Zařazení do oboru, změny, započtení praxe

Podmínkou pro vstup do specializačního vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře (absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském programu všeobecné lékařství).

Po ukončení studia na lékařské fakultě může podat lékař žádost o zařazení do specializačního oboru dle jím zvolené specializace, a to na základě zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných zařízeních pod odborným dohledem školitele v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo jako rozvolněná příprava, jejíž rozsah nesmí být nižší než polovina stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodičovské dovolené nebo osobu pečující o dítě do zahájení školní docházky, nesmí být rozsah pracovní doby nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než u celodenní průpravy.

Od 1. 7. 2017 lze zařadit lékaře, zubního lékaře pouze do specializačních oborů uvedených v příloze novely zákona č. 95/2004 Sb. Náplně jednotlivých základních kmenů pro lékaře zařazené do oboru od 15. 10. 2020 upravuje vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.


Zařazení do základního oboru

Změny zařazení

Započtení praxe

Poslední aktualizace: 2. 8. 2023 / Lucie Hanušková, MBA