Úspěchy

U kritických stavů jsme zavedli point of care ultrazvuk

Práce s pacientem v kritickém stavu je velmi náročná především proto, že diferenciální diagnostika musí být hotová ve velmi krátkém čase, často ve stresujících podmínkách bezprostřední záchrany lidského života. Ultrazvukové vyšetření u lůžka nesmírně ulehčuje a zrychluje nezbytnou diagnostiku život ohrožujících stavů.

Po 41 letech jsme vydali první českou komplexní monografii o anesteziologii

Publikace Anesteziologie (nejen) k atestaci je po dlouhých 41 letech teprve čtvrtou ryze českou odbornou publikací, která pojednává problematiku anesteziologie komplexně. Tou první byla monografie legendárního Lva Spinadela, zakladatele prvního oddělení ARO v Československu (SPINADEL, L: Klinická anestesiologie. Praha, Naše vojsko, 1950). Následovaly Keszlerova Anesteziologie (KESZLER, H: Anesteziologie. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1965) a Drábkové Základy anesteziologie (DRÁBKOVÁ, J: Základy anesteziologie. Praha, Avicenum, 1981).

Naše učebnice je určena především lékařům, kteří se připravují ke specializační zkoušce z oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Jednotlivá témata i kapitoly byly zvoleny tak, aby pokryly celé spektrum anesteziologické péče v rozsahu přiměřeném a potřebném právě pro získání kvalifikace. Ne náhodou se většinou kryjí s novými teoretickými otázkami k atestaci, podle kterých se začne zkoušet na podzim 2022. Publikace navíc obsahuje i témata, která s vlastním podáváním anestezie souvisí jen okrajově, avšak doplňují a dokreslují komplexní problematiku anesteziologické péče v našich podmínkách. Právě volba a rozsah kapitol a to „něco navíc“ předurčuje tuto publikaci všem anesteziologům nehledě na délku jejich klinické praxe a erudici. Jistě bude užitečná i pregraduálním studentům se zájmem o náš obor.

Doc. Vymazal jmenován vedoucím Národního dispečinku intenzivní péče

Doc. Tomáš Vymazal byl jmenován vedoucím Národního dispečinku intenzivní péče (NDIP). NDIP je struktura podléhající ministru zdravotnictví ČR. Její fungování je od roku 2021 petrifikováno v zákoně o elektronizaci zdravotnictví. Smyslem NDIP je ve spolupráci s ÚZIS monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat kvalitu a efektivitu intenzivní péče v ČR a v případě potřeby koordinovat relokaci lidských i materiálních zdrojů při poskytování intenzivní péče v rámci ČR.

Závádění PICC katerů dětským pacientům

Program zavádění periferních dlouhodobých žilních katetrů (PICC katetrů) dětským pacientům funguje ve FN Motol již několik let. Problematika je zcela odlišná od dospělé části. Od ledna roku 2020 funguje tým naplno, naplňuje všechny požadavky pracovišť nemocnice, jeho členové edukují dětské pacienty, jejich rodiče i personál jednotlivých oddělení. Pořádáme konference a workshopy s touto tematikou. V roce 2020 bylo zavedeno rekordních 53 periferních žilních vstupů dětem. Naše služby jsou využívány napříč dětským provozem nemocnice.

Doc. Vymazal hlavním autorem a editorem publikace Naléhavé situace na operačním sále

Unikátní, česky psaná publikace shrnující 69 klinicky závažných situací, které vyžadují neodkladné řešení. Jednotlivé komplikace popsány schématem klinické příznaky-okamžitá terapie-následná terapie-riziko-prevence. Publikace Naléhavé situace na operačním sále aneb Co dělat, když... (Karolinum, 2018) je společným dílem lékařů KARIM 2. LF UK a FN Motol a předních odborníků v oboru. Hlavním autorem a editorem publikace je doc. Tomáš Vymazal.

Resuscitační péče o nemocné covidem

Rok 2020 byl významně poznamenám pandemií covid-19. Od března 2020 do dubna 2021 bylo na resuscitačních lůžkách KARIM hospitalizováno 410 pacientů v kritickém stavu, 52 z nich bylo napojeno na ECMO. Každý desátý mezikrajový převoz byl uskutečněn k nám. Doc. Tomáš Vymazal byl jmenován vedoucím lékařem Národního dispečinku lůžkové péče při MZ ČR. Mortalita pacientů hospitalizovaných na KARIM je 32 procent. Celkové počty hospitalizovaných kriticky nemocných, počet ECMO podpor i mortalita patří k absolutní špičce nejen v rámci ČR, ale i srovnatelných pracovišť v Evropě. Spolupodílíme se na mezinárodním výzkumu, úzce spolupracujeme s Ústavem imunologie 2. LF UK a FN Motol – výstupem je řada společných publikací v časopisech s IF.  

