I. interní klinika FNM a 2. LF UK

(prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.)

V areálu FNM začala výuka vnitřního lékařství ve školním roce 1977/1978, klinika byla zřízena k 1. 7. 1978. (Na fakultě ovšem fungovala už od roku 1955 interní klinika ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, předtím se interní lékařství učilo na I. interní klinice FVL a v nemocnici Na Bulovce.) Prvním přednostou byla jmenována docentka MUDr. Jaroslava Fišerová, CSc. Pedagogický sbor kliniky tvořili jednak učitelé, kteří do FNM přešli z nemocnice Pod Petřínem, jednak někteří pracovníci interních oddělení FNM. Už od počátku měla klinika koronární jednotku a kardiologie byla v popředí jejího zájmu i vzhledem k významné možnosti spolupráce se specializovaným pracovištěm pediatrické kardiologie a kardiochirurgie – pozdějším Kardiocentrem. Od roku 1981 převzala klinika funkci oblastního kardiostimulačního pracoviště. Kromě kardiologie se tu věnovala pozornost také gastroenterologii a nefrologii. Doc. Fišerová byla v roce 1983 jmenována profesorkou vnitřního lékařství. V roce 1990 ji ve funkci přednosty nahradil na základě konkurzního řízení docent MUDr. František Kölbel, DrSc., který se stal profesorem v roce 1992. Nové vedení (zdravotnickým zástupcem je doc. MUDr. Josef Osten, CSc.) dalo klinice pevnou organizační strukturu a pracovní řád a zavedlo systém diferencované péče o nemocné s poskytováním takové kvality a intenzity péče, jakou zdravotní stav nemocných vyžaduje. Základními oblastmi odborné orientace kliniky jsou kardiologie, gastroenterologie a diabetologie s intenzivní metabolickou péčí. V oblasti kardiologie se podařilo získat prostředky na nový monitorovací systém koronární jednotky, bylo plně rozvinuto Holterovské monitorování arytmií, kardiostimulační pracoviště provádí přes 200 implantací ročně, zavedlo moderní způsoby kardiostimulace a elektrofyziologické vyšetřování nemocných s arytmiemi. Pro invazivní diagnostiku byla vybudována vlastní katetrizační laboratoř v těsné blízkosti koronární jednotky, počítá se i s prováděním koronárních angioplastik. Kromě péče o nemocné ischemickou chorobou srdeční setrvává klinika u zájmu o vrozené srdeční vady dospělých. Gastroenterologická pracovní skupina zavedla řadu endoskopických diagnostických a léčebných metod (endoskopická retrográdní choledochopankreatografie, papilosfinkterotomie, litotrypsie, polypektomie). Ve spolupráci s pracovníky chirurgické kliniky byla ve FNM zavedena trvalá služba urgentních endoskopií proximální i distální části trávicího ústrojí. Pro jednotku intenzivní metabolické péče, která pracuje od března 1990, jsou hlavními oblastmi zájmu diabetologie a poruchy výživy s potřebou umělé enterální i parenterální výživy. Pro tuto oblast se klinika stala konziliárním pracovištěm všech zařízení dospělé části FNM, a podílí se široce na pre- i postgraduální výuce.

Po reformě studia a změně náplně výuky oboru vyučuje klinika vnitřní lékařství ve 3.–6. ročníku. Výuku trvale inovuje, v současné době je před zahájením provozu počítačová studovna s výukovým i zkušebním programem ze všech oblastí vnitřního lékařství. Pracovníci kliniky připravují spolu s nakladatelstvím H+H kazuistické texty pro posluchače fakulty a budou se podílet na dalším vývoji počítačového programu ve spolupráci s 1. LF UK. Jednotlivá odborná pracoviště kliniky, zejména echokardiografická, sonografická a endoskopická laboratoř vyučují v postgraduálních programech.

Výzkumná činnost, zajišťovaná převážně formou grantů, se zaměřuje na zmíněné hlavní druhy pěstované na klinice.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.