Úspěchy

Organizovali jsme konferenci pro mezinárodní instruktory české rehabilitační metody Dynamická neuromuskulární stablizace

Organizovali jsme konferenci pro mezinárodní instruktory české rehabilitační metody Dynamická neuromuskulární stablizace, a to v Chateau Šanov a FN Motol ve dnech 19.–25. 8. 2024. Sjelo se přes 100 účastníků z 11 zemí (USA, Polsko, Japonsko, Austrálie, Hong Kong, Jižní Korea, Indie, Nizozemsko, Švédsko, Malajsie, ČR).


mezinárodní kurz 1

Účast v mezinárodním vědeckém projektu Erasmus+ COVIDMOVE

COVIDMOVE – Zvýšení pohybové aktivity po pandemii Covid 19.

Mezinárodní spolupráce 2. LF UK, Praha, ČR; Rehabilitation Prague School, ČR; Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko; a Opole University of Technology, Opole, Polsko. V rámci grantového projektu vznikl vědecký článek poukazující na nedostatečnou pohybovou činnost univerzitních studentů v době po pandemii covidu-19 ve všech sledovaných regionech, tj. v ČR, na Slovensko a v Polsku. Součástí projektu byla soutěž o chytré hodinky.

 

Epidurální míšní stimulace

Rozvoj programu pro pacienty s míšní lézí: Implantace stimulátoru míchy v ČR ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou byla provedena celkem 3 pacientům s vysokou kompletní míšní lézí s pozitivním efektem na autonomní funkce a stoj. Využívání nových technologií pro pacienty např. Hlasový asistent pro komunikaci.

 

Epidurální míšní stimulace spinálních pacientů

V roce 2022 byl na Spinální jednotce zahájen projekt epidurální míšní stimulace. Stimulace lumbosakrální míchy u pacientů s chronickou kompletní míšní lézí může obnovit pohyb plegických dolních končetin, který lze využít pro stoj a přesuny. Navíc se daří částečně ovlivnit porušené autonomní funkce, jako je mikce, defekace a sexuální funkce. V současné době jsme ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou zaimplantovali dva stimulátory u pacientů v chronické fázi kompletní míšní léze v horních hrudních segmentech a probíhá intenzivní stimulace v kombinaci s rehabilitací.

Prof. Pavel Kolář autorem knihy Posilování stresem

Prof. Pavel Kolář vydal knihu Posilování stresem. O stresu se hovoří zejména jako o umělé, lidstvem vyrobené zátěži. Člověk se musel naučit porozumět a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům od počátku své existence. Tělesná zátěž, zima střídaná horkem, nedostatek jídla a tekutin, bakterie, viry, nedostatek spánku či bolest zasahovaly do našich životů od nepaměti. V dnešní době vnímáme stres především jako významnou příčinu vzniku řady tělesných a duševních onemocnění a chápeme jej jako nebezpečný.

První státní zkoušky v novém doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace

Proběhly první státní zkoušky v novém doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace. Studijní program je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento studijní program mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými studijními programy se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). Studijní program se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Kniha rozhovoru s prof. Pavlem Kolářem v anglickém překladu

V angličtině vyšel překlad knihy rozhovoru s prof. Pavlem Kolářem Life in Motion.

Z anotace nakladatele:

“We move too little or in the wrong ways; movement is vanishing from our lives and from medicine,” says Professor Pavel Kolář, a physiotherapist at the forefront of rehabilitative and sports medicine, who works with the sophisticated machinery of the human body and mind to identify the causes of his patients’ troubles and restore their health. In this interview with journalist Renata Červenková, he reveals surprising connections that confirm that nothing happens in our bodies by chance.

Akreditace nového doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace

Studijní program je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento studijní program mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými studijními programy se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, a případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). Studijní program se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Vydání publikace Poranění míchy doc. J. Kříže a kol.

Doc. Jiří Kříž jako hlavní autor a pořadatel a sedm autorů z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství se podíleli na kolektivní publikaci Poranění míchy (Galén 2019).

Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění – od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data. Hlavní oddíly knihy zpracovávají základní fáze po poranění míchy. Část s názvem Akutní fáze popisuje přednemocniční péči, traumatické a netraumatické příčiny včetně principů ošetření a intenzivní pooperační péči. V nejobsáhlejším oddíle Postakutní fáze jsou detailně rozebrány dopady míšní léze na jednotlivé orgánové systémy člověka. Je zde mapována ústavní léčebná, ošetřovatelská a rehabilitační péče, ale prostor je věnován také psychologické a sociální oblasti. V části Chronická fáze navazují témata typická pro terciární období. Na závěr jsou uvedeny základní směry výzkumu a je popsán vývoj a současný stav spinálního programu v České republice. Snahou týmu autorů ze Spinální jednotky FN Motol a jejich blízkých spolupracovníků bylo zachytit všechny aspekty míšního poranění. Kniha by tak mohla oslovit širokou skupinu zdravotníků, kteří se během své praxe setkají se spinálním pacientem. 

Korejské vydání publikace Rehabilitace v klinické praxi

Kniha Rehabilitace v klinické praxi byla přeložena pro asijský trh do korejštiny.

Kniha je prvním uceleným přehledem oboru rehabilitace. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části jsou popsány jednotlivé oblasti rehabilitace, jejímž hlavním cílem je sociální integrace jedince (rehabilitace léčebná, sociální, pedagogická a pracovní). Dále jsou popsány diagnostické a léčebné postupy zaměřené na ovlivnění funkčního, především motorického deficitu. V diagnostice jsou podrobně popsány klinické vyšetřovací postupy pohybové soustavy, testování a hodnocení motorického postižení a omezení aktivit denního života. Nechybí ani psychologické vyšetření u bolestivých stavů používané v rehabilitaci a funkční laboratorní vyšetření, včetně funkčních postupů u zobrazovacích metod. V terapeutických postupech se autoři věnují léčebné rehabilitaci u poruch hybného systému a zaměřují se i na poruchy dalších orgánových systémů. Kromě fyzioterapeutických postupů se zabývají i fyzikální terapií, balneologií a ergoterapií. Ve speciální části knihy je zpracována rehabilitace u jednotlivých klinických oborů, kde léčebná rehabilitace zastává významnou roli v léčbě a prevenci. Samostatné kapitoly jsou věnovány rehabilitaci v neurologii, ortopedii, interně, gynekologii, onkologii a psychiatrii, problematice bolesti a psychosomatickým onemocněním. Specifikou této publikace je větší prostor věnovaný pohybovému vývoji člověka a možnostem jeho využití v diagnostických a terapeutických postupech pohybové soustavy.

Uspořádali jsme DNS kongres s mezinárodní účastí Los Angeles

Kongres se konal 31.10. - 2.11.2019 v Los Angeles. Kromě prof. Koláře a jeho spolupracovníků přednášeli světově uznávaní odborníci z oboru rehabilitace: prof.Paul Hodges, prof.Carla Stecco. Všichni přinesli nový pohled na aplikaci konceptu DNS v kombinaci s dalšími rehabilitačními a tréninkovými postupy ve sportu i terapii pacientů, v pohledu na komplexní vyšetření, terapii a trénink pohybového systému.

Akreditace nového doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace

Studijní program (SP) Kineziologie a rehabilitace je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento SP mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicinskými SP se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a připadně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicinská a klinická technika, biomedicinské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). SP se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčín motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Knižní rozhovor s prof. Kolářem Labyrint pohybu

Vyšel knižní rozhovor s uznávaným odborníkem na rehabilitaci o pohybu v medicíně, ve sportu i v běžném životě.

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v něm sehrává náš mozek a třeba i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“... Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v našem organismu se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, když máme nádor plic? Proč sušinka uveze na kolečku víc než kulturista? Proč magnetická rezonance nic neobjeví, i když nás záda pekelně bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom před ní utíkali?

