Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
2. ročník
  Lékařská mikrobiologie I
3. ročník
  Lékařská mikrobiologie II
4. ročník
  Pediatrie I
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Mikrobiologie a imunologie

Podmínky udělení zápočtu, absence
Upozornění pro studenty 2. ročníku – praktická cvičení
Zkušební řád ÚLM platné od 1. 11. 2017
Povinná a doporučená literatura

Pregraduální studium: výuka se týká studentů 4. a 5. semestru magisterského studia 2. lékařské fakulty v českém a anglickém jazyce. Ve 4. semestru se vyučuje 10 kroužků v češtině – v každém týdnu tři hodiny praktických cvičení a tři hodiny přednášek. V 5. semestru se vyučuje v češtině 8 kroužků, hodinová dotace je totožná. Výuka v anglickém jazyce je závislá na počtu zahraničních studentů – obvykle dvě studijní skupiny. Na přednáškách se podílejí jak kmenoví zaměstnanci Ústavu lékařské mikrobiologie (prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., as. prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D., doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.), tak řada velmi uznávaných exteních odborníků.

V letním semestru probíhá též výuka bakalářů v oboru Všeobecná sestra. Pracoviště se podílí na výuce Univerzity 3. věku.

Součástí výukového programu je rovněž doktorské studium v biomedicínských oborech zaměřené na diagnostiku a charakterizaci původců infekčních onemocnění.

Kontinuální vzdělávání pod záštitou České lékařské komory probíhá na pravidelných seminářích v Lékařském domě 1x měsíčně, zaměstnanci se účastní přednáškami a podílejí se na koordinaci těchto seminářů.

Prof. MUDr. P. Dřevínek, Ph.D., je garantem oboru specializačního vzdělávání Lékařská mikrobiologie na 2. LF UK. Prim. MUDr. O. Nyč, Ph.D., zastupuje při atestačních zkouškách Českou lékařskou komoru.

 

Lékařská mikrobiologie I /LS/ Podmínka zakončení semestru:

Podmínkou zakončení předmětu je  udělení zápočtu.

Podmínky udělení zápočtu v letním semestru:

Povinná účast na praktických cvičeních s jednou povolenou absencí. Dvakrát je možno si praktika nahradit s jiným kruhem. Další náhrady nebudou povoleny. Při nesplnění dostatečné docházky bude student přezkoušen vyučujícím příslušného kroužku.

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování testu, který bude možno absolvovat ve 13. týdnu před začátkem přednášky. Z testu je možno získat stanovený počet bodů, pro udělení zápočtu je potřeba získat 60 ti procentní úspěšnost. Výsledek testu bude co nejdříve k dispozici na internetu. Při nepřítomnosti nebo nedostatečném počtu bodů bude student přezkoušen ústně v zápočtovém týdnu příslušným vyučujícím.

 

Lékařská mikrobiologie II  /ZS/ Podmínka zakončení semestru:

Zakončení předmětu LM II je podmíněno úspěšně složenou ústní zkouškou. K té lze přistoupit po udělení zápočtu za zimní semestr.

Podmínky udělení zápočtu:

Zimní semestr

 1. Povinná účast na praktických cvičeních s jednou povolenou absencí. Dvakrát je možno si praktika nahradit s jiným kruhem. Další náhrady nebudou povoleny. Při nesplnění dostatečné docházky bude student přezkoušen vyučujícím příslušného kroužku.
 2. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování tří průběžných testů. Jednotlivé testy absolvují všichni studenti před začátkem přednášky (termíny viz dále). Náhradní termíny pro průběžné testy nebudou vypisovány. Test bude obsahovat 10 otázek, za každou správně zodpovězenou otázku získá student 1 bod. Doba trvání testu 10 min. Pro udělení zápoču je nutné získat celkem min. 20 bodů (v součtu všech dílčích testů).
 3. Pokud student nesplní podmínky v bodě 2, má možnost uspět v souhrnném opravném testu v zápočtovém týdnu.Test bude obsahovat 30 otázek, minimum je získání 24 bodů.
 4. Bez splnění podmínek udělení zápočtu nebude student připuštěn ke zkoušce. Zápočet má platnost jeden rok.  
 5. Termíny
  1. test   Obecná mikrobiologie   3. týden zimního semestru
  2. test   Speciální mikrobiologie 7. týden zimního semestru
  3. test   Klinická mikrobiologie   11. týden zimního semestru

 

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor