Dětská psychiatrická klinika FNM a 2. LF UK

(doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.)

Obor psychiatrie má na 2. LF UK svou základnu na dětské psychiatrické klinice, která byla otevřena v říjnu 1971 – do té doby hostoval na psychiatrické klinice fakulty všeobecného lékařství UK. Prvým přednostou a vedoucím oboru na fakultě byl do své smrti v roce 1976 prof. MUDr. Jan Fischer, DrSc., dalším přednostou byl do roku 1986 doc. MUDr. Stanislav Drvota, DrSc., od té doby vede kliniku doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.

Klinika poskytuje diferencovanou péči v celém spektru biopsychosociálního přístupu ve vlastním 50lůžkovém pavilonu. Výraznou orientací je rodinný přístup a spolupráce s dalšími klinickými obory v oblasti psychosomatických poruch, pro kterou fakultní komplex poskytuje potřebné podmínky. Do této oblasti jsou zakotvené i výzkumné projekty kliniky.

Pedagogickým cílem je zprostředkovávání vhodného rozsahu znalostí a dovedností oborových poznatků a přístupů pro lékaře a další odborníky v klinicky orientované činnosti, zejména v pozici rodinných lékařů. Obor je vyučován blokově po dobu... týdnů v .. ročníku. Mezi volitelně povinné předměty 5. ročníku je zařazena psychoterapeutická propedeutika.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.