Metodické pokyny a manuály ke studiu

 • Často kladné otázky (FAQ)

 • Jak se přihlásit do SIS (návod pro studenty a školitele)

  Všichni uživatelé se do SIS přihlašují prostřednictvím CAS. Pro přihlášení do SIS je tedy nezbytné mít platné přihlašovací údaje v CAS a mít přidělené oprávnění v SIS.

  Oprávnění v SIS

  Seznam vyučujících, školitelů, konzultantů, oponentů, členů komisí a oborových rad (dále jen uživatelů) je v SIS spravován správcem SIS 2. LF UK. Ten vybraným uživatelům přiděluje oprávnění pro práci se SIS. Kontakt na správce SIS pro 2. LF UK naleznete zde.

  Pozn.: Uživatelům, kteří jsou pouze konzultanti studia/disertační práce studenta anebo oponenti disertační práce studenta se oprávnění nepřiděluje.

  Přihlašovací jméno v SIS

  Přihlašovacím jménem je login z CAS, namísto loginu lze používat osobní číslo (UKČO). K dispozici je vyhledavač loginu a UKČO.

  Heslo v SIS

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Uživatelé se přihlašují heslem CAS. Platnost hesla v CAS je 365 dní. Změnou hesla v CAS se prodlužuje jeho platnost na dalších 365 dní. Pro změnu hesla postačuje v CAS přihlásit se přihlašovacím jménem (login nebo UKČO) a platným heslem. Nemáte-li či neznáte-li své platné heslo CAS, podívejte se prosím na odpověď níže.

  Aktualizace osobních údajů v SIS

  Osobní údaje studentů UK jsou evidovány přímo v SIS studijními referentkami příslušné fakulty/součásti UK, osobní údaje zaměstnanců UK jsou evidovány ve WhoIS příslušným personálním oddělením dané fakulty/součástí UK (pro účely editace osobních údajů jsou za zaměstnance UK považovány i osoby, jež byly v nedávné době zaměstnanci UK) a osobní údaje externích spolupracovníků jsou evidovány ve WhoIS personálními správci z jednotlivých pracovišť (ústavů/kateder/oddělení) fakulty/součástí UK.

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Časté otázky

  • Kde zjistím své UKČO?

  UKČO je uvedeno na univerzitním průkazu (osmimístné číslo pod fotografií). Nemáte-li vydán univerzitní průkaz, UKČO vám mohou sdělit referentky na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí nebo správce SIS.

  • Do CAS jsem se nikdy nepřihlašoval/a, jak se lze přihlásit?

  Účet v CAS je zakládán studentům, zaměstnancům a externím spolupracovníkům fakult i dalších součástí univerzity, viz otázka Kdo eviduje údaje ve WhoIS? Pro přihlášení do CAS slouží webový portál CAS, jako přihlašovací jméno lze použít login CAS nebo UKČO.

  • Co mám dělat, když nemám platné heslo CAS nebo si jej nepamatuji?

  1. Pokud vámi nastavené heslo znáte a jeho platnost expirovala před méně než 100 dny, pak lze nastavit nové zde.
  2. Pokud je heslo expirované delší dobu nebo jej neznáte nebo v CAS ještě žádné nemáte, můžete si nechat vygenerovat nové počáteční ve všech výdejních centrech průkazů (lze i bez průkazu UK) a též u správce SIS (pouze na základě předložení průkazu UK).
  3. V případě trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti center i pověřených pracovišť fakulty lze pro přihlášení do SIS použít neověřené heslo, to však není použitelné např. pro fakultní účty a nelze jej nastavit vždy:

  a) Fakulta anebo uživatel může nastavení neověřeného hesla zablokovat, na což je uživatel upozorněn hlášením ve smyslu Nastavení neověřeného hesla není dovoleno nebo hlášením U tohoto účtu je reset hesla zakázán uživatelem, v takovém případě je možno získat heslo jen dle bodu 2 výše.

  b) V případě zobrazení hlášení Nastavení hesla u vašeho účtu tímto způsobem není možné, databáze CAS neobsahuje vaše rodné číslo, nutné pro ověření vaší totožnosti lze požádat o autorizační kód pro nastavení neověřeného hesla správce SIS.