Grant TAČR Vývoj diagnostických souprav pro predikci poruch metabolismu myorelaxancií v anesteziologii a intenzivní péči

Cílem projektu Vývoj diagnostických souprav pro predikci poruch metabolismu myorelaxancií v anesteziologii a intenzivní péči je vývoj nových diagnostických souprav pro odhalení atypických forem butyrylcholinesterázy identifikací rizikových variant genu a následné vytvoření národní, příp. nadnárodní databáze jedinců, kterým není vhodné podávat při anestezii svalová relaxancia suxamethonium chlorid a mivacurium.

Projekt v rámci: Program Epsilon, 4. veřejná soutěž vyhlášená TAČR, PID: FV30157. Číslo projektu TH04010116.

Akademické klinické studie KARIM

KARIM byla v roce 2019 vybrána jako jedno z center pro mezinárodní multicentrické studie pořádané Evropskou společností intenzivní medicíny (ESICM). Jedná se o tři akademické studie s tematikou intenzivní medicíny – enterální výživa a nutriční podpora, tekutinové náhrady v IM a nozokomiální nákazy.

ECMO podpora pro pacienty a ECMO tým FN Motol

Po úspěšné aplikaci orgánové podpory přístrojem ECMO v průběhu transplantace plic v roce 2017 jsme v průběhu dalších let rozšířili indikaci zavedení ECMO také pro pacienty, kteří čekají na transplantaci plic a jsou v kritickém stavu. Podporu funkce plic a srdce také poskytujeme pacientům, kteří jsou přijímáni na naše resuscitační lůžka z důvodu akutního respiračního nebo oběhového selhání. V současné době jsou lékaři KARIM členy nově vzniklého ECMO týmu FN Motol.

Koagulopatie v intenzivní péči

Toto téma je již řadu let nosným tématem výzkumu na lůžkách intenzivní péče KARIM, je součástí nabídky doktorandského studia na naší klinice. Díky nejmodernějšímu technickému vybavení můžeme bed-side vyšetřovat stav hemokoagulace v plné krvi v konkrétní klinické situaci. Díky včasné a kompletní diagnostice dokážeme v koagulační kaskádě zasáhnout tam, kde je patologie, a tím významně omezit výskyt hemoragických i trombotických komplikací, které mohou být fatální. V roce 2018 bylo lékaři kliniky na toto téma publikováno 5 prací se souhrnným IF 11.46 a 5 prací v českých a slovenských recenzovaných časopisech. Je na ně čerpán i grant FN Motol.

Kurzy Simulační medicíny pro pre- a postgraduální výuku i zaměstnance

V roce 2019 došlo k dalšímu rozvoji a posílení aktivit Simulačního centra při KARIM 2. LF UK a FN Motol. K dnešnímu dni pořádáme dva volitelné předměty pro pregraduální studenty, na sofistikovaných simulátorech pořádáme kurzy pro zaměstnance KARIM i FN Motol, pořádáme také kurzy v rámci postgraduální výuky a vzdělávání. Naše Simulační centrum je hodnoceno jako jedno z nejlepších v rámci ČR.

Monografie Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Dr. Tomáš Vymazal je spoluautorem (s doc. Pavlem Michálkem z KARIM 1. LF UK a VFN) první monografie svého druhu v češtině, která shrnuje současné poznatky a postupy v problematice anestezie a pooperační péče u výkonů v hrudní dutině od bronchoskopií k transplantacím plic. Samostatné kapitoly jsou věnovány také dětské problematice.

Účast na programu Erasmus

Kliniku si ke své postgraduální přípravě v oboru anesteziologie a intenzívní medicína v rámci programu Erasmus zvolili italští kolegové Dr. Cristina Bonnetti a Dr. Emiliano Petrucci. Kolegové s námi strávili 6 měsíců a získali zde cenné zkušenosti z oblasti anestézie dětí, kardioanestézie a intenzívní medicíny.