Doc. Kozák organizátorem algeziologických kongresů s mezinárodní účastí a hlavním autorem monograafie

Kniha je věnována nejsilnějším analgetikům, která se používají, opioidům. Je určena především odborné veřejnosti, lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

Doc. Kozák byl v roce 2017 hlavním organizátorem a odborným garantem odborných konferencí V. Neuromodulační denIX. Sympozium o léčbě bolesti.

Zahájení pedagogicko-výzkumné spolupráce s Alma Mater Europaea, Maribor, Slovinsko

V březnu 2018 byla doc. A. Kobesová pozvána jako key note speaker na mezinárodní konferenci All about People: Challenges for Science and Education. Při této příležitosti bylo podepsáno memoradum o spolupráci mezi 2. LF UK a Alma Mater Europaea. Do rukou rektora Alma Mater Europaea Prof. Ludvika Toplaka bylo předáno memorandum o spolupráci podepsané děkanem naší fakulty prof. Komárkem. Plánovány jsou výměnné pobyty a spolupráce v rámci vědy a výzkumu studentů doktorského studia v oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Cílem jsou i výměnné pedagogické aktivity vyučujících obou institucí.

 

Habilitace

Prim. Kříž byl na základě úspěšně vykonané obhajoby habilitační práce 18. 3. 2016 před VR 2. LF UK jmenován docentem rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Zahájení studijního výměnného programu se Slippery Rock University of Pennsylvania

Sjednali jsme a podpisem meziuniverzitní smlouvy zahájili výměnný program pro studenty fyzioterapie v rámci klinických praxí mezi 2. LF UK a FN Motol a Slippery Rock University of Pennsylvania v USA. V rámci programu došlo k výměně pěti studentů, naši tři studenti vyjeli na čtyřtýdenní stáž do USA, naši kliniku recipročně navštívíli dva studenti z USA.

Key note speaker na mezinárodních rehabilitačních konferencích

Doc. A. Kobesová byla pozvaným key note speakerem (vyzvané přednášky a celodenní workshopy) na velkých mezinárodních konferencích v Buenos Aires (800 účastníků na konferenci), v Nanjingu v Číně (600 účastníků na konferenci plus 2 500 online návštěvníků) a v Polsku (400 účastníků konference).

Zavedení algeziologicko-rehabilitačního programu s aplikací invazivních technik do České republiky

Jde o unikátní algeziologicko-rehabilitační program s aplikací invazivních technik: neurostimulace pod sonografickou navigací, periferní nervové stimulace v rámci neuromodulačního programu, radiofrekvenční metody pro přesně specifikované vertebrogenní poruchy a postižení nervových struktur, využívání multikontaktní RF elektrody (typ Pasha) s možností kontinuálního zavedení elektrody k radiofrekvenci s katétrem na aplikaci farmak.

Učebnice Základy klinické rehabilitace

Moderní učebnice Kolář, P., Máček, M. a kol. Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů.

Regionální centrum spasticity

Klinika získala statut Regionálního centra spasticity zajišťujícího komplexní péči o pacienty se spastickým syndromem v rámci různých diagnóz. Pravidelné demonstrace funkčního vyšetření a terapie spasticity, včetně aplikace botulotoxinu s následnou edukací pacienta v autoterapii jsou také nyní pravidelnou součástí výuky studentů fyzioterapie i medicíny. Klinika organizovala mezioborový seminář Spastická ruka www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/reportaze/sympozium-spasticka-ruka-priklad-uspesne-mezioborove-spoluprace

Vyžádaná spolupráce a publikace kapitol

Vyžádaná spolupráce a publikace kapitol ve třech prestižních mezinárodních monografiích: Oxford Handbook of Myoskeletal Medicine: Oxford University Press, UK; Functional Training Handbook. Wolters & Kluwer. Philadelphia, USA; Recognizing and treating breathing disorders: a multidisciplinary approach. 2nd ed, Elsevier, London, UK.

Učebnice Clinical rehabilitation

Publikace učebnice Rehabilitace v klinické praxi pod názvem „Clinical Rehabilitation“ v anglickém jazyce. Uvedení knihy na mezinárodní trh. Byla též udělena licence na publikaci v korejštině a t.č. je v jednání udělení licence k publikaci v čínštině.