  Před vypršením 365denní platnosti uživatelem nastaveného hesla je zasíláno avízo (s instrukcemi k prodloužení platnosti hesla) na kontaktní e-mailovou adresu zadanou do CAS, adresu si nastavuje uživatel v CAS explicitně.

  Při problému s volbou hesla, prosím, nastavte heslo splňující podmínky popsané fakultou.

  • Kdo eviduje údaje ve WhoIS?

  Jste-li na UK zaměstnán/a (pracovní smlouva, DPČ nebo DPP), pak jsou tyto vztahy a osobní údaje ve WhoIS evidovány příslušným personálním oddělením. Máte-li studijní vztah na UK a nejste-li na UK zaměstnán/a, pak jsou osobní údaje evidovány příslušným studijním oddělením. Správci WhoIS zajišťují evidenci základních osobních údajů o externích spolupracovnících (jméno, datum narození, stát občanství), vztahy externí spolupracovník (období platnosti a veřejnost vztahu), u vztahů zaměstnanec a externí spolupracovník evidují kontaktní a další údaje, jako např. pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, místnost, funkce na pracovišti, popis činnosti, veřejnost vztahu a kontaktních údajů apod.

  • Jak si mohu změnit e-mailovou adresu v SIS?

  Přihlaste se do SIS a klikněte na ikonu „Osobní údaje“ (v sekci „Ostatní“), v zeleném menu vyberte položku změna údajů. Změnu e-mailové adresy může též provést správce SIS.

  • Mám jinou otázku k SIS, na kterou zde není odpověď. Co mám dělat?

  Kontaktujte správce SIS na naší fakultě.

 • Jak si v SIS vygenerovat výpis splněných povinností (transcript)

  V modulu „Výsledky zkoušek – prohlížení“ na záložce „Přehled výsledků zkoušek“ lze stáhnout výpis splněných povinností. Jedná se o dvojjazyčný dokument (česko-anglický).

  Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na Oddělení Ph.D. studia je možné stáhnout si elektronicky podepsané PDF a to si nechat vytisknout a ověřit na CzechPointu („nechat provést konverzi do listinné formy“).

  Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku nebo předem nahrát on-line do úschovny a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z úschovny.

 • Jak sis v SIS vygenerovat zápisový list po přerušení studia

 • Jak si v SIS vytisknout potvrzení o studiu/absolutoriu

  V modulu "Osobní údaje" v SIS, na záložce „Tisk potvrzení“ si student může stáhnout potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) s elektronickým podpisem. Pokud je požadováno potvrzení v angličtině, překlikněte si v pravém horním rohu z české na anglickou vlajku.

  Takové potvrzení lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

  Formulář potvrzení v listinné podobě je možné získat na Oddělení Ph.D. studia nebo si jej můžete vytisknout ze SIS (zvolte variantu bez elektronického podpisu) a nechat si jej na oddělení potvrdit. 

 • Jak si v SIS změnit osobní údaje

  Údaje, které student může sám změnit

  Ve webové aplikaci „Osobní údaje (O mně)“ na záložce „Změna údajů“ může student změnit tyto údaje, které jsou o něm v systému evidovány:

  • údaj „další adresa“, což je adresa pro doručování písemností v rámci studia

  • údaj o tom, která adresa se má používat při doručování písemností v rámci studia (trvalá, nebo „další adresa“)

  • údaj o koleji a číslu pokoje

  • až tři telefonní čísla: mobil, telefon 1, telefon 2

  • mailová adresa pro komunikaci v záležitostech souvisejících se studiem (preferována je fakultní e-mailová adresa)

  • URL webových stránek studenta

  • bankovní spojení: kód banky, číslo bankovního účtu

  Údaje, které je oprávněno měnit výhradně Oddělení Ph.D. studia:

  Následuje výčet osobních údajů studenta, které může měnit pouze příslušné oddělení fakulty nebo fakult, na nichž student studuje (případně personální oddělení součástí UK, pokud je student současně v pracovně-právním vztahu s některou součástí UK), a to na základě písemného oznámení o změně údajů a předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu studenta (resp. na základě jiného dokladu, je-li to u příslušného údaje níže uvedeno):

  • příjmení, jméno, příp. prostřední jména a rodné příjmení (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  • rodinný stav (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  • tituly před jménem, tituly za jménem – tituly získané studiem na UK nebo na jiné škole

  • rodné číslo, resp. rodný kód cizince

  • pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla)

  • státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.)

