Ústav lékařské informatiky

(doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.)

Lékařská informatika je zcela novým předmětem studia medicíny. Děkan 2. lékařské fakulty zřídil pro jeho výuku v roce 1990 samostatné pracoviště, jež se stalo prvním ústavem lékařské informatiky v tehdejší ČSFR. Od založení ústavu je jeho vedoucím docent MUDr. Pavel Kasal, CSc. Pracoviště je umístěno v budově děkanátu, sestává z pracoven a počítačové třídy, která je součástí lokální sítě. Má celkem pět stálých pracovníků a dalších šest zaměstnanců oddělení výukových systémů Ústavu výpočetní techniky UK, kteří pracují na půdě ústavu. Krom toho zde trvale pracují na konkrétních úkolech stážisté z jiných pracovišť a medici se zájmem o programování.

Na ostatních lékařských fakultách byl dosud tento předmět začleňován do výuky nejrůznějších oborů v závislosti na místních podmínkách. Na 2. LF UK probíhá výuka studentů v prvém a čtvrtém ročníku v podobě samostatného předmětu. Vzorem pro tvorbu výukových osnov byla především zahraniční pracoviště, zejména holandská, která mají v evropských podmínkách v této oblasti vedoucí postavení. Cílem moderní koncepce výuky je především osvojení základních principů práce s lékařskou informací a navození specifického způsobu myšlení. Zvládnutí rutiny práce s počítačem je chápáno jako pomocný prostředek v rámci praktických cvičení. Hlavními tématickými okruhy výuky jsou: metodologie řešení odborného problému, bibliografické lékařské informace a jejich zpracování, metody získávání údajů, typy a vlastnosti lékařských dat, metody hodnocení výsledků a jejich interpretace, formalizace lékařského problému, neurčitost a lékařské rozhodování, dynamické systémy a základy biokybernetiky, klinické informační systémy. Nosným programem vědecko-výzkumné činnosti je tvorba znalostních systémů pro výuku a klinické aplikace. Pro účely výuky jsou rozvíjeny především edukační programy vyšších generací pro rozvoj rozhodování, myšlení a tvůrčího uvažování (simulační programy, interakce s volbou bází znalostí apod.), které jsou připravovány pro jednotlivá pracoviště 2. LF UK. Z klinických aplikací lze uvést různý stupeň integrace prvků umělé inteligence do klinických informačních systémů v oblasti diferenciální diagnostiky, optimalizace terapie, prognostického hodnocení apod. Do této problematiky patří i pojmové zpracování lékařských textů zapsaných v přirozeném jazyce, s čímž těsně souvisí rozpracování různých typů klasifikací lékařských pojmů a číselně kódovaných nomenklatur. Ústav má pracovní kontakty a společné výzkumné projekty se řadou zahraničních pracovišt lékařské informatiky (Vídeň, Berlín, Kodaň, Rotterdam, Ženeva, Montreal). V návaznosti na jednotlivé specializované kvalifikace svých zaměstnanců provádí ústav konzultační činnost pro pracovníky 2. LF a FN v Motole. Jedná se zejména o poradenskou činnost v oblasti aplikace a interpretace statistických metod a dále pak v problematice uživatelských aspektů komerčního softwaru. V počítačové třídě jsou pořádány kurzy pro zaměstnance různého zaměření a různé náročnosti podle stupně znalostí. Krom toho se ústav podílí na koordinaci racionálního využívání výpočetní techniky na 2. LF, vydává odborná vyjádření ke koncepčním problémům v oblasti vybavování jednotlivých pracovišť apod.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.