekci 16 respiračních virů, včetně influenza viru, respiračního synciciálního viru (RSV) a lidského metapneumoviru (hMPV). Za období 2013–2014 jsme otestovali přes 2200 vzorků z dýchacích cest od více než 1400 symptomatických a často výrazně imunosuprimovaných pacientů. Díky této časné a specifické identifikaci původce respiračních obtíží se u mnoha pacientů podařilo nasadit včas cílenou virostatickou terapii, a zároveň omezit zbytečnou léčbu antibiotiky.

Popularizace nového léčebného přístupu u cystické fibrózy

V roce 2013 byl sérií mediálních aktivit doprovázen dlouhodobý zájem Centra cystické fibrózy obdržet pro naše pacienty, kteří mají keltskou mutaci G551D, úhradu vysoce inovativní terapie. Doc. Pavel Dřevínek informoval o nové, kauzální léčbě pro tyto nemocné v pořadech „Naděje pro slané děti“ (Na pomoc životu ČT2), „Pomoc ostatním ze strany samotných pacientů“ (Tep24) a v rozhovorech „Nová naděje pro pacienty se slanou nemocí“ (Lidové noviny) a „Šance i pro naše Kelty“ (Zdravotnické noviny).

Nejmodernější bakteriální identifikační systém v provozu

K 1. 1. 2012 uvedl ÚLM do laboratorního provozu novou technologii identifikace lékařsky významných kmenů bakterií a hub na principu MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Jedná se o unikátní automatizovaný systém, který zkrátil identifikaci vykultivovaných mikroorganismů z klinických vzorků z původních 24 až 72 hodin na 15 minut. Systém MALDI-TOF rovněž umožňuje detekovat původce sepse přímo v hemokultivační lahvičce signalizující pozitivitu, tedy o 24 hodin dříve, než je kmen vykultivován.

Medializace problematiky infekcí způsobených Clostridium difficile

Bakterie Clostridium difficile se řadí spolu s MRSA mezi nejzávažnější nemocniční infekce. Obě bakterie nereagují na běžnou antibiotickou léčbu a jsou přenosné z pacienta na pacienta. V roce 2012 se podařilo primáři MUDr. Otakaru Nyčovi představit široké veřejnosti závažnost problematiky C. difficile hned v několika formách: článek v MF DNES s výmluvným názvem „Bakterie Zabiják“, chat na iDNES.cz, vstupy ve Zpravodajstvích ČT1 a NOVA. zpravy.idnes.cz/on-line-rozhovor-k-bakterii-klostridie-d9c-/domaci.aspx?c=A120724_105932_domaci_abr

Cena za laboratorní postup v mikrobiologické diagnostice infekcí TEP

Publikace s popisem laboratorní metody, která významně zvyšuje šance na detekci původců infekce totální endoprotézy, byla oceněna v roce 2011 jako nejlepší článek časopisu Ortopedie. Postup založený na sonikaci, která uvolňuje bakterie z vrstvy biofilmu, byl na základě článku zaveden do rutinní ortopedické a mikrobiologické praxe mnoha pracovišť v ČR. Pilnáček J, Bébrová E.: Problémy v přístupu k infikované TEP a mikrobiologická diagnostika infikované TEP – sonikace. Ortopedie 2011; 5: 161–8.

Kurz Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT)

U pacientů po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby mají infekční komplikace významně závažnější průběh a mimo běžných patogenů se u nich vyskytují i vzácné oportunní patogeny. Díky tomu je třeba k těmto pacientům přistupovat odlišným způsobem a se širší diferenciálně diagnostickou úvahou. Pracovníci ÚLM ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie uspořádali v roce 2011 pro 25 zájemců z 10 evropských zemí výukový kurz při pracovní skupině pro infekční komplikace EBMT.

Detekce protilátek proti interferonu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Jako u každého terapeuticky používaného proteinu se může vyvinout tvorba neutralizačních protilátek i proti interferonu používaného v moderní léčbě roztroušené sklerózy (RS). Detekci těchto protilátek technikou využívající virus neutralizačního testu zavedlo naše pracoviště v rámci IGA MZČR. V roce 2010 se podařilo ve spolupráci s Neurologickou klinikou vyjednat úhradu testu. Naše laboratoř je jediná, která zmíněné vyšetření pro nemocné s RS v ČR provádí.

Setkání International Burkholderia cepacia Working Group (IBCWG) v Praze

V roce 2011 jsme zorganizovali zasedání mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum bakterií Burkholderia cepacia (IBCWG). Tohoto střetnutí, které se zabývá závažnou infekční komplikací u pacientů s cystickou fibrózou například z pohledu infekční epidemiologie, léčby, bakteriální genomiky či patogeneze infekce, se zúčastnilo na 55 předních odborníků z celého světa.

Spoluatorství 7 monografií a učebních textů 2007–2011

Tématika: cystická fibróza, farmakoterapie vnitřních nemocí, farmakologie, infekční komplikace kloubních náhrad, speciální chirurgie, dětská kardiologie. Spoluatorství publikace (ortopedie) vydané v anglické verzi.

Aktivní účast v projektu ABS International

zaměřeném na implementaci strategie správného používání antibiotik v nemocnicích členských zemích EU. V ČR zatím projekt probíhá v šesti nemocnicích, pracoviště mikrobiologie je od roku 2007 hlavním koordinátorem daných aktivit ve FN Motol.

Spoluautorství antibiotických konsensů 2002–2010

Konsensuální doporučení týkající se aktuální pozice jednotlivých skupin antibiotik, včetně podrobných doporučení pro jejich používání. Je určen jak praktickým, tak i nemocničním lékařům a je například využíván jako referenční zdroj SUKL. Dostupnost je na webových stránkách ČLS JEP, jednotlivé skupiny opakovaně publikovány (Praktický lékař, Postgraduální medicína...)

Spoluautorství a kapitoly v pěti monografiích, 2007–2009

Tématika: cystická fibróza, farmakoterapie vnitřních nemocí, infekční komplikace kloubních náhrad, dětská kardiologie. Spoluatorství publikace (ortopedie) vydané v anglické verzi.

Zahradníčkova cena za spoluatorství publikace Infekční komplikace aloplastiky ramenního kloubu

Publikováno v Acta ChirurgiaeOrthopedicae et Traumatologicae Čechoslovaca 2008. (udělení ceny)

Výuková akce IPVZ

V roce 2006 pořádán 5. ročník čtyřdenního kurzu pro mikrobiology a infekcionisty „Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných“ v nemocnici Na Homolce, garanty jsou: V. Jindrák (Nemocnice Na Homolce), E. Bébrová, O. Nyč (Ústav lékařské mikrobiologie Motol), T. Bergerová (FN Plzeň).

Kapitoly ve čtyřech monografiích (2004–2006)

Tématika: cystická fibróza, farmakoterapie vnitřních nemocí, infekce ledvin a močových cest v dospělém věku

Národní referenční laboratoř s mezinárodní spoluprací

Ve spolupráci s MZ a ECDC od konce roku 2006 příprava Národní referenční laboratoře pro typizaci Clostridium difficile. Vedoucí: O. Nyč a V. Jindrák (Nemocnice Na Homolce)