  • číslo občanského průkazu

  • až dvě čísla pasů (pro cizince)

  • obec, okres a stát narození

  • údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR

  • údaj „trvalá adresa“

  • aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu (při odevzdání průkazu studenta Oddělení Ph.D.studia a při opětovném vydání průkazu studentovi v případě jeho opětovného nástupu do studia)

  • poznámky k telefonním číslům

  • nejvyšší dosažené vzdělání

  • údaj o změněné pracovní schopnosti – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

  • údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

  Student je povinen udržovat osobní údaje aktuální a platné (příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.). Každou změnu je třeba neprodleně nahlásit rovněž na Oddělení Ph.D. studia (viz formulář Oznámení o změnách).

 • Jak v SIS najít doručené písemnosti

 • Jak v SIS najít maximální dobu studia

 • Jak v SIS najít oponentské posudky na disertaci

  Oponenti vypracují posudky předložené disertační práce, v nichž výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují práci k obhajobě. Posudky jsou ke stažení v SIS nejpozději tři pracovní dny před stanoveným termínem konání obhajoby. O jejich vložení je student informován formou notifikace, kterou obdrží e-mailem.
   
  Po přihlášení do SIS klikněte na modul „Témata prací (Výběr práce)“ a ve filtru nastavte: „Typ práce: disertační práce“ a „Práce: moje práce“. Po kliknutí na tlačítko „Najdi“ se vám dole objeví požadovaný záznam.
   
  Posudky ke stažení můžete získat dvojím způspobem:
  a) kliknutím na tlačítko „detail“ (ikona modrého listu zcela vlevo)
  b) kliknutím přímo na název práce
   
  Pokud jsou již posudky oponentů vloženy do SIS, zobrazí se v dolní části stránky ve sloupečku „Nahrané soubory k práci“. Stáhnout je můžete kliknutím na ikonu „diskety“, otevřít v pdf pak kliknutím na nápis „Posudek oponenta“.
   
 • Jak v SIS najít pozvánky na státní doktorské zkoušky/obhajoby

  V anonymním režimu (tj. bez přihlášení) klikněte na ikonu „Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby“. Ve filtru vyberte v rubrice „fakulta“ z nabídky variantu „2. lékařská fakulta“. Zde se objeví přehled vypsaných termínů. Rozkliknutím konkrétní pozvánky se zobrazí její detail. Modrý nápis „Zobrazení pozvánky“ (vlevo dole) slouží k jejímu otevření ve Wordu.

 • Jak vložit disertaci do SIS

  Datum odevzdání výtisku dizertace (vyžaduje-li jej OR) musí být shodné s datem odevzdání v SIS. 

  Grafický podrobný návod pro uložení disertační práce do SIS.

  Prostřednictvím SIS student odevzdá:

  Elektronickou podobu práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím SIS v aplikaci „Témata prací (Výběr práce)“ – viz grafický návod výše, a to ve formátu PDF/A.

  Student do SIS vloží:

  • text disertační práce
  • autoreferát
  • abstrakt v českém a anglickém jazyce

   

  Na Oddělení Ph.D. studia student odevzdá:

  • Žádost o obhajobu disertační práce na tomto formuláři.
  • Disertační práci v tištěné podobě (v pevné vazbě, dle požadavků jednotlivých OR, lze dohledat v oddílu k jednotlivým DSP)
  •  Autoreferát v pdf formátu a rovněž v tištěné podobě (oboustranný tisk) v počtu 5 ks. Pokud jej příslušná OR požaduje. Požadavky konkrétních oborových rad naleznete v sekci Doktorské studijní programy.
  • Separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech pdf formátu a 1× v tištěné podobě
  • Seznam všech publikovaných prací souvisejících s disertační prací ve wordu nebo pdf formátu a 1× v tištěné podobě
  • Doporučení školitele (není předepsán žádný formulář ani rozsah) a návrhy dvou oponentů (včetně kontaktních adres) v tištěné podobě
  • Aktuální životopis 1× v tištěné podobě (podepsaný)

