Jiné úspěchy

Příprava zprávy Responding to Violence Against Women and Children During Covid-19: Impact on Service Provision, Strategies and Actions in the WHO European Region

Zpráva Responding to Violence Against Women and Children During Covid-19: Impact on Service Provision, Strategies and Actions in the WHO European Region předkládá shrnutí jednotlivých politik, strategií vládních i nevládních organizací v oblasti násilí na ženách a dětech v průběhu pandemie COVID-19 v evropském regionu WHO. Zpráva analyzuje období 1. 1. – 17. 9. 2020, kdy celkem 52 států  evropského regionu WHO přijalo příslušná opatření s ohledem na celospolečenskou situaci. Koordinátorem sběru dat v ČR byla jmenována PhDr. Alena Švancarová. Zpráva byla publikována v září roku 2021 a je ke stažení na:

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289056403

European regional status report on Preventing violence against children 2020

Prevence násilí na dětech představuje v současné době jednu z hlavních priorit veřejného zdraví. Jen v evropském regionu WHO se v průběhu svého života setká 55 milionů dětí s násilným jednáním, jehož důsledky mají devastující důsledky na kvalitu života obětí a kladou vysoké nároky na zdravotně sociální služby.

Publikace European regional status report on Preventing violence against children 2020 zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030 prostřednictvím optiky sedmi strategií INSPIRE založených na důkazech pro ukončení násilí na dětech. Data byla shromážděna prostřednictvím průzkumu vládou jmenovaných národních koordinátorů ve 45 z 53 členských států evropského regionu WHO.

Koordinátorem sběru dat za Českou republiku byla jmenována PhDr. Alena Švancarová z Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Na sběru dat se dále podíleli: Mgr. Martina Petrovičová (Policejní prezidium ČR), Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková (MŠMT), Mgr. Barbora Šváchová (MV ČR), Ing. Štěpánka Tyburcová (MZ ČR), Mgr. Jan Švancara (ÚZIS), MUDr. Petr Kašpar (2. LF UK) a MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (3. LF UK).

Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD

Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 prezentoval MUDr. Petr Kašpar výsledky zajímavé studie v rámci konference s mezinárodní účastí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Přednáška na téma Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD mapovala trend posledních let v této oblasti, kdy narůstá počet dětí, u kterých zcela nebo částečně chybí očkování dle povinného očkovacího kalendáře. Tento trend zapříčinil snížení proočkovanosti a zvýšeného výskytu preventabilních onemocnění (např. morbilli) nejen v České republice.

Příspěvek byl zařazen do Sborníku abstraktů: KAŠPAR, Petr, Alena ŠVANCAROVÁ, Ivana HOLCÁTOVÁ, Eva PÝCHOVÁ a Jindřich POHL. Problematika odmítání očkování u dětí v ordinaci PLDD. In: Sborník abstraktů: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2019, Konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Lékařská fakulta OU v Ostravě, 2019, s. 42. ISBN 978-80-7599-129-4.

Publikace na témata dítě ohrožené násilím a náhradní péče o děti

MUDr. Petr Kašpar publikoval dvě kapitoly pojednávající o problematice násilí a náhradní péči o děti v rámci knihy Pediatrická propedeutika. Publikace vznikla na základě iniciativy pracovníků 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je určena pro studenty pregraduálního i postgraduálního studia. V roce 2019 bylo vydáno již třetí, přepracované vydání této původní učebnice pediatrické propedeutiky, která pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií, v úvodu do neonatologie shrnuje zásadní poznatky o vyšetření novorozence, důraz klade mimo jiné na prevenci zdravotního postižení u dětí, a to jak na novorozenecký screening, preventivní prohlídky, imunizaci, tak na ochranu před sociálně patologickými jevy, jako jsou návykové látky, šikana či zneužívání dětí. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného studenta medicíny, ale ani lékaře pediatra, neboť seznamuje s aktuálními poznatky v daném oboru.

