Zkušební řád

Pravidla konání zkoušky z lékařské mikrobiologie – aktualizace k 31. 1. 2019
 1. Vypsání termínů zkoušek
  Termíny zkoušek budou vypsány nejpozději v 9. týdnu zimního semestru na SIS. Vypsány budou všechny zkušební termíny pro zimní zkouškové období:
  • předtermíny (lze absolvovat po splnění studijních povinností nezbytných ke zkoušce, zápis bude umožněn pouze studentům se ziskem předem stanoveného množství bodů ze dvou průběžných testů v ZS),
  • termíny v řádném zkouškovém období ZS,
  • termíny v prvních dvou týdnech LS, ale pouze pro opravné pokusy.
  Další termíny budou vypsány dodatečně nejpozději v 9. týdnu letního semestru, a to pro následující období:
  • řádné zkouškové období LS,
  • v září před začátkem nového akademického roku, ale pouze pro opravné pokusy. Poslední termín lze vypsat nejpozději jeden týden před zahájením dalšího akademického roku.
  V okamžiku vypsání dodatečných termínů bude počet všech termínů pro zkoušku z lékařské mikrobiologie konečný. Nebude možné žádat o konání zkoušky mimo tyto stanovené termíny, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů. Z výše uvedeného vyplývá možnost absolvovat řádný termín zkoušky pouze do konce zkouškového období LS (obvykle do 30. 6.) a opravný termín nejpozději jeden týden do začátku nového akademického roku (obvykle do 17. 9.).
   
 2. Pravidla zápisu na zkoušku a odhlašování ze zkoušky
  Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SIS a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů:
  • předtermíny a termíny v řádném zkouškovém období ZS: od 10. týdne ZS,
  • termíny v LS a letním zkouškovém období: ihned po jejich vypsání.

  Zkoušku může student konat pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SIS a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce. Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je limitováno splněním zápočtu z lékařské mikrobiologie II.

  Zápis na 2. opravný termín (tj. třetí pokus) se neprovádí v SIS, ale přímo přes sekretariát ÚLM. V takovém případě je tedy nezbytné kontaktovat sekretářku ústavu.

  Zápis na termín bude možný nejpozději jeden den před konáním zkoušky.
  Odhlašování bude možné do dvou dnů před konáním zkoušky.
   

 3. Nedostavení se ke zkoušce a omluva
  Pokud se student nedostaví bez řádné předchozí omluvy ke zkoušce, na kterou je přihlášen, není klasifikován a termín zkoušky propadá (SZŘ UK čl. 8, odst. 14). Řádnou omluvou se rozumí omluva přednostovi ÚLM (případně jeho zástupci) písemně či elektronicky s vysvětlením důvodu neúčasti. Opožděnou omluvu lze uznat jen ze zvlášť závažných důvodů.
   
 4. Opakování zkoušky
  Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny. Mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 8, odst. 14). Pokud student nevyčerpá možnosti vykonání zkoušky v rámci vypsaných termínů, nezakládá se tím nárok na vypsání zvláštního termínu (viz bod 1 výše). Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.
Poslední aktualizace: 29. 8. 2022 / Hedvika Hubáčková