Klinika dětské onkologie FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.)

Klinika dětské onkologie (KDO) je prvním a jediným specializovaným pracovištěm oboru dětské onkologie v republice. Na její půdě vlastně obor dětské onkologie , v Československu neexistující, vzniknul. Obor se začal rozvíjet na klinice dětské chirurgie Dětské fakultní nemocnice v roce 1964, kdy její tehdejší přednosta prof. Kafka pověřil MUDr. Kouteckého cílenou péčí o onkologicky nemocné děti přijaté na kliniku. 1. července 1971 byl po doložitelném pokroku jmenován Dr. Koutecký ordinářem. Byl to vůbec první ordinariát oboru klinické onkologie v tehdejším Československu. V říjnu 1974 byla rekonstrukcí části kliniky a dvou sklepních místností otevřena „Stanice dětské onkologie“ s 18 lůžky a spolu s ní onkologická laboratoř. Bylo to tehdy první onkologické pracoviště v republice, ostatní (pro dospělé) byla pracovišti radioterapeutickými. Vedoucím lékařem byl Dr. Koutecký. Po přestěhování kliniky z Karlova do motolského areálu bylo 1. listopadu 1978 otevřeno samostatné oddělení dětské onkologie FNM (primariát). Počátečních 18 lůžek oddělení se brzy rozšířilo na 25. 1. června 1983 získalo oddělení statut kliniky a stalo se současně základnou fakulty pro výuku onkologie. Přednostou byl jmenován docent a později profesor Koutecký, DrSc. V únoru 1986 byla klinika druhým 25lůžkovým oddělením rozšířena na 50 lůžek a konečně 1. prosince téhož roku o dalších deset na 60. Umístění v suterénu motolského monobloku a značné prostorové omezení velmi znesnadňovala rozsáhlou činnost kliniky a proto vedení FNM rozhodlo na jaře 1993 o jejím přestěhování do 1. poschodí, kde jsou podmínky pro nemocné děti i pracovníky nesrovnatelně lepší. Bylo možné zřídit laboratoře pro biologii nádorové buňky.

KDO zajišťuje péči o onkologicky nemocné děti a mladistvé z celé ČR se všemi druhy nádorových onemocnění s výjimkou leukémií. V posledním období zahájila v úzké spolupráci s II. dětskou klinikou transplantace kostní dřeně, zřízeno bylo pracoviště ambulantní chemoterapie. Motolský komplex umožňuje zajistit veškerou komplexní péči prostřednictvím téměř všech specializovaných pracovišť. Radioterapii obstarávají radioterapeutické kliniky 1. a 3. lékařské fakulty. Celotělové ozáření v rámci dřeňových transplantací Ústav radiační onkologie na Bulovce. V sousedství monobloku však už vyrůstá vlastní radioterapeutické pracoviště. Idea centralizované péče spočívá v tom, že relativně malý počet onkologicky nemocných dětí vyžaduje péči specializovaných dětských onkologů na superspecializovaném pracovišti, které disponuje pediatricky orientovaným zázemím mnoha odborných pracovišť diagnostického i terapeutického zaměření. To přináší při neodmyslitelné koncentraci pacientů (SZO doporučuje zřízení takového pracoviště pro oblast zhruba 5–6 mil. obyvatel) dostatek vědomostí, zkušeností i materiálního zajištění. Je prokázáno, že péče roztříštěná přináší o více než 100 % horší výsledky. Předpoklady pro to od samého, a zpočátku velmi svízelného vývoje, splňuje pouze pracoviště ve FNM. Dokladem významu takového pojetí jsou docilované léčebné výsledky, které se 60 % – 70 % řadí mezi výsledky docilované předními světovými pracovišti (kolísaly mezi 3 % – 5 % v počátcích).

Výuka onkologie probíhala léta ve 4. ročníku blokovým systémem, zpočátku v „trojkombinaci“ s výukou radiodiagnostiky a nukleární mediciny. Studenti tomuto předmětu říkali „trojskok“. Nyní je už několik let onkologie předmětem samostatným a od letošního roku je přesunuta do ročníku pátého. Dvoutýdenní blok je rozšířen o týden volitelně povinné klinické onkologie pro zájemce, jichž je hodně. Ve výuce onkologie dospělých pomáhají klinice pracovníci radioterapeutického oddělení FNM. Struktura výuky spočívá v seminářích, „velkých“ a rentgenových vizitách a práce u lůžka se snahou umožnit studentům provádět co nejvíce výkonů.

Dlouhou řadu let se pracovníci kliniky zabývají prací výzkumnou. I když má převážně charakter výzkumu klinického, začínají do ní pronikat prvky výzkumu základního, samozřejmě se zřetelem na jeho klinické využití. Současné dvě výzkumné oblasti dotované granty se týkají problematiky pozdních následků protinádorové léčby u dětí a otázek klinické onkologické imunologie. Významným způsobem se rozšířily styky a spolupráce se zahraničními partnery.

Podmínky, ve kterých KDO zajišťovala do listopadu 1989 pediatricko-onkologickou péči, byly tristní. Veřejnost se s touto situací seznámila během prosince 1989 a prvních měsíců 1990 prostřednictvím sdělovacích prostředků. Její pochopení a nadšení vyvolalo pozitivní reakcí, která vedla k založení konta a posléze nadace „Národ dětem“ určených pro KDO, resp. onkologicky nemocné děti ošetřované na KDO FNM. Její význam je pro zlepšení kvality komplexní péče nezměrný a prospívá navíc i mnoha ostatním pacientům a pracovištím FNM.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.