   

  Jednotlivé kroky při vkládání práce do SIS:

  • Nejprve si student zkontroluje správnost základních informací o své práci uvedených v záhlaví.
  • Poté zkontroluje, příp. upraví údaje v oddílu „Editace práce“. Je třeba doplnit klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
  • Pak teprve student k disertaci přiloží odpovídající soubory, a to zejména vlastní text práce, dále přílohu (má-li práce nějakou), autoreferát a abstrakty v českém i anglickém jazyce.
  • Správnost uložení souborů si zkontroluje student jejich následným stažením a prohlédnutím pomocí ikonky diskety (vlevo u daného souboru).
  • Po úspěšném ověření formátu PDF/A si požádejte o kontrolu Turnitin a Thesis.
  • Po ukončení kontrol nezapomeňte práci odevzdat tlačítkem "Odevzdat".

   

  Důležitá upozornění:

  • Text práce je přijímán pouze ve formátu PDF/A (verze 1a nebo 2u). Je třeba konvertovat z Wordovskéh dokumentu, pokyny k vytvoření validního souboru jsou uvedeny níže v Návodu pro uložení disertační práce. Textové a obrazové přílohy k práci jsou primárně přijímány ve formátu PDF/A . Dále je možno využít formáty: JPEG, WAW, MP3, MPEG-2, MPEG-4, CSV, XML a plain text. Detailní informace obsahuje níže uvedený návod. V případě, že příloh k dané práci je více, je potřeba před jejich nahráním provést komprimaci do jednoho souboru formátu ZIP.
  •  Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu k práci i v jiném než schváleném formátu. Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost. Další informace viz Návod pro uložení disertační práce.
  •  Velikost přijímaných souborů je jednotlivě omezena přibližně na velikost jednoho CD, tj. 850 MB. V případě, že disertační práce, resp. její příloha přesahuje toto omezení, nahraje student do systému pouze vlastní text a abstrakty a přílohu dále předá fakultě na DVD nosiči nejpozději spolu s listinnou podobou práce.
  • Odevzdání práce je možné až v okamžiku, kdy doběhnou úspěšně všechny kontroly na přípustný formát PDF/A.
  • Pokud se vyskytnout s odevzdáním práce potíže, odkazujeme studenta na Poradnu. K požadavku je nezbytné přiložit soubor, který neprošel kontrolami.
   

  Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její listinnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

  Před odevzdáním práce student pečlivě zkontroluje, zda v SIS evidovaný jazyk a názvy práce odpovídají jazyku práce a názvu práce v listinné verzi. V případě neshody je nutné opravit v SIS všechny názvy práce (název v jazyce práce, anglický název práce a český název práce). 

  V případě, že práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví, extrahuje student tyto údaje (například publikace vydané nebo v recenzním řízení, tabulky, sekvence, vzorce, detaily postupů) do přílohy práce. Uvedení části výsledků/metod v příloze nesmí ohrozit srozumitelnost práce jako celku. Školitel může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS, a to až na dobu tří let od termínu obhajoby. Pokud není možné data extrahovat tak, aby se nenarušila srozumitelnost práce, může školitel podat žádost o odložení zveřejnění celé práce na dobu tří let od obhajoby. Žádost lze podat od data přidělení práce do data odevzdání práce. Doporučujeme, aby studenti v případě publikací věnovali velkou pozornost informacím na tomto odkazu. Pokud by totiž vydavatelství umožňovalo zveřejnění publikací, případná žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce by mohla být zamítnuta jako nepodstatná.

  Student musí vložit text disertační práce i v případě, že je k práci podána žádost o odklad zveřejnění.

  V případě technických nejasností kontaktujte prosím správce SIS, v ostatních případech Oddělení Ph.D. studia.

 • Jak vložit stáž do SIS

 • Jak v SIS založit  a schválit ISP  (návod pro studenty 1. ročníků a školitele)

 • Jak v SIS schválit ISP (návod pro OR)

 • Jak v SIS založit RH (návod pro studenty)

 • Jak v SIS schválit RH (návod pro školitele)

 • Jak v SIS schválit RH (návod pro OR)

 • Jak odevzdat žádost přes SIS

 • Manuál pro doktorské studium

 • Omlouvání z termínu státní doktorské zkoušky/obhajoby

  Čl. 11, odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK: „…Nedostaví-li se student k obhajobě disertační práce nebo ke státní doktorské zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován a termín obhajoby, resp. státní doktorské zkoušky propadá. O řádnosti omluvy rozhoduje děkan.

