Základní informace o doktorském studiu

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Studium na 2. LF UK se řídí zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (SZŘ) a Opatřením děkana č. 1/2023. Základní informace pro studenty doktorských studijních programů jsou uvedeny v tomto manuálu

 • Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.
 • Od akademického roku 2020/2021 se ruší vydávání fakultních kuponů.
 • Zápis se v doktorském studiu uskutečňuje pouze v 1. ročníku, tzn., že studenti 2. a vyšších ročníků se již nezapisují.
 • Student je povinen udržovat osobní údaje aktuální a platné (příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.). Každou změnu je třeba neprodleně nahlásit na Oddělení Ph.D. studia (viz formulář Oznámení o změnách).
 • Standardní doba studia studijního programu trvá čtyři roky podle akreditace příslušného programu. 
 • Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.
 • Studium v doktorských studijních programech se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se v kreditním systému.
 • Předmětům určeným pouze studentům doktorských studijních programů se kredity nepřiřazují.
 • Přihlašování na kurzy, zkoušky, státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu disertační práce přes SIS není možné. 
 • Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Během prezenčního studia využívá student všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Při kombinovaném studiu je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům, např. stipendium, ubytování na koleji, sleva na stravném v menze apod.
 • Studenti studijních programů v češtině a angličtině neplatí žádné školné.

 • Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia měsíčně vypláceno doktorandské stipendium.
 • Doktorand je student se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. Doktorand studuje, pracuje na svém výzkumném projektu, publikuje, podílí se na výuce, na výzkumných projektech svého školitele i celého pracoviště, porad, seminářů apod.
 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta.
 • Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou totožné.
 • Obsahem ISP je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.
 • Schválený ISP je závazný. Žádost o změnu musí být s patřičným zdůvodněním předložena ke schválení oborové radě (OR) v opačném případě je nesplnění předepsaných povinností klasifikováno jako „bez závažných důvodů nesplnil některé části ISP“ a bude stanoveno, jakým způsobem student nesplněné povinnosti splní a dána lhůta k jejich splnění.
 • Plnění ISP podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje OR.
 • Studium sleduje a hodnotí OR.
 • Student, který byl přijat ke studiu v českém studijním programu, by měl psát disertaci v jazyce českém. Vypracování disertační práce v angličtině není automatické. Student si musí podat Žádost o vypracování disertace v cizím jazyce, kterou posoudí OR.
 • Student si nemůže sám měnit téma nebo název své disertační práce. Pokud mu název/téma z nějakého důvodu nevyhovuje, je třeba podat Žádost o změnu názvu/tématu disertační práce, která musí být doporučena školitelem a bude předána k posouzení OR. U změny tématu je nutné k žádosti přiložit ještě anotaci nového tématu. V případě schválení žádosti provede změnu názvu/tématu v SIS Oddělení Ph.D. studia.
 • Pokud chce student mít kromě školitele také konzultanta, musí si o něj požádat. Viz formulář Žádost o přidělení konzultanta. Žádost musí být řádně zdůvodněna, podepsána školitelem a navrženým konzultantem. Poté bude předána k projednání OR. Některé OR uplatňují na konzultanty stejná pravidla jako na školitele.
 • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“.
 • Student může konat kontrolu studia předmětu nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.
 • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia. Výjimkou je uznaná doba rodičovství nebo vážné zdravotní důvody.
Zdravotní pojištění

Od 1. 1. 2018 platí stát pojistné za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Konkrétní podmínky proplácení vám sdělí zdravotní pojišťovna.

Ubytování a stravování
Informace o ubytování na kolejích UK najdete na webu Kolejí a menz UK na záložce Koleje. Informace o stravování v menzách UK na téže adrese na záložce Stravování.
 
Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem studia
Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. 9. 2022.
 
 
Průkazy studentů Univerzity Karlovy
Průkaz je nutný pro přístup do Studijního informačního systému (SIS). Pokyny k zavedení a používání studentských průkazů na UK naleznete na webu Univerzity Karlovy.
 
Platforma doktorského studia – vzdělávání doktorandů
Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.
Poslední aktualizace: 26. 10. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.