Základní informace o doktorském studiu

Studium na 2. LF UK se řídí zákonem č. 111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy (SZŘ) a Opatřením děkana č. 2/2024. Základní informace pro studenty doktorských studijních programů jsou uvedeny v tomto manuálu

Další užitečné informace včetně nabídky kurzů, možností networkingu a studijních tipů můžete nalézt na webových stránkách RUK dedikovaným vzdělávání doktorandů: Platforma doktorského studia.

 • Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia.
 • Zápis se v doktorském studiu uskutečňuje pouze v 1. ročníku, tzn., že studenti 2. a vyšších ročníků se již nezapisují.
 • Prosíme o udržování aktuálnosti vašich osobních údajů. Některé změny můžete jednoduše provádět v SIS (dlaždice "Osobní údaje a nastavení", záložka "Změna údajů"), některé je třeba nahlásit na Oddělení Ph.D. studia pomocí formuláře Oznámení o změnách (jedná se například o změnu příjmení či trvalé adresy), na jehož základě referentky provedou změny v SIS.
 • Standardní doba studia studijního programu je čtyři roky podle akreditace příslušného programu. 
 • Maximální doba studia v doktorském studijním programu činí od akademického roku 2017/2018 osm let a počítá se od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. U studentů, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017 je maximální doba studia standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o 5 let.
 • Studium v doktorských studijních programech se nečlení do jednotlivých úseků studia a neuskutečňuje se v kreditním systému.
 • Přihlašování na kurzy, zkoušky, státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu disertační práce přes SIS není možné. 
 • Studium se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Během prezenčního studia využívá student všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK. Při kombinovaném studiu je doktorand zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům, např. stipendium, ubytování na koleji, sleva na stravném v menze apod.
 • Studenti studijních programů v češtině a angličtině neplatí žádné školné.

 • Studentům v prezenční formě studia je po standardní dobu studia měsíčně vypláceno doktorandské stipendium.
 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele, případně i za účasti konzultanta.
 • Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou totožné.
 • Obsahem ISP je zejména výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.
 • Schválený ISP je závazný. Změny lze provádět při otevření ročního hodnocení (zpravidla červen-srpen), veškeré změny ale podléhají schválení školitelem a oborovou radou.
 • Studium sleduje a hodnotí OR.
 • Student si nemůže sám měnit téma nebo název své disertační práce. Pokud mu název/téma z nějakého důvodu nevyhovuje, je třeba podat Žádost o změnu názvu/tématu disertační práce, která musí být doporučena školitelem a bude předána k posouzení OR. U změny tématu je nutné k žádosti přiložit ještě anotaci nového tématu. V případě schválení žádosti provede změnu názvu/tématu v SIS Oddělení Ph.D. studia. Žádat je třeba i o změnu jazyka, v němž bude vypracovávána disertační práce - studenti přijati do programu akreditovaném v českém jazyce píší práci v češtině. 
 • Pokud chce student mít kromě školitele také konzultanta, musí si o něj požádat. Viz formulář Žádost o přidělení konzultanta. Žádost musí být řádně zdůvodněna, podepsána školitelem a navrženým konzultantem. Poté bude předána k projednání OR. Některé OR uplatňují na konzultanty stejná pravidla jako na školitele.
 • Výsledky zkoušek jsou klasifikovány známkami „prospěl/a“ a „neprospěl/a“.
 • Student může konat kontrolu studia předmětu nejvýše dvakrát, tedy má právo na jeden opravný termín.
 • Děkan na žádost studenta doktorského studijního programu studium přeruší, doba přerušení se však započítává do maximální doby studia. Výjimkou je uznaná doba rodičovství nebo vážné zdravotní důvody. Studia lze rovněž zanechat odevzdáním Prohlášením o zanechání studia.
Zdravotní pojištění

Od 1. 1. 2018 platí stát pojistné za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Konkrétní podmínky proplácení vám sdělí zdravotní pojišťovna.

Ubytování a stravování
Informace o ubytování na kolejích UK najdete na webu Kolejí a menz UK na záložce Koleje. Informace o stravování v menzách UK na téže adrese na záložce Stravování.
 
Dlouhodobý pobyt cizinců za účelem studia
Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. 9. 2022.
 
 
Průkazy studentů Univerzity Karlovy
Průkaz je nutný pro přístup do Studijního informačního systému (SIS). Pokyny k zavedení a používání studentských průkazů na UK naleznete na webu Univerzity Karlovy.
 
Platforma doktorského studia – vzdělávání doktorandů
Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.
Poslední aktualizace: 18. 3. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?