Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Klinika anesteziologie a resuscitace byla založena 15. února 1973 jako klinická základna stejnojmenné katedry ILF. Jejím přednostou byl jmenován prof. MUDr. Jiří Pokorný, CSc. Rychle se rozvíjející obor byl záhy zařazen do výuky na Fakultě dětského lékařství (FDL). Od roku 1979 se klinika na výuce podílí pravidelně, od září 1988 se KAR stává jedním z jejích klinických pracovišť. V této době se klinika rozvíjí především v dětské anestezii a dětské resuscitační péči. Toto období je neodmyslitelně spojeno s osobností MUDr. Vladimíra Kyncla.

V roce 1990 střídá ve funkci prof. MUDr. Jiřího Pokorného, CSc., doc. MUDr. Jan Pachl, CSc., který vedl KAR do roku 1996. V tomto roce byl otevřen „modrý pavilon“ pro dospělé pacienty a z důvodu zvyšujících se požadavků na anesteziologickou péči dochází k rozšíření kliniky o 12lůžkové resuscitační oddělení pro dospělé. V tomto roce se novým přednostou dynamicky se rozvíjející kliniky stává prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, který vede kliniku do roku 2014. V průběhu těchto 18 let se pracoviště stává největší klinikou v republice, stoupá její věhlas i renomé nejen doma, ale i v zahraničí. V úzké spolupráci s ostatními obory zajišťují její lékaři péči v mnoha prestižních projektech léčebné péče o dospělé i dětské pacienty. V letech 1990–2010 je primářem kliniky doc. MUDr. Jan Špunda, CSc. V roce 2002 je otevřeno druhé resuscitační oddělení pro dospělé, v roce 2010 se součástí KARIM stává OCHRIP, založený a vedený doc. MUDr. Jarmilou Drábkovou, CSc., bezpochyby ikonou československé intenzivní medicíny. V průběhu roku 2011 se provozy dětské anestezie a resuscitační péče stěhují do nově zrekonstruovaných prostor dětského monobloku.

V roce 2014 je novým přednostou KARIM 2. LF UK a FN v Motole jmenován MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D. V této době na klinice pracuje již více než 110 lékařů. Denně lékaři kliniky podávají anestezii na téměř 60 operačních sálech a pečují o kriticky nemocné na 22 lůžkách pro dospělé a 14 lůžkách pro dětské pacienty. Ročně podají téměř 40 tisíc anestezií a jejich rukama projde téměř 1800 kriticky nemocných pacientů. Svou odborností pokrývají lékaři KARIM 2. LF UK celé široké spektrum výkonů ve všech věkových kategoriích a v celé šíři péče v oboru. Disponují nejmodernější medicínskou technikou a lékařskými technologiemi. Klinika zajišťuje pregraduální výuku mediků 2. LF UK a doktorskou výuku v oboru A+R+IM. Pořádá řadu specializačních nástavbových kurzů. Je akreditovaným pracovištěm.

KARIM patří mezi akreditovaná pracoviště, která poskytují možnost pregraduálního a doktorského vzdělávání v celé šíři oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Klinika úspěšně rozvíjí program doktorandského studia především v těchto oblastech:
Výzkum a klinická aplikace hemokoagulace.
Možnosti perioperační a pooperační analgezie dospělých a dětí.
Mechanické podpory životních funkcí.
Laparoskopické výkony a jejich ovlivnění hemostázy organismu.
Neuromonitoring v intenzivní péči a klinické dopady u kraniotraumat.
Cerebrální oxymetrie v perioepračním období.

KARIM v rámci pregraduální výuky předmětů první pomoc a intenzivní medicína postupně zavádí zážitkovou výuku pomocí počítačových simulací kritických stavů.

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021