Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK

(prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.)

Tento ústav patří k prvním svého druhu, který byl ustaven na lékařských fakultách v České republice. 2. lékařská fakulta je také první lékařskou školou, která má jasnou koncepci výuky klinické biochemie, a která pěstuje tento obor jako volitelný povinný předmět. Totéž se týká patobiochemie, kterou chápeme jako teoretickou přípravu pro klinickou biochemii. Oba předměty jsou vyučovány formou blokového studia: patobiochemie ve 4. ročníku po dobu 4 dnů (20 hodin), klinická biochemie v 5. ročníku 5 dnů (25 hodin). Jsou zakončeny zkouškou (písemný text zaškrtávající varianty odpovědí + ústní rozhovor). Studijní program patobiochemie navozuje na látku z biochemie (2. ročník) s tím, že jsou vysvětleny jednak změny v základních metabolických pochodech u chorobných stavů, jednak rozebrány metabolické příčiny onemocnění a poruchy funkce jednotlivých orgánů. V klinické biochemii jsou pak rozebírány modelové příklady pacientů s poruchou vnitřního prostředí, hepatopatiemi, onemocnění ledvin, slinivky břišní, gastrointestinálního traktu, kardiovaskulárního ústrojí a nádorovým onemocněním. Je kladen důraz na vysvětlení patogeneze příčiny poruch, na možnosti biochemické laboratorní diagnostiky a posuzování zdravotního stavu pacienta, tedy znalost cílené ordinace biochemických (ev. laboratorních) testů a interpretace jejich výsledků. Posluchači jsou dále seznámeni s expertními počítačovými programy, které komentují biochemické výsledky. Klinickou základnou ústavu je velké, moderně vybavené oddělení klinické biochemie fakultní nemocnice s poliklinikou v Motole, jehož úkolem je přinášet ošetřujícím lékařům informace o zdravotním stavu pacienta (vyšetřované osoby) pomocí chemických, fyzikálně-chemických, biochemických a imunochemických metod. Vyučované předměty pak mají budoucí lékaře naučit hospodárnému a cílenému používání laboratorních testů a adekvátnímu a správnému hodnocení v praxi. Analýzy se provádějí na moderních typech automatických analyzátorů a jsou zpracovány ve vnitřní síti laboratorního informačního systému.

Oddělení klinické biochemie (dříve Centrální laboratoř) založil prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., v roce 1950 jako laboratoř I. dětské kliniky bývalé Dětské fakultní nemocnice v Praze na Karlově. Profesor Homolka začal také s výukou laboratorních vyšetřovacích metod v rámci výuky pediatrie. Po něm oddělení převzal prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc., který také spolu s doc. RNDr. Helenou Tomášovou, CSc., vedl stáže z biochemických laboratorních metod rovněž v rámci výuky pediatrie. Výuka klinické biochemie a patobiochemie jako samostatných oborů začala až ve školním roce 1991/92.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.