Funkční laboratoř

Zřízení funkční výzkumné laboratoře s unikátním přístrojovým vybavením (Balance master, Myosystem 1400, dynamometrie kompatibilní s polyEMG vyšetřením, diagnostický a terapeutický chodník REHA walk), kde můžou studenti provádět měření v rámci svých bakalářských, diplomových a doktorských prací. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje funkční vyšetření a terapii pacientů, přičemž data z těchto přístrojů mohou být využita při zpracování výše uvedených prací studentů.

Vyžádaná spolupráce na prestižní publikaci

Publikace 3 kapitol + videoprezentace v AJ v mezinárodní prestižní publikaci L. Chaitow et. al. – www.rehabps.com/DATA/Chaitow.PDF
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: developmental kinesiology: breathing stereotypes and postural-locomotion function. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 11–22. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3;
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: assessment methods. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 93–98. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3;
Kolar, P., Kobesova, A., Valouchova, P., Bitnar, P. (2014). Dynamic Neuromuscular Stabilization: treatment methods. In L. Chaitow, D. Bradley, Ch. Gilbert Recognizing and treating breathing disorders, second edition. Elsevier, s. 163–167. ISBN 978-0-7020-4980-4, ebook ISBN: 978-0-7020-5427-3.

Ocenění knihy

13. 11. 2013 se konalo udílení cen ve Valdštejnském paláci za nejlepší knižní odbornou publikaci za rok 2012 od České lékařské společnosti (ČLS JEP): Byly uděleny ceny za 3 publikace. Monografie „BOLEST“. Přepracované, doplněné vydání. Praha: Tigis, 2012. ISBN: 9788087323021. R. Rokyta, M. Kršiak, J. Kozák.

Prestižní mezinárodní konference

Mezinárodní konference DNS a Technik Pražské školy v Chicagu: Mezinárodní DNS symposium pořádané ve spolupráci s prestižními pracovišti v USA: Northwestern University, Feinberg School of Medicine a Rehabilitation Institute of Chicago.

Zavedení systematické výuky nové rehabilitační metody DNS

Nadále se daří prosazovat do výuky i praxe originální rehabilitační koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře v mezinárodním měřítku. Bylo vyškoleno 15 českých a 15 mezinárodních instruktorů, pouze za rok 2012 proběhlo 70 dvou až čtyřdenních DNS kurzů v 17 státech světa (Dánsko, Švédsko, UK, Polsko, Francie, Chorvatsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, USA, Kanada). Autoři konceptu DNS byli vyzváni a pracují na publikaci konceptu DNS v rámci mezinárodních výukových textů, např. „Recognizing and Treating Breathing Disorders: A Multidisciplinary Approach“ by Leon Chaitow ed, UK, „Functional Training Handbook“ by Craig Liebenson ed, USA, „Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine“ by Michael Hutson ed, UK.

Kniha oceněná cenou rektora UK

Monografie autorů Máček, Miloš; Radvanský, Jiří. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, 2011. 245 s. je jednou z mála učebnic v oboru tělovýchovného lékařství za posledních deset let.

Rehabilitační konference

byla uspořádána 23. 5. 2012 v Praze u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Miloše Máčka, DrSc., a prof. MUDr. Miroslava Kučery, DrSc.

BOA Convention 2011

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., a MUDr.  Alena Kobesová, Ph.D., byli hlavními zvanými řečníky na konferenci Britské Osteopatické Asociace „BOA Convention 2011“, Birmingham, UK, listopad 2011.

Ocenění MUDr. Kříže Cenou Olgy Havlové

7. června 2010 byl vyhlášen šestnáctý nositel Ceny Olgy Havlové. Stal se jím MUDr. Jiří Kříž, primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Porota Ceny Olgy Havlové vybírala ze 17 nominací a rozhodla vyznamenat Jiřího Kříže za dlouhodobou pomoc paraplegikům v České republice.

