Metodické pokyny a manuály ke studiu

 • Často kladné otázky (FAQ)

 • Jak se přihlásit do SIS (návod pro studenty a školitele)

  Všichni uživatelé se do SIS přihlašují prostřednictvím CAS. Pro přihlášení do SIS je tedy nezbytné mít platné přihlašovací údaje v CAS a mít přidělené oprávnění v SIS.

  Oprávnění v SIS

  Seznam vyučujících, školitelů, konzultantů, oponentů, členů komisí a oborových rad (dále jen uživatelů) je v SIS spravován správcem SIS 2. LF UK. Ten vybraným uživatelům přiděluje oprávnění pro práci se SIS. Kontakt na správce SIS pro 2. LF UK naleznete zde.

  Pozn.: Uživatelům, kteří jsou pouze konzultanti studia/disertační práce studenta anebo oponenti disertační práce studenta se oprávnění nepřiděluje.

  Přihlašovací jméno v SIS

  Přihlašovacím jménem je login z CAS, namísto loginu lze používat osobní číslo (UKČO). K dispozici je vyhledavač loginu a UKČO.

  Heslo v SIS

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Uživatelé se přihlašují heslem CAS. Platnost hesla v CAS je 365 dní. Změnou hesla v CAS se prodlužuje jeho platnost na dalších 365 dní. Pro změnu hesla postačuje v CAS přihlásit se přihlašovacím jménem (login nebo UKČO) a platným heslem. Nemáte-li či neznáte-li své platné heslo CAS, podívejte se prosím na odpověď níže.

  Aktualizace osobních údajů v SIS

  Osobní údaje studentů UK jsou evidovány přímo v SIS studijními referentkami příslušné fakulty/součásti UK, osobní údaje zaměstnanců UK jsou evidovány ve WhoIS příslušným personálním oddělením dané fakulty/součástí UK (pro účely editace osobních údajů jsou za zaměstnance UK považovány i osoby, jež byly v nedávné době zaměstnanci UK) a osobní údaje externích spolupracovníků jsou evidovány ve WhoIS personálními správci z jednotlivých pracovišť (ústavů/kateder/oddělení) fakulty/součástí UK.

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Časté otázky

  • Kde zjistím své UKČO?

  UKČO je uvedeno na univerzitním průkazu (osmimístné číslo pod fotografií). Nemáte-li vydán univerzitní průkaz, UKČO vám mohou sdělit referentky na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí nebo správce SIS.

  • Do CAS jsem se nikdy nepřihlašoval/a, jak se lze přihlásit?

  Účet v CAS je zakládán studentům, zaměstnancům a externím spolupracovníkům fakult i dalších součástí univerzity, viz otázka Kdo eviduje údaje ve WhoIS? Pro přihlášení do CAS slouží webový portál CAS, jako přihlašovací jméno lze použít login CAS nebo UKČO.

  • Co mám dělat, když nemám platné heslo CAS nebo si jej nepamatuji?

  1. Pokud vámi nastavené heslo znáte a jeho platnost expirovala před méně než 100 dny, pak lze nastavit nové zde.
  2. Pokud je heslo expirované delší dobu nebo jej neznáte nebo v CAS ještě žádné nemáte, můžete si nechat vygenerovat nové počáteční ve všech výdejních centrech průkazů (lze i bez průkazu UK) a též u správce SIS (pouze na základě předložení průkazu UK).
  3. V případě trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti center i pověřených pracovišť fakulty lze pro přihlášení do SIS použít neověřené heslo, to však není použitelné např. pro fakultní účty a nelze jej nastavit vždy:

  a) Fakulta anebo uživatel může nastavení neověřeného hesla zablokovat, na což je uživatel upozorněn hlášením ve smyslu Nastavení neověřeného hesla není dovoleno nebo hlášením U tohoto účtu je reset hesla zakázán uživatelem, v takovém případě je možno získat heslo jen dle bodu 2 výše.

  b) V případě zobrazení hlášení Nastavení hesla u vašeho účtu tímto způsobem není možné, databáze CAS neobsahuje vaše rodné číslo, nutné pro ověření vaší totožnosti lze požádat o autorizační kód pro nastavení neověřeného hesla správce SIS.

