Historie fakulty

Dětská nemocnice a budova, v níž v současnosti sídlí ředitelství FNM a děkanát 2. lékařské fakulty. Foto: FNM.

Univerzitu Karlovu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám.

Vývoj a proměna názvu univerzity

1348–1372 Universita Pragensis (studium generale Pragensis)

1372–1419 třífakultní univerzita, 1372–1419 právnická univerzita

1419–1622 jednofakultní utrakvistická univerzita, 1556–1654 jezuitská akademie

1622 majetek zrušené utrakvistické univerzity předán jezuitům, kteří obnovili čtyřfakultní strukturu univerzity

1654 Karlo-Ferdinandova univerzita (dekretem Ferdinanda II. byly v rámci tzv. univerzitní unie spojeny dvě jezuitské fakulty a dvě světské fakulty)

1882 na základě nařízení Františka Josefa I. z roku 1881 a zákona z 28. února 1882 se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje na dvě vysoké školy

1882–1920 Česká Karlo-Ferdinandova univerzita, 1882–1920 Německá Karlo-Ferdinandova univerzita

1920 Univerzita Karlova, 1920–1945 Německá univerzita v Praze, od 1. září 1939 Německá Karlova univerzita

1998 Univerzita Karlova v Praze

2016 Univerzita Karlova

Zdroj: Forum, speciální číslo k 670. výročí založení UK, 2018, s. 1.

Lékařská (medicínská) fakulta byla součástí univerzity hned od samého jejího založení. Zpočátku byla vybavena skromně, medici se učili bursovním způsobem v bytech mistrů, nicméně nejpozději od roku 1380 existovala „medická“ kolej, nacházela se v Kaprově ulici.

Vznik Fakulty dětského lékařství předurčila Česká dětská nemocnice, jež byla roku 1902 zbudována na Karlově. A nemocnici předcházelo zřízení nalezince v roce 1789 Josefem II.

Fakulta dětského lékařství se osamostatnila v roce 1953. Vládnímu nařízení předcházela několikaletá snaha předních pražských pediatrů, mezi něž patřili prof. Houštěk, dr. Kůta, prof. Kubát, prof. Lukáš, prof. Procházka nebo prof. Švejcar). 27. listopadu 1953 (se zpětnou platností od 1. září 1953) byly z jediné pražské lékařské fakulty vytvořeny fakulty tři: Fakulta všeobecného lékařství, Fakulta dětského lékařství a Fakulta hygienická. Výuka pediatrické fakulty probíhala zejména ve fakultní nemocnici Pod Petřínem a v Dětské fakultní nemocnici (zřízené v roce 1952). Děkanát a posluchárny se nacházely v budově na Karlově.

Stará budova Fakulty dětského lékařství na Karlově, v níž sídlil děkanát, zbořená 1972. Dnes ústí Nuselského mostu.
Fotografie: Archiv Václava Špičáka.

Na počátku 70. let se Fakulta dětského lékařství a Dětská fakultní nemocnice přestěhovaly do Motola, budova nemocnice na vinohradském Karlově musela ustoupit stavbě Nuselského mostu. Fakultní nemocnice v Motole vznikla sloučením Městské nemocnice v Motole a právě Dětské fakultní nemocnice 1. ledna 1971.

Listopadové události roku 1989 přinesly nejen v životě univerzity mnoho změn. Krom jiného došlo v roce 1990 ke změně názvu fakulty na současný název 2. lékařská fakulta.

Literatura:

Koutecký, Josef: Spondeo ac polliceor – Slavnostně slibuji, Triton: Praha 2003.

Více o historii Univerzity Karlovy se dozvíte na webu univerzity.


Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 28. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.