Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Rehabilitace
Aplikace a vývoj nových metod rehabilitační péče u dětí a dospělých, jejich praktické uplatnění jak u pacientů hospitalizovaných na Klinice rehabilitace FNM, tak u pacientů ambulantních. Indikace léčebné tělesné výchovy v rámci komplexní terapie se speciálním zaměřením na pohybový, nervový a respirační systém. Integrace oboru do akutní intenzivní medicíny na ARK klinikách a JIP chirurgických klinik. Studium problematiky DMO jak z pohledu akutní terapie, tak i dlouhodobého účinku léčebné rehabilitace. Cílené zaměření na vyhledávání nových forem respirační fyzioterapie u cystické fibrózy a jejich bezprostřední aplikace do léčebného procesu. Základy plicní rehabilitace. Léčebná rehabilitace u sportovců.
 
Tělovýchovné lékařství
prezentace pracoviště

Hodnocení reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Určování adekvátní a optimální zátěže jako součásti modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci civilizačních chorob a dalších chronických neinfekčních onemocnění. Výběr vhodných pohybových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví a stupni aktivního zdraví. Zátěžová funkční diagnostika. Cílená pohybová stimulace jako součást komplexní terapie. Diagnostika a terapie stavů vzniklých neadekvátní tělesnou zátěží. Sport jako součást režimové terapie a sekundární prevence. Výživa ve vztahu ke sportu. Léčba chorob vzniklých z neadekvátně nízké či příliš intenzivní tělesné zátěže. Aplikovaná zátěžová fyziologie.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2023