  Před vypršením 365denní platnosti uživatelem nastaveného hesla je zasíláno avízo (s instrukcemi k prodloužení platnosti hesla) na kontaktní e-mailovou adresu zadanou do CAS, adresu si nastavuje uživatel v CAS explicitně.

  Při problému s volbou hesla, prosím, nastavte heslo splňující podmínky popsané fakultou.

  • Kdo eviduje údaje ve WhoIS?

  Jste-li na UK zaměstnán/a (pracovní smlouva, DPČ nebo DPP), pak jsou tyto vztahy a osobní údaje ve WhoIS evidovány příslušným personálním oddělením. Máte-li studijní vztah na UK a nejste-li na UK zaměstnán/a, pak jsou osobní údaje evidovány příslušným studijním oddělením. Správci WhoIS zajišťují evidenci základních osobních údajů o externích spolupracovnících (jméno, datum narození, stát občanství), vztahy externí spolupracovník (období platnosti a veřejnost vztahu), u vztahů zaměstnanec a externí spolupracovník evidují kontaktní a další údaje, jako např. pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, místnost, funkce na pracovišti, popis činnosti, veřejnost vztahu a kontaktních údajů apod.

  • Jak si mohu změnit e-mailovou adresu v SIS?

  Přihlaste se do SIS a klikněte na ikonu „Osobní údaje“ (v sekci „Ostatní“), v zeleném menu vyberte položku změna údajů. Změnu e-mailové adresy může též provést správce SIS.

  • Mám jinou otázku k SIS, na kterou zde není odpověď. Co mám dělat?

  Kontaktujte správce SIS na naší fakultě.

 • Jak si v SIS vygenerovat výpis splněných povinností (transcript)

  V modulu „Výsledky zkoušek – prohlížení“ na záložce „Přehled výsledků zkoušek“ lze stáhnout výpis splněných povinností. Jedná se o dvojjazyčný dokument (česko-anglický).

  Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na Oddělení Ph.D. studia je možné stáhnout si elektronicky podepsané PDF a to si nechat vytisknout a ověřit na CzechPointu („nechat provést konverzi do listinné formy“).

  Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku nebo předem nahrát on-line do úschovny a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z úschovny.

 • Jak sis v SIS vygenerovat zápisový list po přerušení studia

 • Jak si v SIS vytisknout potvrzení o studiu/absolutoriu

  V modulu "Osobní údaje" v SIS, na záložce „Tisk potvrzení“ si student může stáhnout potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) s elektronickým podpisem. Pokud je požadováno potvrzení v angličtině, překlikněte si v pravém horním rohu z české na anglickou vlajku.

  Takové potvrzení lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

  Formulář potvrzení v listinné podobě je možné získat na Oddělení Ph.D. studia nebo si jej můžete vytisknout ze SIS (zvolte variantu bez elektronického podpisu) a nechat si jej na oddělení potvrdit. Formulář naleznete rovněž v sekci Formuláře a vzory na webových stránkách fakulty.

 • Jak si v SIS změnit osobní údaje

  Údaje, které student může sám změnit

  Ve webové aplikaci „Osobní údaje (O mně)“ na záložce „Změna údajů“ může student změnit tyto údaje, které jsou o něm v systému evidovány:

  • údaj „další adresa“, což je adresa pro doručování písemností v rámci studia

  • údaj o tom, která adresa se má používat při doručování písemností v rámci studia (trvalá, nebo „další adresa“)

  • údaj o koleji a číslu pokoje

  • až tři telefonní čísla: mobil, telefon 1, telefon 2

  • mailová adresa pro komunikaci v záležitostech souvisejících se studiem (preferována je fakultní e-mailová adresa)

  • URL webových stránek studenta

  • bankovní spojení: kód banky, číslo bankovního účtu

  Údaje, které je oprávněno měnit výhradně Oddělení Ph.D. studia:

  Následuje výčet osobních údajů studenta, které může měnit pouze příslušné oddělení fakulty nebo fakult, na nichž student studuje (případně personální oddělení součástí UK, pokud je student současně v pracovně-právním vztahu s některou součástí UK), a to na základě písemného oznámení o změně údajů a předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu studenta (resp. na základě jiného dokladu, je-li to u příslušného údaje níže uvedeno):

  • příjmení, jméno, příp. prostřední jména a rodné příjmení (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  • rodinný stav (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  • tituly před jménem, tituly za jménem – tituly získané studiem na UK nebo na jiné škole

  • rodné číslo, resp. rodný kód cizince

  • pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla)

  • státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.)