Monografie Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi

KOLÁŘ, P. a kol. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galen, 713 stran. Kniha je prvním uceleným přehledem oboru rehabilitace. Větší akcent je kladen na rehabilitaci léčebnou. Ve speciální části knihy je zpracována rehabilitace u jednotlivých klinických oborů, kde léčebná rehabilitace zastává významnou roli v léčbě a prevenci. Samostatné kapitoly jsou věnovány rehabilitaci v neurologii, ortopedii, interně, gynekologii, onkologii a psychiatrii. Další kapitoly jsou věnovány problematice bolesti a psychosomatickým onemocněním. Specifikou této publikace je větší prostor věnovaný pohybovému vývoji člověka a možnostem jeho využití v diagnostických a terapeutických postupech pohybové soustavy. Křest knihy proběhl 19. 5. 2010 za přítomnosti zástupců nakladatelství, Nadace Pohyb bez pomoci a zvaných hostů, mezi nimiž byl prezident republiky prof. Václav Klaus, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a další významní hosté.

Zavedení nové rehabilitační metody DNS do praxe

Do praxe byl uveden unikátní nový rehabilitační koncept „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře“. Koncept byl popsán v monografii „Rehabilitace v klinické praxi“. Základy DNS konceptu jsou vyučovány v rámci pregraduálního studia fyzioterapie a seznámeni jsou s ním i studenti lékařství v rámci bloku rehabilitace. Byl vytvořen třístupňový postgraduální edukační systém, který je vyučován v rámci 3 denních kurzů A,B,C. Koncept DNS je klinicky velmi účinný v terapii pacientů s vertebrogenními obtížemi, u řady ortopedických, ale i neurologických a neuro-pediatrických diagnóz. Od r. 2009 probíhá několik tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů k vědeckému ověření efektivity DNS konceptu v klinické praxi.

Nadace Pohyb bez pomoci

Doc. PaedDr. Pavel Kolář jako zřizovatel Nadace Pohyb bez pomoci koordinuje od roku 2008 její činnost v součinnosti se správní a dozorčí radou.

Adjunct Senior Lecturer

Doc. Pavel Kolář, Ph.D., a MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., byli v roce 2008 jmenováni „Adjunct Senior Lecturer“, The Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Western Australia.

Official secretary IPG/CF

PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., čestná funkce OFFICIAL SECRETARY IPG/CF, volená funkce pro období 4 let (2008–2012), mezinárodní sekretář, zvolena 2008.

Státní vyznamenání

Doc. PaedDr. Pavel Kolář obdržel 28. 10. 2007 z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání – Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy.

Kapitoly v monografiích

Kolář, P.: Spondylolistéza – funkční diagnostika a konzervativní terapie in: Suchomel, P., Krbec, M. a kol.: Spondylolistéza, Galén, 1. vydání, Praha 2007, s. 39–59, ISBN 978-80-7262-477-5

Pohybová terapie pacientů s civilizačními chorobami

Pracoviště odborně garantuje, provádí a koordinuje pohybovou terapii pacientů s civilizačními chorobami, v roce 2006 byla rozšířena o pohybovou terapii pacientů s diabetes mellitus II převáděných z inzulínové léčby zpět na perorální antidiabetika, což je také součástí přijatého grantu IGA MZ ČR.

Prezentace konceptu komplexní pohybové a rehabilitační péče

Ve spolupráci s rehabilitační klinikou, klinikou dětské hematoonkologie a subkatedrou TVL IPVZ vzniká vzdělávací tým pro další péči o funkční poruchy hybného systému u specifické skupiny pacientů v dlouhodobé remisi nádorových onemocnění vzniklých v dětství. Problematika je rovněž součástí grantu IGA MZ ČR. První dva kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty proběhly v roce 2004 a 2006.

Pořádání konference

Doc. Radvanský byl prezidentem mezinárodního kongresu České společnosti tělovýchovného lékařství (www.sstacz.cz) v Táboře 2006.

Akreditace

V roce 2006 pracoviště získalo akreditaci nejvyššího stupně pro doktorské vzdělávání lékařů.