  Čl. 11, odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK: „Pokud všechny posudky nedoporučují disertační práci k obhajobě, může student od obhajoby před jejím konáním odstoupit. Termín obhajoby disertační práce propadá.“

  V praxi mohou nastat tyto případy:

  1. Student se rozhodne odstoupit od obhajoby podle čl. 11, odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK. Student musí podat Oddělení Ph.D. studia písemné sdělení o odstoupení z obhajoby. Termín obhajoby studentovi propadá.
  2. Student se do termínu konání SDZ nebo obhajoby neomluví a ke zkoušce nebo obhajobě se nedostaví: termín studentovi propadá.
  3. Student se do termínu konání SDZ nebo obhajoby neomluví nebo v den konání zjistí, že se nemůže zkoušky zúčastnit. Student neprodleně kontaktuje předsedu komise a Oddělení Ph.D. studia telefonicky a současně e-mailem. Omluví se a důvod omluvy následně doloží např. lékařskou zprávou Oddělení Ph.D. studia. Pokud děkan neúčast schválí jako odůvodněnou, Oddělení Ph.D. studia provede omluvu v SIS. Pokud je žádost shledána bezdůvodnou a je zamítnuta, termín studentovi propadá.
  4. Student se předem omluví ze SDZ nebo obhajoby ze zdravotních či jiných důvodů. Student musí podat Oddělení Ph.D. studia písemnou žádost o omluvení z termínu SDZ nebo obhajoby. Pokud děkan omluvu schválí jako opodstatněnou, Oddělení Ph.D. studia provede omluvu v SIS. Pokud je žádost shledána bezdůvodnou a je zamítnuta, termín studentovi propadá.
   
 • Pokyny pro čerpání prostředků z SVV

 • Studentské průkazy

 • Základní informace pro studenta DSP

 • Žádost o odklad zveřejnění dizertační práce či jejích částí

  Obhájené disertační práce, včetně posudků oponentů a záznamů o průběhu obhajoby jsou veřejnosti zpřístupňovány v digitálním repozitáři UK na základě čl. 12 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UKčl. 9 Opatření rektora č. 16/2019 formou elektronické databáze. Zveřejňování disertačních prací na 2. LF UK je řešeno v čl. 7 Opatření děkana č. 5/2018 (Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací). Tato opatření jsou koncipována tak, aby nemohlo docházet k ohrožení duševního vlastnictví autorů.
   

  V případě, že disertace obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví, budou takovéto údaje uvedeny v neveřejné příloze práce. Návrhy se podávají elektronicky prostřednictvím SIS.

  Postup v SIS

  V modulu „Vypisování témat prací“ se po kliknutí na danou práci zobrazí detail práce – v horní zelené liště se nabízejí dvě záložky – klikněte na „Žádosti o neveřejnost souborů a prodloužení lhůt“. Po rozkliknutí se zobrazí konkrétní formuláře. Vyberte typ žádosti a klikněte na ikonu „Podat žádost“. Do textového pole vložte zdůvodnění – např. „Práce obsahuje skutečnosti, jejichž zveřejnění v databázi by ohrozilo připravovanou publikaci“. Vyplní se text a počet dnů. Přesvědčte se, že žádost byla odeslána. U jedné práce může být podáno i více druhů žádostí.

   

  Návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění celé práce či jejích částí (např. příloh) až na dobu 1096 dní (od data obhajoby)

  V jaké situaci se podává: Týká se prací, které obsahují dosud nepublikované skutečnosti takového charakteru, že jejich zveřejnění v rámci elektronické databáze (prohledávatelné a kopírovatelné) může budit obavy, že dojde k ohrožení duševního vlastnictví autorů. Návrhy školitelů na odložené zveřejnění budou respektovány.
  Kdo podává: školitel či zpravomocněná osoba (např. referentka)
  Kdy se podává: nejpozději v den obhajoby 
   
   
   
Poslední aktualizace: 20. 6. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?