  • číslo občanského průkazu

  • až dvě čísla pasů (pro cizince)

  • obec, okres a stát narození

  • údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR

  • údaj „trvalá adresa“

  • aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu (při odevzdání průkazu studenta Oddělení Ph.D.studia a při opětovném vydání průkazu studentovi v případě jeho opětovného nástupu do studia)

  • poznámky k telefonním číslům

  • nejvyšší dosažené vzdělání

  • údaj o změněné pracovní schopnosti – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

  • údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

  Student je povinen udržovat osobní údaje aktuální a platné (příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní údaje atd.). Každou změnu je třeba neprodleně nahlásit rovněž na Oddělení Ph.D. studia (viz formulář Oznámení o změnách).

 • Jak v SIS najít doručené písemnosti

 • Jak v SIS najít maximální dobu studia

 • Jak v SIS najít oponentské posudky na disertaci

  Oponenti vypracují posudky předložené disertační práce, v nichž výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují práci k obhajobě. Posudky jsou ke stažení v SIS nejpozději tři pracovní dny před stanoveným termínem konání obhajoby. O jejich vložení je student informován formou notifikace, kterou obdrží e-mailem.
   
  Po přihlášení do SIS klikněte na modul „Témata prací (Výběr práce)“ a ve filtru nastavte: „Typ práce: disertační práce“ a „Práce: moje práce“. Po kliknutí na tlačítko „Najdi“ se vám dole objeví požadovaný záznam.
   
  Posudky ke stažení můžete získat dvojím způspobem:
  a) kliknutím na tlačítko „detail“ (ikona modrého listu zcela vlevo)
  b) kliknutím přímo na název práce
   
  Pokud jsou již posudky oponentů vloženy do SIS, zobrazí se v dolní části stránky ve sloupečku „Nahrané soubory k práci“. Stáhnout je můžete kliknutím na ikonu „diskety“, otevřít v pdf pak kliknutím na nápis „Posudek oponenta“.
   
 • Jak v SIS najít pozvánky na státní doktorské zkoušky/obhajoby

  V anonymním režimu (tj. bez přihlášení) klikněte na ikonu „Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby“. Ve filtru vyberte v rubrice „fakulta“ z nabídky variantu „2. lékařská fakulta“. Zde se objeví přehled vypsaných termínů. Rozkliknutím konkrétní pozvánky se zobrazí její detail. Modrý nápis „Zobrazení pozvánky“ (vlevo dole) slouží k jejímu otevření ve Wordu.

 • Jak vložit disertaci do SIS

  Upozorňujeme, že je nutné práci nejdříve nahrát a odevzdat v SIS a teprve potom odevzdat listinnou podobu na Oddělení Ph.D. studia. Jsou-li součástí disertace publikace, které nelze zveřejnit, tyto musejí být v elektronické verzi odevzdané formou přílohy. O prodloužení lhůty pro zveřejnění příloh na dobu tří let od obhajoby lze požádat před odevzdáním elektronické verze práce v SIS.

  Návod pro uložení disertační práce do SIS:

  Disertační práce se musí předložit v elektronické a listinné podobě, tedy dvojím způsobem. Podmínkou pro odevzdání listinné podoby práce je její předchozí odevzdání v elektronické podobě v SIS.

  Prostřednictvím SIS student odevzdá:

  Elektronickou podobu práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím SIS v aplikaci „Témata prací (Výběr práce)“ – viz dále návod, a to ve formátu dle čl. 5 OR č. 72/2017.