  • KAŠPAR, Petr. Dítě ohrožení násilím. In: Pediatrická propedeutika. 3., přepracované vydání. Praha: Galén, 2019, s. 217–221. ISBN 978-80-7492-442-2
  • KAŠPAR, Petr. Náhradní péče o děti. In: Pediatrická propedeutika. 3., přepracované vydání. Praha: Galén, 2019, s. 223–227. ISBN 978-80-7492-442-2

Dr. A. Švancarová se zúčastnila 9th Meeting of Health Focal Points for Violence and Injury Prevention in the WHO European Region v Lucemburku

Ve dnech 1.–2. října 2019 reprezentovala PhDr. Alena Švancarová Českou republiku na pracovní skupině zástupců členských zemí WHO pro koordinaci prevence úrazů a násilí v evropském regionu WHO. Úrazy a násilí stále patří mezi hlavní příčiny mortality dětí. Následující intervence je nezbytné zaměřit zejména na dopravní úrazy, tonutí a interpersonální násilí. Vzhledem k dobře zavedenému systému meziresortní spolupráce v jednotlivých státech je nezbytné pokračovat v dosavadní praxi a zvyšovat zdravotní gramotnost v širším kontextu.

Zdraví, věc veřejná aneb předvánoční setkání rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním

Ve středu 12. 12. 2018 se v Orea Hotel Pyramida uskutečnilo předvánoční setkání rodin, které pečují o děti se vzácným onemocněním. Akce pod názvem Zdraví, věc veřejná byla realizována pod záštitou Národního koordinačního centra pro pacienty se vzácným onemocněním při ÚBLG 2. LF UK a FN Motol a Centra úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK (dále jen CUP). Program a organizační zajištění akce vzaly na svá bedra Ing. Ivana Funková, MBA, (ÚBLG) a PhDr. Alena Švancarová (CÚP).

Odpolední setkání se neslo v duchu předvánoční atmosféry. Při ochutnání drobného občerstvení jsme zavzpomínali na krásné chvíle letošního roku, ale také na okamžiky méně radostné, které vyžadovaly značnou dávku síly, lásky a nemalé porozumění širokého okolí. Neformální diskuse zahrnovala problematiku vzácných onemocnění. Diskusi zahájila prof. Eva Seemanová, která je držitelkou řady prestižních ocenění a autorkou mnoha publikací z oboru lékařské genetiky. Následovala úvodní prezentace dr. Markéty Vlčkové a dr. Pavla Tesnera. Následné dotazy z řad přítomných rodičů poukázaly na praktické problémy a úskalí zdravotnictví v tomto směru, nicméně sdílení rad a zkušeností všech zúčastněných přispělo k pozitivním závěrům celého setkání.

„Vzácná onemocnění ovlivňují kvalitu života nejen samotného dítěte, ale celé jeho rodiny, kdy spolupráce multidisciplinárního týmu je naprosto nezbytná, a proto participaci CÚP na této akci považuji za stěžejní,“ uvedla dr. Švancarová.

Dr. A. Švancarová byla za Českou republiku jmenována koordinátorem studie WHO pro 1. globální zprávu o stavu prevence v oblasti násilí na dětech

Dr. A. Švancarová byla v roce 2018 nominována za Českou republiku na pozici hlavního koordinátora studie Global status report on preventing violence agaist children. Členy řešitelského týmu byli dále zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva vnitra, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, 2. LF UK a 3. LF UK. Cílem bylo zmapovat problematiku násilí na dětech (prevence, dostupné služby, statistická data) z různých úhlů pohledu. Výsledná publikace bude volně ke stažení na stránkách Světové zdravotnické organizace.

Dr. A. Švancarová byla za Českou republiku jmenována koordinátorem studie WHO v oblasti dopravní bezpečnosti

PhDr. A. Švancarová byla v roce 2017 nominována za Českou republiku na pozici hlavního koordinátora studie 4th Global status report on road safety. Členy řešitelského týmu byli dále zástupci Ministerstva zdravotnictví, Besipu, Ministerstva vnitra, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a další bezpečnostní experti. Cílem bylo zmapovat problematiku dopravních úrazů v ČR z různých úhlů pohledu. WHO oslovila řadu dalších zemí, výsledná publikace bude volně ke stažení na stránkách Světové zdravotnické organizace.

