Neurologická klinika FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.)

Neurologické oddělení bylo v motolské nemocnici založeno v roce 1957. Jeho prvním přednostou byl doc. MUDr. Mathon a jeho dlouholetými spolupracovníky MUDr. Káš a MUDr. Orzságh. Oddělení se postupně rozrůstalo a plnilo stále zřetelněji funkce klinického pracoviště, což odpovídalo proměně motolské nemocnice v nemocnici fakultní. Na počátku sedmdesátých let se stal přednostou oddělení prof. MUDr. Hanzal, DrSc., jeden z nejvýznamnějších žáků akademika Hennera, čelný odborník na likvorologii a zánětlivá onemocnění CNS. Významnou měrou přispěl ke vzniku skutečně klinického pracoviště, v něž se v roce 1972 oddělení proměnilo a stalo se neurologickou klinikou FNM. V té době mělo pracoviště již přes padesát lůžek, EEG laboratoř a postupně se rodící i laboratoř vestibulologickou. V roce 1976 odešel profesor MUDr. Hanzal na místo přednosty neurologické kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů do Thomayerovy nemocnice a přednostou kliniky byla jmenována prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc. Věnovala se po desetiletí výzkumu činnosti rovnovážného ústrojí a vybudovala moderně vybavenou vestibulologickou laboratoř evropské úrovně. Od počátku ledna roku 1993 je přednostou kliniky doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Vestibulární laboratoř kliniky zajišťuje komplexní vyšetření funkce rovnovážného ústrojí a okulomotorických funkcí. Možnost elektronystagmografického a stabilometrického vyšetření včetně EMG i kvantitativního hodnocení vizuovestibulární interakce je v rámci České republiky zcela ojedinělá. Klinika díky rekonstrukci získala i prostory pro elektrofyziologické laboratoře. Pracovníci kliniky zajišťují vyšetření elektroencefalografická, elektromyografická i vyšetření evokovaných potenciálů různých modalit. Posledních pět let byly diagnostické možnosti rozšířeny i o ultrazvukové vyšetření extrakraniálních cév i intrakraniální Dopplerskou sonografii. Výsledky elektrofyziologických vyšetření jsou zčásti zpracovávány počítačově on-line a navazuje se na letitou spolupráci s pracovišti ČVUT. Epileptologický program je zaměřen jednak prakticky a je naplňován jak každodenní činností na ambulanci a v protizáchvatové poradně, tak diagnosticky a léčebně zaměřenými pobyty. Je využíván moderní EEG přístroj Brain Quick 100 umožňující brainmapping a frekvenční analýzu záznamů. Cenná je provázannost na klinickou farmakologii a biochemii, využívající sledování hladin antiepileptik. Na klinice je po řadu let prováděn klinický výzkum nových antiepileptik a je rozvíjena i mnoho let trvající spolupráce s teoretickými ústavy České akademie věd a fyziologickým ústavem 1. LF UK. Výzkum je zaměřen na objasnění vztahu struktury a funkce v procesu epileptogeneze. Vedle uvedeného výzkumného zaměření se pracovníci kliniky věnovali klinickému zkoušení nejrůznějších nově zaváděných preparátů – jak tuzemských, tak zahraničních. Od roku 1982 pak na klinice běží longitudinální studie zaměřená na zkoumání etiopatogeneze parainfekčních multifokálních postižení CNS podmíněných především herpetickými viry a Borrelia burgdorferi.

Klinika slouží jako superkonziliární pracoviště v oblasti vestibulologické, epileptologické, neuroinfekcí, vaskulárních onemocnění a lékaři pracují v dalších poradnách. Provádí se i akupunktura a další reflexní a rehabilitační metody. Klinika spolupracuje těsně s otorhinolaryngologickými a oftalmologickými pracovišti. 5 let již trvá spolupráce v rámci skupiny pro studium lymeské borreliózy s dermatovenerologickou klinikou 2. LF UK, Výzkumným ústavem chorob revmatických, 4. interní klinikou 1. LF UK, Státním zdravotním ústavem a infekční klinikou 2. LF UK.

O výuce posluchačů 2. LF UK, kterou zajišťují školští pracovníci kliniky společně s kolegy z kliniky dětské neurologie, byla zmínka v předešlé kapitole.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.