  Student do SIS vloží:

  • text disertační práce
  • autoreferát
  • abstrakt v českém a anglickém jazyce

   

  Na Oddělení Ph.D. studia student odevzdá:

  • Žádost o obhajobu disertační práce na tomto formuláři.
  • Disertační práci 4× v tištěné podobě (v pevné vazbě)
  •  Autoreferát v pdf formátu a rovněž v tištěné podobě (oboustranný tisk) v počtu 5 ks. Pokud jej příslušná OR požaduje. Požadavky konkrétních oborových rad naleznete v sekci Doktorské studijní programy.
  • Separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech pdf formátu a 1× v tištěné podobě
  • Seznam všech publikovaných prací souvisejících s disertační prací ve wordu nebo pdf formátu a 1× v tištěné podobě
  • Doporučení školitele (není předepsán žádný formulář ani rozsah) a návrhy dvou oponentů (včetně kontaktních adres) v tištěné podobě
  • Aktuální životopis 1× v tištěné podobě (podepsaný)

   

  Jednotlivé kroky při vkládání práce do SIS:

  1. Nejprve si student zkontroluje správnost základních informací o své práci uvedených v záhlaví.
  2. Poté zkontroluje, příp. upraví údaje v oddílu „Editace práce“. Je třeba doplnit klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
  3. Pak teprve student k disertaci přiloží odpovídající soubory, a to zejména vlastní text práce, dále přílohu (má-li práce nějakou), autoreferát a abstrakty v českém i anglickém jazyce.
  4. Správnost uložení souborů si zkontroluje student jejich následným stažením a prohlédnutím pomocí ikonky diskety (vlevo u daného souboru).

  Důležitá upozornění:

  • Text práce je přijímán pouze ve formátu PDF/A (verze 1a nebo 2u). Pokyny k vytvoření validního souboru jsou uvedeny níže v Návodu pro uložení disertační práce. Textové a obrazové přílohy k práci jsou primárně přijímány ve formátu PDF/A (verze 1a nebo 2u). Dále je možno využít formáty: JPEG, WAW, MP3, MPEG-2, MPEG-4, CSV, XML a plain text. Detailní informace obsahuje níže uvedený návod. V případě, že příloh k dané práci je více, je potřeba před jejich nahráním provést komprimaci do jednoho souboru formátu ZIP.
  •  Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu k práci i v jiném než schváleném formátu. Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost. Další informace viz Návod pro uložení disertační práce.
  •  Velikost přijímaných souborů je jednotlivě omezena přibližně na velikost jednoho CD, tj. 850 MB. V případě, že disertační práce, resp. její příloha přesahuje toto omezení, nahraje student do systému pouze vlastní text a abstrakty a přílohu dále předá fakultě na DVD nosiči nejpozději spolu s listinnou podobou práce.
  • Odevzdání práce je možné až v okamžiku, kdy doběhnou úspěšně všechny kontroly na přípustný formát PDF/A.
  • Pokud se vyskytnout s odevzdáním práce potíže, odkazujeme studenta na Poradnu. K požadavku je nezbytné přiložit soubor, který neprošel kontrolami.
   
  Vzhledem k tomu, že se v četných případech opakovaně vyskytují při vkládání disertačních prací do SIS problémy s nahráním práce z důvodu chybného formátu, uvádíme níže podrobný návod, jak práci správně do systému vložit. V případě problémů se lze obrátit na Veřejnou poradnu SIS, která studentům pomůže problém vyřešit. Poradna zpracovává zaslané dotazy postupně, proto není možné, aby byl problém ihned vyřešen. Informace o požadovaném formátu a velikosti souborů najdete v Opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací. Další pokyny se zobrazí v SIS v modulu „Témata prací (Výběr práce)“ při editaci práce. Práce v nesprávném formátu nelze v SIS odevzdat, problémy převodu do požadovaného formátu mohou způsobovat zejména grafy, chemické vzorce apod.
   

  Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její listinnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.

