European regional status report on Preventing violence against children 2020

Prevence násilí na dětech představuje v současné době jednu z hlavních priorit veřejného zdraví. Jen v evropském regionu WHO se v průběhu svého života setká 55 milionů dětí s násilným jednáním, jehož důsledky mají devastující důsledky na kvalitu života obětí a kladou vysoké nároky na zdravotně sociální služby.

Publikace European regional status report on Preventing violence against children 2020 zkoumá pokrok, kterého země dosáhly při implementaci aktivit k dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG) o ukončení násilí na dětech do roku 2030 prostřednictvím optiky sedmi strategií INSPIRE založených na důkazech pro ukončení násilí na dětech. Data byla shromážděna prostřednictvím průzkumu vládou jmenovaných národních koordinátorů ve 45 z 53 členských států evropského regionu WHO.

Koordinátorem sběru dat za Českou republiku byla jmenována PhDr. Alena Švancarová z Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Na sběru dat se dále podíleli: Mgr. Martina Petrovičová (Policejní prezidium ČR), Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková (MŠMT), Mgr. Barbora Šváchová (MV ČR), Ing. Štěpánka Tyburcová (MZ ČR), Mgr. Jan Švancara (ÚZIS), MUDr. Petr Kašpar (2. LF UK) a MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (3. LF UK).