Dr. Švancarová byla jmenována místopředsedkyní Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů při MZ ČR

Ustavení Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů na Ministerstvu zdravotnictví ČR a vytvoření Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 (NAP) lze považovat za zásadní krok systémového řešení problematiky dětských úrazů v České republice, který je velmi kladně hodnocen orgány WHO a EU. V současné době dochází k vyhodnocení NAP za období 2007–2017 a koncepci nového akčního plánu. Hlavním cílem zůstává snížení dětské úmrtnosti v důsledku úrazů a snížení četnosti úrazů jako takových.

Centrum úrazové prevence pořádalo seminář na téma Úrazy dětí v jezdectví pod záštitou MZ ČR

Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK (CÚP) se podařilo získat finanční podporu na projekt zaměřující se na úrazy dětí v jezdeckém sportu v rámci volnočasových aktivit. Záštitu nad seminářem převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Seminář zahajoval náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Martin Holcát, MBA. Odbornou garanci celému projektu poskytla emeritní vedoucí představitelka CÚP doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., která se však bohužel ze zdravotních důvodů nemohla semináře zúčastnit. Celou akci moderovala Mgr. Pavlína Danková. PhDr. Alena Švancarová, vedoucí pracovník NKC, zahájila seminář představením Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, které se sestává ze tří samostatných pracovišť. Jedním z nich je i Centrum úrazové prevence 2. LF UK a FN Motol, které bylo příjemcem dotace. Následně A. Š. shrnuje ideu a výstupy projektu. MUDr. Kateřina Fabichová, lékařka Oddělení urgentního příjmu dětí ve FN Motol, nás seznámila s úrazy v jezdectví, se kterými se běžně setkává ve své praxi. Další příspěvek přednesla Mgr. Mariana Grimmerová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol. Seznámila nás se základy první pomoci a upozornila přítomné na mobilní aplikaci Záchranka.

Následovaly příspěvky zástupců jezdeckých škol. Paní Žaneta Pfefrová z Fjordklubu při hřebčíně Stará Paka upozornila na základní bezpečnostní pravidla, ať již ve stáji či na jízdárně. Paní Gabriela Křístková z Jezdeckého klubu NORMA, o. s., demonstrovala přítomným dostupné ochranné pomůcky a jejich využití v praxi. Následovala diskuse, do které se připojila i Ing. Renata Kožíšková. Všem třem dámám dodatečně velké díky!

Setkání ústavů preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví

Dne 6. 12. 2016 proběhlo pracovní setkání zástupců ústavů a kateder preventivního lékařství, hygieny, epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Setkání pořádaly Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK a Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J. E. Purkyně. Setkání, které probíhalo pod odbornou záštitou MUDr. K. Dohnala, CSc., a MUDr. I. Holcátové, CSc., se konalo v budově ÚVZPL 2. LF UK. Setkání se zúčastnily všechny katedry a ústavy preventivního lékařství a hygieny a epidemiologie kromě Ostravské univerzity.

Význačné popularizační a mediální aktivity v oblasti úrazové prevence

V období 2007–2009: ČT1, ČT2 komentáře k úrazové problematice v hlavním zpravodajství, ČT1 Sama doma, TV Prima pořad Prima hřiště, ČT1 Receptář, Rozhlasová vystoupení Frekvence 1, Radio Classic FM – garant projektu Úraz nelze zakázat (14 vstupů v roce 2009). Popularizační články Děti a my, časopis BOZP&PO aktuálně.

Centrum úrazové prevence – www.cupcz.cz

Centrum založeno v roce 1997, společné pracoviště UK 2. LF a FNM. Člen EUROSAFE. Vydává čtvrtletně bulletin Aktuality v prevenci úrazů, dvakrát ročně pořádá kurzy prevence úrazů, vydalo desítky informačních materiálů pro veřejnost

Národní akční plán prevence dětských úrazů

Centrum úrazové prevence je partner Národního akčního plánu dětských úrazů. Spolupořadatel Mezinárodního semináře: Prevence dětských úrazů, Prevence násilí na dětech, Podpora mentálního zdraví dětí, konané v červnu 2009 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce pod záštitou ministryně zdravotnictví a kanceláře WHO ČR.

Child Safety Action Plan EU

Na přípravě se za ČR se podílí doc. Benešová, ve spolupráci s MZČR připravován Akční plán prevence dětských úrazů a příprava registru dětských úrazů.