  Před odevzdáním práce student pečlivě zkontroluje, zda v SIS evidovaný jazyk a názvy práce odpovídají jazyku práce a názvu práce v listinné verzi. V případě neshody je nutné opravit v SIS všechny názvy práce (název v jazyce práce, anglický název práce a český název práce). Tato pole může editovat pouze Oddělení Ph.D. studia. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Pověřený pracovník oddělení zaznamená v SIS datum odevzdání listinné podoby práce.

  V případě, že práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví, extrahuje student tyto údaje (například publikace vydané nebo v recenzním řízení, tabulky, sekvence, vzorce, detaily postupů) do přílohy práce. Uvedení části výsledků/metod v příloze nesmí ohrozit srozumitelnost práce jako celku. Školitel může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS, a to až na dobu tří let od termínu obhajoby. Pokud není možné data extrahovat tak, aby se nenarušila srozumitelnost práce, může školitel podat žádost o odložení zveřejnění celé práce na dobu tří let od obhajoby. Žádost lze podat od data přidělení práce do data odevzdání práce. Doporučujeme, aby studenti v případě publikací věnovali velkou pozornost informacím na tomto odkazu. Pokud by totiž vydavatelství umožňovalo zveřejnění publikací, případná žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce by mohla být zamítnuta jako nepodstatná.

  Student musí vložit text disertační práce i v případě, že je k práci podána žádost o odklad zveřejnění.

  Návod pro vkládání elektronické verze práce

  Pro vkládání náležitostí, resp. souborů k práci student v aplikaci „Výběr práce“ po zobrazení detailu své disertační práce zvolí menu „Editace“. Všechny vkládané soubory jsou kontrolovány interním antivirovým programem. Práci, kde je některý ze souborů infikován virem, není možné odevzdat a je nutno soubor upravit a znovu vložit do systému.

  Všechny soubory je nutno vkládat ve formátu dle čl. 5 OR 72/2017. Na obr. 1 je zobrazeno (kromě již vložených souborů) upozornění, kde jsou odkazy na podrobnosti ohledně nově požadovaných formátů. Doporučujeme vyzkoušet vložení souborů se značným časovým předstihem, aby po dokončení finální verze práce nenastaly technické problémy s jejím odevzdáním v SIS. V případě, že vkládaný soubor není ve správném formátu, program zobrazí chybové hlášení a soubor nedovolí k práci přidat a nemůžete ji tedy ani odevzdat.
   

  Nezapomeňte, že přidání souboru k práci sestává z několika kroků: nejdříve zvolte soubor na disku počítače (a použijete tlačítko „Ulož“ v obr. 2), následně po zobrazení názvu vkládaného souboru v položce „Vybraný soubor“ použijte tlačítko „Uložit vybraný soubor k práci“.

  Odevzdání práce

  Odevzdání elektronické verze práce proběhne po stisku tlačítka „Odevzdat práci“. Systém datum odevzdání automaticky zaznamená a zároveň je školitel o jejím odevzdání informován e-mailem, který je zaslán na jeho adresu evidovanou v SIS. Před odevzdáním práce doporučujeme velmi pečlivě zkontrolovat, zda jste omylem nezvolili nesprávné soubory (např. již neaktuální verze) a zda jazyk a název práce uvedené v SIS odpovídají tištěné verzi (při zjištění rozdílů záznam před odevzdáním opravte). Teprve pak zvolte odpovídající tlačítko. Po obhajobě práce má student možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty, a to nejpozději do deseti pracovních dnů po konání obhajoby.

  V případě technických nejasností kontaktujte prosím správce SIS, v ostatních případech Oddělení Ph.D. studia.

 • Jak vložit stáž do SIS

 • Jak v SIS založit  a schválit ISP  (návod pro studenty a školitele)

 • Jak v SIS schválit ISP (návod pro OR)

 • Jak v SIS založit RH (návod pro studenty)

 • Jak v SIS schválit RH (návod pro školitele)

 • Jak v SIS schválit RH (návod pro OR)

 • Manuál pro doktorské studium

 • Omlouvání z termínu státní doktorské zkoušky/obhajoby

  Čl. 11, odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK: „…Nedostaví-li se student k obhajobě disertační práce nebo ke státní doktorské zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován a termín obhajoby, resp. státní doktorské zkoušky propadá. O řádnosti omluvy rozhoduje děkan.

