I. dětská klinika FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Jan Janda, CSc.)

Původ I. dětské kliniky byl zmíněn v jedné z předcházejících kapitol. V dnešní podobě vznikla v roce 1945 a jejím prvním přednostou se stal profesor MUDr. Jiří Švejcar, DrSc. Teprve v novém prostředí České dětské nemocnice se klinika o zhruba 100 lůžkách mohla rozvinout v plné šíři. Největší zásluhou profesora Švejcara byla schopnost rychle rozpoznat důležitost jednotlivých specializací v pediatrii a najít schopné a nadšené spolupracovníky. Švejcar byl také jedním z hlavních iniciátorů založení fakulty dětského lékařství a Ústavu výzkumu vývoje dítěte. Těžištěm práce na klinice zůstávala kojenecká problematika, výzkum umělé výživy a spolupráce s výrobci sušeného mléka. Na klinice vzniklo oddělení péče o nedonošené děti, dobrá spolupráce byla s porodnickými klinikami na Karlově a později v Londýnské ulici. Velkým pokrokem bylo zavedení školní výuky na klinice, které později vyústilo v legalizaci řádné nemocniční školy. Z dalších pěstovaných oborů je nutné zmínit péči o alergiky, především o pacienty s bronchiálním astmatem. Profesor Poláček vypracoval na tehdejší dobu originální přístupy léčení dětských toxikóz a byl zakladatelem subspecializace dětské nefrologie. Dalšími obory rozpracovanými na klinice byla dětská endokrinologie a dětská gastroenterologie. Po odchodu prof. Švejcara na nově vzniklou dětskou kliniku ILF v Thomayerově nemocnici v Krči se přednostou stal profesor MUDr. Emil Poláček, DrSc. V roce 1971 se klinika přestěhovala do motolské nemocnice. Poláček kliniku vedl až do svého penzionování v roce 1973, kdy vedení převzal profesor MUDr. Kamil Kubát. Jeho zásluhou bylo především dlouholeté pečlivé vedení časopisu Čsl. Pediatrie, jehož byl hlavním redaktorem. Po jeho penzionování v roce.... převzala kliniku docentka MUDr. Zdeňka Třesohlavá, (profesorkou jmenována 1982). Zabývala se především problematikou dětských mozkových dysfunkcí. Od roku 1989 je přednostou docent MUDr. Jan Janda, CSc. Klinika má celkem 110 lůžek na 5 klinických odděleních, 2 vlastní laboratoře a komplement. Nosným programem kliniky je péče o děti s nízkou porodní hmotností a patologické novorozence (doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.), o nejtežší pacienty s bronchiálním astmatem a alergickými onemocněními (doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.), o děti s endokrinopatiemi (doc. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.). Děti s onemocněním ledvin jsou soustředěny na oddělení na kterém byl v roce 1978 také zahájen chronický dialyzační program a ve spolupráci s Kardiocentrem a dětskou chirurgickou klinikou program transplantací ledvin (as. MUDr. Vladimír Rambousek). Na smíšeném oddělení pro kojence, batolata i větší děti se řeší problematika výživy a onemocnění gastrointestinálního traktu (doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.). Má rozsáhlou aktivitu endoskopickou. Na posledním oddělení je věnována péče kojencům a batolatům s akutními onemocněními. Disponuje jednotkou intermediární péče (as. MUDr. Květa Bláhová, CSc.). Od roku 1991 je členem pracovního týmu kliniky také klinický antropolog. Pracovníci kliniky iniciovali založení zájmových klubů pro příznivce dětské dialýzy a transplantace a dívky s Turnerovým syndromem. Z imunologické laboratoře při I. dětské klinice vzniklo v roce 1991 samostatné Oddělení klinické imunologie FNM.

Na klinice probíhá výuka studentů v oboru pediatrie a psychologie ve 3.–6. ročníku. Je vyvíjena celá řada aktivit při tvorbě výukových programů (počítačové programy, videoprogramy atd.) a organizují se již tradiční výměnné zahraniční praxe studentů s pracovišti v Hannoveru, Erlangenu a Freiburgu. V jednotlivých subspecializacích je klinika školícím místem výchovy postgraduální.

Výzkumná činnost je zaměřena na uvedené specializace a probíhá jednak formou grantů přidělených Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR (6 grantů, z toho u dvou je klinika pracovištěm hlavního řešitele), jednak formou mezinárodní spolupráce (Heidelberg, Vídeň, Hannover, Lyon, Freiburg i.B.). V plánu jsou projekty spolupráce s interními klinikami 2. LF UK v oblasti gastroenterologie a nefrologie.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.