Ortopedická klinika dětí a dospělých FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Václav Smetana)

Klinika byla založena v květnu 1945 profesorem MUDr. Otakarem Hněvkovským, DrSc., na základě rozhodnutí rektorátu UK v Praze jako II. klinika pro dětskou chirurgii a ortopedii LF UK v Praze. Se vznikem pediatrického směru (1951) a později fakulty dětského lékařství (1953) se účastnila klinika výuky mediků jak na fakultě všeobecného lékařství, tak na fakultě dětského lékařství. Od roku 1962 pak přešla plně pod FDL UK v Praze. Klinika profesora Hněvkovského, jak se této klinice po léta říkalo, vznikla ve staré historické budově založené čestným pražským občanem profesorem Dr. Josefem Löschnerem v roce 1854. Byla součástí německé univerzity do roku 1945. Posledním přednostou německé ortopedické kliniky byl profesor Dr. Springer, který je počítán mezi rakouské ortopedy. Stará historická budova byla určena v 80.letech k likvidaci, její dětská část byla přestěhována do nové budovy FNM a dospělá část byla v roce 1984 dočasně zrušena. Situace se však vyvinula jinak. V dnešní době je klinika součástí FNM a má dvě části. Padesátilůžková dětská část je umístěna v motolském monobloku, třiapadesátilůžková část pro dospělé je nadále ve staré historické, nyní zmodernizované budově na Karlově náměstí. Jak už bylo zmíněno, byl prvním přednostou kliniky v letech 1945–1971 prof. MUDr. Otakar Hněvkovský, DrSc. Druhým přednostou byl prof. MUDr. Stanislav Popelka, DrSc. (1971–1983), třetím prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc. (1983–1990). Od roku 1990 je přednostou MUDr. Václav Smetana. Z ostatních osobností kliniky je nutno vzpomenout doc. MUDr. Emila Eise, CSc., který se z prvního asistenta prof. Hněvkovského stal koncem 60. let přednostou I. ortopedické kliniky. Kromě doc. Eise se na klinice habilitovali MUDr. Karel Mayer, CSc., MUDr. Eduard Holec, CSc., MUDr. Jaroslava Slačálková, DrSc., a MUDr. Petr Korbelář, CSc.

V období prof. Hněvkovského se pracovníci kliniky věnovali dětské chirurgii, především však problematice vrozených vývojovývh vad pohybového ústrojí, kostních nádorů a léčení následků dětské obrny. Stejně tak byla až do 60. let součástí klinické práce operativa vad páteře. Po celou dobu své existence se klinika zabývala traumatologií dětského věku , a to do 60. let nejen v oblasti pohybového ústrojí. Další náplní byla problematika kostních zánětů. Docent Eis se věnoval otázkám léčení pakloubů dlouhých kostí. S nástupem profesora Popelky nastal rozvoj revmatochirurgie, za jejíhož zakladatele je druhý přednosta kliniky v rámci celého Československa právem považován. Ortopedická klinika byla jedním z pracovišť, kde byly prováděny první kloubní náhrady nejen kyčelního kloubu, ale i drobných kloubů ruky. Prioritní jsou některé operace prof. Popelky v oblasti revmatochirurgie ruky. Pod vedením druhého přednosty kliniky se rozvíjela operativa kostních zánětů a afekcí provázejících dětskou mozkovou obrnu. Profesor Kubát se zaměřil na vybudování nové dětské části kliniky v Motole a má zásluhy na rozvoji dětské traumatologie. Pod jeho vedením nastalo na klinice období renesance operativy páteře a výzkumu systémových onemocnění a vrozených vad. S nástupem posledního přednosty se na kliniku vrátila intenzivnější účast ortopedů na úseku následků dětské mozkové obrny a ostatních neurogenních onemocnění dětí. Na dospělé části nastal v posledních dvou letech prudký rozvoj operativy endoprotetických náhrad v oblasti kolenního kloubu.

Pracovníci kliniky zajišťují v rámci výuky chirurgie přednášky a praktická cvičení na úseku obecné chirurgie, ortopedie a traumatologie (včetně části při státní závěrečné zkoušce).

Dětská část kliniky je svým způsobem v českých zemích, vedle kliniky brněnské, vlastně jedinou specializovanou dětskou ortopedickou klinikou. V klinické, ale i výzkumné sféře se klinika věnuje tradičně pěstovaným úsekům oboru: traumatologii pohybového ústrojí, chirurgii vrozených vad a systémových onemocnění pohybového ústrojí, onkochirurgii, dětské revmatochirurgii a chirurgii neurogenních onemocnění pohybového aparátu, spondylochirurgii a léčbě zánětů kostí. Rozvíjí se sonografická diagnostika a operativa artroskopická. Další rozvoj dospělé části kliniky souvisí s otevřením nového oddělení v dokončovaném monobloku pro dospělé v Motole.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.