  Čl. 11, odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK: „Pokud všechny posudky nedoporučují disertační práci k obhajobě, může student od obhajoby před jejím konáním odstoupit. Termín obhajoby disertační práce propadá.“

  V praxi mohou nastat tyto případy:

  1. Student se rozhodne odstoupit od obhajoby podle čl. 11, odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK. Student musí podat Oddělení Ph.D. studia písemné sdělení o odstoupení z obhajoby. Termín obhajoby studentovi propadá.
  2. Student se do termínu konání SDZ nebo obhajoby neomluví a ke zkoušce nebo obhajobě se nedostaví: termín studentovi propadá.
  3. Student se do termínu konání SDZ nebo obhajoby neomluví nebo v den konání zjistí, že se nemůže zkoušky zúčastnit. Student neprodleně kontaktuje předsedu komise a Oddělení Ph.D. studia telefonicky a současně e-mailem. Omluví se a důvod omluvy následně doloží např. lékařskou zprávou Oddělení Ph.D. studia. Pokud děkan neúčast schválí jako odůvodněnou, Oddělení Ph.D. studia provede omluvu v SIS. Pokud je žádost shledána bezdůvodnou a je zamítnuta, termín studentovi propadá.
  4. Student se předem omluví ze SDZ nebo obhajoby ze zdravotních či jiných důvodů. Student musí podat Oddělení Ph.D. studia písemnou žádost o omluvení z termínu SDZ nebo obhajoby. Pokud děkan omluvu schválí jako opodstatněnou, Oddělení Ph.D. studia provede omluvu v SIS. Pokud je žádost shledána bezdůvodnou a je zamítnuta, termín studentovi propadá.
   
 • Pokyny pro čerpání prostředků z SVV

 • Studentské průkazy

 • Základní informace pro studenta DSP

 • Žádost o odklad zveřejnění dizertační práce či jejích částí

  Obhájené disertační práce, včetně posudků oponentů a záznamů o průběhu obhajoby jsou veřejnosti zpřístupňovány v digitálním repozitáři UK na základě čl. 12 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UKčl. 9 Opatření rektora č. 16/2019 formou elektronické databáze. Zveřejňování disertačních prací na 2. LF UK je řešeno v čl. 7 Opatření děkana č. 5/2018 (Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací). Tato opatření jsou koncipována tak, aby nemohlo docházet k ohrožení duševního vlastnictví autorů.
   

  V případě, že disertace obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví, budou takovéto údaje uvedeny v neveřejné příloze práce. Návrhy se podávají elektronicky prostřednictvím SIS.

  Postup v SIS

  V modulu „Vypisování témat prací“ se po kliknutí na danou práci zobrazí detail práce – v horní zelené liště se nabízejí dvě záložky – klikněte na „Žádosti o neveřejnost souborů a prodloužení lhůt“. Po rozkliknutí se zobrazí konkrétní formuláře. Vyberte typ žádosti a klikněte na ikonu „Podat žádost“. Do textového pole vložte zdůvodnění – např. „Práce obsahuje skutečnosti, jejichž zveřejnění v databázi by ohrozilo připravovanou publikaci“. Vyplní se text a počet dnů. Přesvědčte se, že žádost byla odeslána. U jedné práce může být podáno i více druhů žádostí.

   

  Návrh na prodloužení lhůty pro zveřejnění celé práce či jejích částí (např. příloh) až na dobu 1096 dní (od data obhajoby)

  V jaké situaci se podává: Týká se prací, které obsahují dosud nepublikované skutečnosti takového charakteru, že jejich zveřejnění v rámci elektronické databáze (prohledávatelné a kopírovatelné) může budit obavy, že dojde k ohrožení duševního vlastnictví autorů. Návrhy školitelů na odložené zveřejnění budou respektovány.
  Kdo podává: školitel či zpravomocněná osoba (např. referentka)
  Kdy se podává: nejpozději v den obhajoby 
   
   
   
Poslední aktualizace: 30. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.